ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

       Номер 1207               Година 21.06.2011               Град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, десети състав, на двадесет и първи юни  две хиляди и единадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 1156 по описа за 2011 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба на К.К.В. с ЕГН: **********,***, чрез пълномощника му адв.Е. против решение № 94-К-241/11.05.2011г. на Директора на Дирекция МПДТР към Община Бургас.

Административен съд гр.Бургас, като взе в предвид представените по делото доказателства намира настоящата жалба за процесуално недопустима, като продадена след предвидения в чл.147, ал.3 от ДОПК 7-дневен преклузивен срок.

Съгласно чл.144, ал.1 от ДОПК по реда за обжалване на ревизионен акт се обжалват и другите актове, издавани от органите по приходите, доколкото в този кодекс не е предвидено друго. Съгласно чл.147, ал.1 от ДОПК когато жалбата е просрочена, тя се оставя без разглеждане от компетентния да я разгледа орган с решение, като съобразно ал.3, решението може да се обжалва в 7-дневен срок от връчването му пред административния съд по местонахождението на решаващия орган.

С оспореното решение № 94-К-241/11.05.2011г. на Директора на Дирекция МПДТР към Община Бургас на основание чл.147, ал.1 от ДОПК е оставена без разглеждане жалбата на К.К.В. срещу акт за установяване на задължения по декларация № 0000007369/29.09.2010г., като просрочена. Това решение е връчено на адв. на 18.05.2011г., видно от приложеното по делото известие за доставяне (л.11 от делото) и срока за обжалването му изтича на 25.05.2011г. – сряда, присъствен ден. По делото не е налице спор, че жалбата е подадена по пощата на 26.05.2011г., поради което същата се явява просрочена.

Спазването на срока за обжалване е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на процеса, поради което жалбата на К.К.В., като подадена извън законоустановения срок, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.5 от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.К.В. с ЕГН: **********,*** против решение № 94-К-241/11.05.2011г. на Директора на Дирекция МПДТР към Община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1156 по описа за 2011г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: