Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1662        Година 08.10.2018        Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на втори октомври две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

 

Секретаря Йовка Банкова

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 1155 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.215, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Образувано е по жалба на „Уотър“ ЕООД с ЕИК 115576088, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, район Северен, ул.“Белград“ № 6,  представлявано от управителя Д. В. Г.против решение № 856 от 11.04.2018г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Бургас. Счита, че решението е издадено при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, в противоречие с материалноправните разпоредби и в несъответствие с целта на закона. Прави искане да се отмени решението или да се измени, като при отмяна да се реши делото по същество и се определи пазарната стойност по прието заключение на вещо лице или да се изпрати преписката на компетентния административен орган със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Претендира направените по делото разноски. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата и ангажира доказателства.

Ответникът – Община Бургас, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, ангажира доказателства и прави искане да се отхвърли жалбата и да му се присъди юрисконсултско възнаграждение.

Административен съд Бургас намира, че жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.215, ал.4 от ЗУТ от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

С нотариален акт № 107, том ІІІ, рег.№ 4501, дело 396/03.08.2007г. на нотариус с рег.№ 491 на Нотариалната камара, дружеството-жалбоподател е придобило земеделска земя с площ от 4 750кв.м., находяща се в землището на гр.Бургас, кв.Сарафово, м.“Кюшето“, представляваща имот № 018241 по КВС.

С решение № 11-11/26.06.2012г., Общински съвет Бургас, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ е одобрил ПУП-ПРЗ е отреден за имота УПИ ХІV-1206, кв.17, землище Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“). В кадастралната карта на гр.Бургас имота е с идентификатор 07079.1.1206. С това решение от 2012г. на основание чл.16, ал.1 ЗУТ са били определени площи в размер на 25%, равняващи се на 1 187,50 кв.м. от площта на поземления имот, общинска собственост за нуждите на обектите на зелената система, социалната и техническа инфраструктура.

Служебно от страна на Общината Бургас е инициирано производство по чл.16 от ЗУТ, по повод на което е издадена заповед № 2385/08.09.2016г. на кмета на общината, с която е определена комисия по чл.210, ал.1 от ЗУТ.

На заседание на комисията, за което е съставен протокол № 40/15.03.2018г., е определила пазарна стойност на описаните имоти, като неурегулиране и след тяхното регулиране, като имота на дружеството е под № 25. Прието е, че справедливата пазарна стойност за кв.м. неурегулиран поземлен имот в тази местност е 18,00 лв./кв.м., а на урегулиран поземлен имот е 90,00 лв./кв.м..

Въз основа на така определените пазарни оценки, комисията в свое решение № 856/01.04.2017г. е определила пазарната стойност на имота на дружеството, както следва: 1.Неурегулиран имот ПИ с идентификатор 07079.1.1206 по КККР на гр.Бургас (бивш имот №018241 по КВС) на землище на к.в.Сарафово, местност „Ъгъла“ представляващ нива, трета категория, с площ 4 750кв.м., в размер на 85 500 лева и 2.УПИ ХІV-1206, в кв.17, землище Сарафово, местност „Ъгъла“, с площ 3 562 кв.м., идентичен с поземлен имот с идентификатор 07079.20.267 по КККП на гр.Бургас, в размер на 320 580 лева.

Решението е връчено на 24.04.2018г. и в срока по чл.149, ал.1 от АПК, във връзка с чл.61, ал.2 от ГПК е обжалвано с жалба вх.№ 5236/09.05.2018г. по описа на Административен съд Бургас.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Не е налице спор по делото и от представеното от ответника писмо вх.№ 10191/13.09.2018г. се установява, че в производството по изработване и одобряване на процесния ПУП-ПРЗ по чл.16, ал.1 ЗУТ, не е била изготвена предвидената в ал.4 оценка на комисията по чл. 210 ЗУТ и планът е влязъл в сила без нея. Ето защо, изречение последно на чл.16, ал.4 ЗУТ в действащата му редакция обн.ДВ бр.13/07.02.2017г., което предвижда самостоятелната необжалваемост на решението на комисията по чл. 210 ЗУТ за определяне на пазарна стойност на имотите отпреди и след урегулирането им, е неприложимо спрямо настоящото административно производство. Подобно разрешение се налага от отчуждителния характер на плана по чл.16, ал.1 ЗУТ, притежаващ от момента на влизането си в сила незабавно отчуждително действие, по силата на което от поземлените имоти, предмет на урегулиране с плана, се отнемат до 25% за изграждането на обекти – публична собственост. Тъй като в случая отчуждителният акт е издаден и влязъл в сила още преди влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ, обнародвано в ДВ бр.13/07.02.2017г., то по аргумент от противното на § 59 ПЗР ЗИД ЗУТ производството по  чл.16, ал.4 ЗУТ следва да се довърши по стария ред, което обуславя извод за отсъствие на предпоставката за недопустимост на жалбата срещу процесното решение на комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Бургас. В този смисъл е и определение № 6264/18.05.2017г. постановено по адм.дело № 3241/2017 г. на ВАС РБ, ІІ отделение.

Обжалваното решение е прието от компетентен орган с оглед на разпоредбата на чл.210, ал.1 от ЗУТ – комисия назначена от кмета на община Бургас, чийто състав е определен със заповед № 2385/08.09.2016г.. Комисията е колективен орган и съгласно правилата за нейната работа, посочени в заповедта на кмета на община Бургас, тя заседава и взема решения, когато на съответното заседание присъстват повече от половината членове от общия и́ състав, като решенията се приемат, когато за тях са гласували повече от половината членове. Заседанието на комисията, на което е прието процесното решение е законно, тъй като на него са присъствали 4 от всички 6 члена, тоест повече от половината. Съответно решението е прието с единодушие от присъстващите членове на комисията, при изискващото се мнозинство.

Решението е мотивирано, тъй като в него се съдържат фактическите и правни основания за приемането му.

Необходимостта от постановяване на процесното решение на комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Бургас, е възникнала, поради приетото и влязло в сила решение № 11-11/26.06.2012г.. на Общински съвет Бургас, с което на основание на основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ е одобрен подробен устройствен план – план за регулация за множество имоти, между които безспорно е и този на дружеството-жалбоподател. Този ПУП-ПРЗ е по реда на чл.16 от ЗУТ, като тази норма, в приложимата и́ редакция, към момента на одобряването, дава възможност при урегулирането на неурегулирани досега имоти (или такива с неприложена първа регулация по предходен устройствен план) да се отнемат не повече  от 25% от площта им за изграждане на обекти на социалната инфраструктура – публична собственост, озеленени площи, обединени в зелена система, и на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. С плана по чл.16, ал.1 от ЗУТ се определят само площи за обекти на социалната инфраструктура – публична общинска собственост. Съгласно нормата на чл.16, ал.3 от ЗУТ, със самия план по ал.1 се определят лицето и площта на новообразуваните урегулирани поземлени имоти, конкретното им предназначение, характерът и начинът им на застрояване. В процеса на изработването на този вид план за всеки собственик на недвижим имот се определя равностоен урегулиран имот, като се съобразява местоположението на имота в местността, но не и точните му кадастрални граници. Урегулираният поземлен имот е с пазарна стойност не по-малка от пазарната му стойност преди урегулирането. Така също, отстъпените части от неурегулираните поземлени имоти се придобиват от общината със строго определено предназначение, което не може да бъде променяно. Тези отстъпени площи стават собственост на общината с влизане в сила на плана и за тях не се налага провеждането на отчуждителни процедури по реда на чл.205 и следващите от ЗУТ. С плана по чл.16 от ЗУТ, собствеността върху неурегулирани поземлени имоти се трансформира в собственост на УПИ. Разместването на собствеността може да засегне границите на правото на собственост - фактическите граници на поземления имот, площта и местонахождението му. Разместването на собствеността настъпва по силата на самия ПУП. Съгласно чл.16 от ЗУТ, собствениците на поземлени имоти придобиват собственост върху новообразуваните с плана УПИ, а общината придобива собственост върху отстъпените й части от датата на влизане в сила на плана. За да имат такъв вещно правен ефект планът задължително трябва да е одобрен на основание чл.16 от ЗУТ.

В настоящият случай не се спори между страните, че одобрения от Общински съвет Бургас подробен устройствен план е първи по ред за тези земеделски земи и към настоящия момент е влязъл в сила, като с влизането му в  сила е настъпил и посочения по-горе вещно правен ефект. В този смисъл, следва да се посочи, че с одобрения ПУП-ПРЗ площта на имота на дружеството е намалена с допустимите 25%. По делото не се твърди и не се установява ПУП-ПРЗ да е бил оспорен от жалбоподателя, в частта, касаеща собствения му имот, поради което е влязъл в сила спрямо него и в настоящото производство е недопустимо произнасяне по неговата законосъобразност. В случаят съдът е сезиран с искане за проверка на решението на комисията по чл.210 от ЗУТ, с което се определят пазарните стойността на имота преди урегулирането му и пазарната стойност на урегулирания поземлен имот, образуван с плана, единствено с цел установяване на обстоятелството, дали новообразуваният имот е с по-висока пазарна стойност от неурегулираният, съобразно изискванията на чл.16, ал.4 от ЗУТ. С оглед на това, предмет на настоящото производство е единствено и само верността на преценката на комисията, че определената пазарна стойност на УПИ е по-висока от тази на съществувалия преди него земеделски имот.

С процесното решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Бургас е определена пазарна стойност за УПИ в размер на 320 580,00 лева, а на имота със земеделско предназначение 85 500,00 лева, т.е. прието е, че пазарната стойност на урегулирания имот е по-висока от имота, преди урегулирането му.

В хода на съдебното производство, е допусната и приета съдебнооценъчна експертиза, която да определи пазарната стойност на двата имота както към момента на приемане на ПУП, така и към момента на постановяване на обжалваното решение. Съгласно заключението на вещото лице, пазарна стойност на земеделския имот към момента на приемане на ПУП е 156 085,00 лева, а към момента на приемане на решението 161 025,00 лева. Съответно пазарна стойност на урегулирания имот към момента на приемане на ПУП е 304 195,00 лева, а към момента на приемане на обжалваното решение 207 273,00 лева. Заключението на вещото лице не е оспорено от страните и се кредитира от съда, като компетентно и безпристрастно.

Видно от изложеното, определените и приети от комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Бургас пазарни стойности на имота преди и след регулация, се различават от тези определени от вещото лице, но доколкото пазарната стойност на урегулирания имот и в двата случая надвишава тази преди регулацията му, решението е прието в съответствие с нормата на чл.16, ал.4, изр.3 от ЗУТ, в редакцията и́ към момента на одобряване на ПУП. В тази норма е предвидено изискването за предоставяне на равностоен урегулиран имот, който е с пазарна стойност не по-малка от пазарната му стойност преди урегулирането, тъй като отчуждаването настъпва по силата на одобрения ПУП, без да се дължи обезщетение от страна на общината, поради което абсолютна стойност на тези две оценки е ирелевантна за спора. При това положение, както заключението на вещото лице, така и обжалваното решение на комисията по чл. 210 ЗУТ, водят все до един и същ извод за спазване на основното нормативно изискване в условията на устройственото планиране по чл.16, ал.1 ЗУТ, а именно обезщетението на собствениците за отнетите им с плана до 25 % ид.части от площта на имотите, да се извърши с равностоен урегулиран поземлен имот.

С оглед на изложеното обжалваното решение се явява законосъобразно и жалбата на „Уотър“ ЕООД следва да бъде отхвърлена, като неоснователна.

При този изход на делото, направеното от ответника искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение се явява основателно, поради което следва да му се присъди в размер на 100,00 лева, определено на основание чл.24 от Наредбата за заплащане на правната помощ, във връзка с чл.77, ал.8 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

Р Е Ш И

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Уотър“ ЕООД с ЕИК 115576088, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, район Северен, ул.“Белград“ № 6,  представлявано от управителя Д.В. Г. против решение № 856 от 11.04.2018г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Бургас.

ОСЪЖДА „Уотър“ ЕООД с ЕИК 115576088, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, район Северен, ул.“Белград“ № 6,  представлявано от управителя Д. В. Г. да заплати в полза на Община Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

СЪДИЯ: