Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 1243                         22 юни 2018  година                     град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на четиринадесети юни, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                              

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова

                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                    2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Йовка Банкова

Прокурор Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 1156 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. с чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл. 208 и сл. АПК

Образувано е по касационна жалба на директора на Регионална дирекция по горите/РДГ/ Бургас против решение № 19 от 16.03.2018 г., постановено по административно  наказателно дело № 14/2018 г. по описа на Районен съд Средец, с което е отменено наказателно постановление/НП/ № 1033 от 21.12.2017 г. на директора на РДГ Бургас, с което, за нарушение по чл.65, т.15 от Закона за лова и опазване на дивеча/ЗЛОД/ и на основание чл.83м ЗЛОД, на С.С. ***, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500.00/петстотин/ лева и на основание чл.95, ал.1 ЗЛОД, е отнет в полза на държавата, предмета на нарушението- 1 брой патрон Federal 13/0.12 кал., 70 мм. 

Касаторът, редовно уведомен не се явява и не се представлява. В жалбата твърди, че решението на районния съд е неправилно, тъй като е постановено в нарушение на закона. Иска да се отмени и да се потвърди  наказателното постановление. Не представя доказателства.

Ответникът по касационната жалба - С.С.С., редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна. Иска да се остави в сила решението на районния съд като правилно и законосъобразно. Представени са писмени бележки.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба, а решението на  Районен съд Средец да се отмени и да се потвърди наказателното постановление.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за основателна по следните съображения :

Районен съд Средец, с решение № 19 от 16.03.2018 г., постановено по административно наказателно дело №14/2018 г. по описа на съда, е отменил наказателно постановление/НП/ № 1033 от 21.12.2017 г. на директора на РДГ Бургас, с което, за нарушение по чл.65, т.15 от Закона за лова и опазване на дивеча/ЗЛОД/ и на основание чл.83м ЗЛОД, на С.С. ***, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500.00/петстотин/ лева и на основание чл.95, ал.1 ЗЛОД, е отнет в полза на държавата вещта, предмета на нарушението- 1 брой патрон Federal 13/0.12 кал.,70 мм.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че от събраните доказателства, безспорно се установява, че С. е извършил вмененото му нарушение. Счел е, обаче, че в административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения, обуславящи отмяна на наказателното постановление на самостоятелно основание. Приел е също, че нарушението представлява маловажен случай по смисъла на чл.28 ЗАНН и че наложеното административно наказание „глоба“ в размер на 500.00 лева не съответства на извършеното нарушение. Приел е още, че наказателното постановление, в частта, с която  са отнети в полза на държавата вещите, предмет на нарушението, е незаконосъобразна, тъй като специалната норма на чл.95, ал.1 ЗЛОД предвижда конкретни хипотези, при които това може да бъде сторено, сред които не е тази по чл.83м ЗЛОД.

Санкцията е наложена на С.С.С. за това, че на 03.12.2017 г., в землището на с.Светлина, ловище Кованлъка, ловува като използва следните  забранени средства и методи, а именно сачми с диаметър над 6 мм при провеждането на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие в цевта 1 бр. патрон Federal 13/0. За това нарушение на С. е съставен акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 080156/03.12.2017 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателното постановление.

Основните възражения на касатора са, че в административнонаказателното производство не са допуснати изложените в решението процесуални нарушения, а именно, че свидетелят при откриване на нарушението не може да бъде свидетел при удостоверяване отказа на нарушителя да подпише АУАН. Счита, че извършеното деяние не представлява „маловажен случай“ по смисъла на чл.28 ЗАНН.

 

Административнонаказателната отговорност на С.С. е ангажирана за нарушение на чл. 65, т.15 ЗЛОД, според който при ловуване се забранява използването на следните средства и методи, а именно сачми с диаметър над 6 мм при провеждането на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие; при провеждането на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие се разрешава употребата само на боеприпаси тип „куршум“.

Съгласно разпоредбата на чл.83м ЗЛОД, който не изпълни задължение по чл.65, се наказва с глоба в размер на 200.00 до 2000.00 лева.

От събраните по делото доказателства безспорно се установява, че С. е нарушил забраната предвидена в нормата на чл.65, т.15 ЗЛОД.

Съдът не споделя мотивите на районния съд за допуснато съществено процесуално нарушение в хода на административнонаказателното производство. Няма пречка свидетелят, подписал АУАН, да е и свидетел, удостоверяващ отказа на нарушителя да подпише акта.

Не споделя и приложението на нормата на чл.28 ЗАНН.

Не е маловажен случай, наличието на патрон със сачми с диаметър над 6 мм, независимо, че е бил само един, при изричната забрана, предвидена в  нормата на чл.65, т.15 ЗЛОД и посоченото в нея изискване, при провеждането на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие да се употребяват  само на боеприпаси тип „куршум“.

Административнонаказващият орган незаконосъобразно е разпоредил отнемане в полза на държавата предмета на нарушението,  на основание чл.95, ал.1 ЗЛОД, когато последната не предвижда хипотезата на 83м ЗЛОД-основание за ангажиране отговорността на С., както правилно е приел районния съд.

Наложеното на С. административно наказание „глоба“  в размер на 500.00 лева, е в границите, предвидени в санкционната норма на чл.83м ЗЛОД и е в  съгласие с правилата на чл.12 и чл.27, ал.2 ЗАНН.

Предвид изложеното, при безспорно установено нарушение от страна на С., постановеното от районни съд решение  следва да се отмени, в частта, с която е отменено наказателното постановление, с което на С.С., на основание чл.83м ЗЛОД, за нарушение на чл.65, т.15 с.з. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500.00 лева и в тази част наказателното постановление да се потвърди, а в останалата част, с която е отменено наказателното постановление относно отнетата вещта, предмет на нарушението- 1 брой патрон Federal 13/0.12 кал., 70 мм, основание чл.95, ал.1 ЗЛОД, да се остави в сила.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.221, ал.2 и чл.222, ал.1 АПК,  Административен съд Бургас, ХІV - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 19 от 16.03.2018 г., постановено по административно  наказателно дело № 14/2018 г. по описа на Районен съд Средец, в частта, с която е отменено наказателно постановление/НП/ № 1033 от 21.12.2017 г. на директора на РДГ Бургас, с което, за нарушение по чл.65, т.15 от Закона за лова и опазване на дивеча/ЗЛОД/ и на основание чл.83м ЗЛОД, на С.С. ***, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500.00/петстотин/ лева и вместо него ПОСТАНОВЯВА

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление/НП/ № 1033 от 21.12.2017 г. на директора на РДГ Бургас, в частта, с която, за нарушение по чл.65, т.15 от Закона за лова и опазване на дивеча/ЗЛОД/ и на основание чл.83м ЗЛОД, на С.С. ***, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500.00/петстотин/ лева.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 19 от 16.03.2018 г., постановено по административно  наказателно дело № 14/2018 г. по описа на Районен съд Средец в останалата част.

Решението е окончателно.

 

                                              

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                               2.