ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 15.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На петнадесети ноември                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1156 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 12:16 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.К.М., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат С.К., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

Ответникът Я.А.Я. – разузнавач в І РУ на МВР Бургас, редовно призован, се явява лично.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила докладна записка рег.№ 431р-5655/19.05.2016г., изготвена от Я.П..

ДОКЛАДВА, че също така по делото, на 03.10.2016г., е постъпила молба от адвокат С.К. с доказателствени искания. По повод едно от доказателствените искания съдът е приложил по делото съдебния протокол отразяващ заседание проведено на 19.05.2016г. по адм.д.№1064/2016г. на Административен съд - Бургас.

 

ОТВЕТНИК Я. – Аз донесох в съда докладната, това е документът, отразяващ гледането на записа, това е докладната от Я.П.. Няма протоколи.

Получих и съм запознат съм с въпросите по чл.176 от ГПК.

 

Съдът пристъпва към разпит на ответника по реда на 176 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК на въпросите, зададени от жалбоподателя с жалбата, които са съобщени на ответника с призовка на л.28 от делото.

 

Съдът изчита въпрос № 1.

С какви данни сте разполагали към деня и часа на издаване на заповедта за задържане за извършено от жалбоподателя престъпление?

Какви данни имахте за престъплението към момента, в който издадохте заповедта?.

ОТГОВОР на ОТВЕНИК Я.: Данните са от записа. Виждал съм го записа, на записа се вижда и реално аз видях и коментирахме с колегите, че това е записа от мястото, където е извършено престъплението. И според мен излиза, че е Д.М.. Виждал съм и Д.. Двамата физически се различават по ръст, по походка. Не може да се каже, че са ясни очертания, не мога да кажа точно. Според мен има шапка, качулка. Аз го разпознавам по походката.

Въз основа на записа задържахме лицето. Освен това имаше и оперативна информация, че Д.М. има намерение да извърши кражба точно там.

Диян М. по-късно го намерихме, не мога да кажа точно, някъде до улицата до ДСК, пресечката. Не мога да кажа точно дата, която да цитирам, но доколкото помня, няколко дни след това беше.

Съдът изчита въпрос № 2.

Кое конкретно действие или поведение е наложило задържането на посоченото в заповедта основание?

ОТГОВОР на ОТВЕНИК Я.: Това, което коментирахме до момента. Това, че го видях на записа и информацията, която ми беше подадена от колегата, че възнамерява да извърши такава кражба.

 

Съдът към адвокат К. – В молбата Ви има искане да се разпореди призоваване на полицай К.С.. Това в каква връзка е?

АДВОКАТ К. – Това е полицай С.. Аз съм бил пред съда по другото дело и този същия К.С. казва съвсем друго нещо по отношение на лицето, което е жалбоподател по другото дело. Но един човек е на записите, а двама са задържани. Искам да бъде призован.

Представям и моля да приемете моя молба вх.№ 7704/2016/25.07.2016г. до Районна прокуратура Бургас.

Съдът – Тази молба вече е представена по делото.

АДВОКАТ К. – Във връзка с депозираната молба до Районна прокуратура Бургас за разследване на кражба са дадени от полицейски служители неверни твърдения. Моля да изискате от районна прокуратура справка от извършената проверка, справка за извършена проверка. Минали са вече три месеца. Когато става въпрос за задържане на лице, доколкото в противен случай се нарушава правото на жалбоподателя да получи справедлив процес. Той твърди, че няма касателство за нарушение.

Не знам какво ще има в тази справка, има видеоекспертиза, но по това дело, за това че е обвинен, трябва да има видеоекспертиза, т.е. трябва да има два записа. И считам, че правото на справедлив процес поверява и това.

Освен това държа на разпита на свидетеля К.С.. Моля и намирам за необходимо към настоящото дело да бъде изискано Районна прокуратура справка по ДП №468/2016г. по описа на І РУ, да се представи доказателство за извършените на двата видеозаписа експертизи, тъй като съдът когато цени има ли Д.М. касателство към конкретното му задържане, намирам за необходимо да има експертиза. Убеден съм, че ако към момента имаха такива данни, минали са 6 месеца, тези хора щяха да бъдат подсъдими, а не обвиняеми. А двамата са разпитани само в качеството на свидетели и то преди един месеца.

ОТВЕТНИК Я. – С течението на времето се промени, не знам дали има връзка с настоящото дело.

Това което каза адвокат К. за видеоекспертизи, в много от случите по видеоекспетизите колегите се застраховат и не могат да ги разпознаят, в други случаи се случва да не могат да бъдат установени. Защото М. има достатъчно време да ги препродаде откраднатите вещи и т.н.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената докладна записка изготвена от Я.П., както и молба подадена от адвокат К. ***/2016/25.07.2016г.

ПРИЛАГА по делото протокол, отразяващ съдебно заседание, проведено на 15.05.2016г. по адм.д.№1064/2016г. на Административен съд Бургас.

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства чрез разпита на К.С. и Я.П., двамата служители на І РУ на МВР Бургас, които да бъдат призовани за следващото съдебно заседание по месторабота.

 

Съдът счита, че дори и по друго производство да са изготвени експертизи, съществува процесуална пречка те да бъдат разгледани и ценени като доказателства в настоящото производство. За това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на адвокат К. да се изиска от Районна прокуратура Бургас да представят по делото информация относно изготвени експертизи въз основа на записа, описан в докладна записка намираща се на л. 29 от делото.

ДА СЕ ИЗИСКА справка от Районна прокуратура Бургас за движението по преписка инициирана с молба вх. № 7704/2016/25.07.2016г.

 

Поради необходим от събирана на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.12.2016г. от 10.45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се призоват двамата допуснати свидетели на адрес по месторабота.

Да се изпрати съобщение и за ответника, с оглед отсъствието му от работа.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.41 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: