ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 19.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети юни                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело 1155  по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:25 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Уотър“ЕООД, редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А., с пълномощно от днес.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „Уотър“ЕООД против решение № 856/11.04.2018г. на Комисия по чл.210 от ЗУТ, назначена със заповед №2385/08.09.2016 г. на кмета на Община Бургас.

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както твърдяната от него незаконосъобразност на обжалвания административен акт.

ПОСТЪПИЛА е под опис административната преписка по издаване на оспореното решение с писмо вх.№5627/18.05.2018г..

АДВОКАТ К.: Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Поддържам жалбата, както и доказателственото искане да се допусне съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на въпросите поставени в жалбата, като днес имам и допълнителни такива, а именно:

1. Да се направят съответните измервания по картен материал и да се направи оглед на ПИ на място и да се определи какъв процент от цялата площ съставят предвидените площи за изграждане на социалната и техническата инфраструктура- публична собственост, предвидени с ПУП? Да се направят замервания, с които да се определи процентното съотношение на предвидените за изграждане на социалната и техническата инфраструктура- публична собственост и съпостави с процесния имот?

2. Да се определят пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.1.1206 и да се определи пазарната стойност на УПИ ХІV определен за имот пл.1206 от кв.17, към момента на постановяване на решение за одобряване на ПУП, както и да се определят пазарните стойности на ПИ на цитираните УПИ-та към момента на постановяване на обжалваното решение?

3 Да се определи пазарната стойност на площите определени от ПУП-ПРЗ за изграждане на социална инфраструктура, оценени и като земеделска земя и като терен съставляващ част от ПУП? Това да се направи към двата момента, които са релеванти, а именно към решението от 2012 година и обжалваното решение.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема г-жо председател, оспорвам жалбата като неоснователна. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Моля да се приемете представената административна преписка. В допълнение към преписката представям и моля да приемете Протокол №40/15.03.2018г. на Комисия по чл.210 от ЗУТ, както и резюме на пазарната оценка изготвена от лицензиран оценител. Не възразявам по искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, макар в частност да считам, че някои от въпросите поставени днес се припокриват с тези посочени в първоначалната жалба. Няма да соча други доказателства.

АДВОКАТ К.: Да се приемат представените доказателства от юрисконсулт А.. Няма да соча други към настоящия момент.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства представени с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание.

ДОПУСКА съдебно-оценъчна експертиза, вещото лице по която да определи пазарната стойност на ПИ с 07079.1.1206 по КККР на гр. Бургас, землище Сарафово, както и на УПИ-1206 в кв. 17, землище Сарафово, м.„Ъгъла“ към момента на издаване на обжалваното решение, както и към момента на изготвяне на ПУП-ПРЗ одобрен с решение №11-11 от 26.06.2012 г. на Общински съвет Бургас. Вещото лице да посочи каква е стойността на определените площи в размер на 25% равняващи се на 1188 кв.м. от площта на ПИ идентификатор -7079.1.1206.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане на останалите въпроси като неотносими към предмета на делото. В случая предмет на обжалване е решение на комисия по чл.210 от ЗУТ за изготвяне на оценка на пазарна стойност и изплащане на обезщетение, като посочените обстоятелства, които ще се установяват, с тези въпроси касаят предвижданията на ПУП по чл.16 от ЗУТ и същите са неотносими към предмета на делото.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 400 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

Вещото лице ще бъде определено след представяне на доказателство за внесен депозит.

ЗАДЪЛЖАВА община Бургас най-късно 7 дни преди следващото съдебно заседание, изрично да посочи налице ли е изготвена пазарна оценка на имотите по чл. 16, ал. 1 от ЗУТ към момента на одобряване на ПУП- ПРЗ с решение № 11-11 от 26.06.2012 г. на Общински съвет Бургас и в случай, че е налична такава, да представи копие от същата.

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателства към момента.

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 02.10.2018г. от 11.30ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Делото да се докладва в закрито заседание след представяне на доказателства за внесен депозит, за определяне на вещо лице.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.41 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: