ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 24.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и четвърти юни                      две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1156 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 15:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.С.М., редовно уведомен, се явява лично. Същият се представлява от адвокат К.К., надлежно упълномощен с днес представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт С., надлежно упълномощен с днес представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпилата от М.С.М. *** жалба против Заповед №ЧР-29/04.03.2013г., издадена от Изпълнителния директор на Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури, с която е прекратено служебното му правоотношение като началник на отдел „Администрация” на Регионален център „Рибарство и контрол – Дунав” в Главна дирекция „Рибарство и контрол” на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за държавния служител поради получена най-ниска оценка „5”, с искане за отмяна на заповедта като незаконосъобразна поради съществени нарушения на административнопроизводствените правила и противоречие с материалноправните разпоредби, както и при несъответствие с целта на закона и необоснована.

 

АДВОКАТ К.: Нямам възражения по доклада на съда.

Поддържам жалбата с всички изложени съображения в нея.

По доказателствените искания, поддържаме доказателственото искане да бъде допуснат до разпит свидетелят И.Д.С., за установяване на обстоятелството, че подписването на формуляра на доверителя ми на 11.02.2013 г. е извършено на празен формуляр, непопълнен от контролиращия ръководител. Моля съдът да се произнесе за допускането на това доказателство.

Не  водим свидетеля за днешно съдебно заседание.

Други доказателства няма да сочим.

Досието е налично по делото, административният орган е изпратил същото в цялост.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: По отношение на жалбата, същата е неоснователна, а по отношение на така изисканите от жалбоподателя доказателства, т. е. разпит на свидетел, оспорвам поради простата причина, че той е бил и.д. директор на главната дирекция, която също се явява оценяващ орган. В тази връзка господин С. е дългогодишен служител на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и изпълнява стриктно нормите, разписани в българското законодателство.

АДВОКАТ К.: Аз не виждам несъвместимостта на този човек и на качеството на свидетел.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Господин С. не би представил на жалбоподателя празна бланка.

 

СЪДЪТ, по доказателствата намира, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи.

Намира, че следва да уважи доказателственото искане на жалбоподателя за допускане на свидетелски показания по делото чрез разпит на лицето И.Д.С., който да бъде призован за следващо съдебно заседание. Намира за неоснователно възражението на процесуалния представител на ответника, което няма отношение към искането за свидетелски показания, а част от наведените доводи заместват тези показания чрез предположение, какво би могъл да каже свидетелят или не.

Воден от горното, по доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт писмени документи.

ДОПУСКА свидетелски показания по делото чрез разпит на лицето И.Д.С., което да бъде призовано по месторабота: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, адрес: гр. ***ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за призоваване на свидетеля в размер на 40 лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 7-дневен срок, считано от днес.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 07.10.2013 година от 14:20 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

Допуснатият свидетел да бъде призован на посочения адрес за насроченото съдебно заседание след представяне на документ от жалбоподателя за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: