ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 27.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и седми септември               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1156 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.К.М., редовно призован, се явява лично и с адвокат С.К., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Ответникът Я.А.Я. – разузнавач в І РУ на МВР Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната и на нейния пълномощник, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ К. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против заповед с рег.№ 431зз-246/19.05.2016г. издадена от Я.А.Я. на длъжност  разузнавач в І РУ МВР Бургас.

 

АДВОКАТ К. – Поддържам жалбата, поддържам и доказателствените искания направени с нея.

По делото са представени докладни с дата 19.05.2016г.

Поддържам искането за събиране на гласни доказателства, най-вече с оглед посоченото в докладната записка на Я.П.., където е посочено, че лицето заснето на видеокамера от съседен магазин, който е оприличен на жалбоподателят М.. В друго съдебно производство полицаят твърдеше, че лицето от записа прилича на Д. Д. и за това ще ви помоля този полицейски служител Я.П.. да го разпитаме и да каже на кого все пак прилича, на Д.М. или на Д. Д. Ако се представи записа, ще поискаме експертиза. Знам, че е иззет записа от охранителните камери.

Моля да ми позволите да посоча с изрична молба, в която да направя искане да изискате доказателства относно това кое е лицето, което полицейските служители твърдят, че са наблюдавали от видеозаписа на бистро „Романс“. По две различни дела се твърди, че един и същи човек от записите на охранителните камери са две различни лица.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства съгласно опис на л. 10 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 3-дневен срок от съобщаването да представи по делото протокола, който отразява констатациите на органа извършени при преглед на двата иззети видеозаписа от магазин „Болеро“, намиращ се на адрес гр.Бургас, ул.“Мара Гидик“ № 17 и от ресторант „Романс”.

В същия срок ответникът следва да посочи полицейския орган, който е извършил процесуалните действия по преглед на посочените записи.

Да се изпрати съобщение на ответника по реда на чл.176 от ГПК, което да съдържа двата въпроса зададени от жалбоподателя в жалбата, като му се укаже, че следва да се яви в следващото съдебно заседание и да отговори устно на тези въпроси.

ПРЕДУПРЕЖДАВА ответника, че на основание чл.176, ал.3 от ГПК, във вр. чл.144 от АПК, съдът може да приеме за доказани обстоятелствата, за изясняването на които ответника не се е явил или е отказал да отговори на поставените въпроси без основателна причина, както и когато дава уклончиви или неясни отговори.

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства чрез разпита на един свидетел воден от жалбоподателя в следващото съдебно заседание, посредством които ще се установяват факти свързани с осъществяване на задържането, относно твърденията на органа по време на задържането.

ДАВА възможност на двете страни в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание да изчерпят писмено доказателствените си искания във връзка становищата си по спора.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.11.2016г. от 11.45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: