ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 02.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На втори октомври                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело 1155 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:39 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Уотър“ЕООД, редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А., с пълномощно по делото.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.Ч..

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№10191/13.09.2018г. от Община Бургас, в което се заявява, че пазарна оценка на имотите по чл.16, ал.1 от ЗУТ, към момента на одобряване на ПУП- ПРЗ с решение № 11-11 от 26.06.2012г. на Общински съвет Бургас, не е изготвяна.

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, което е в срока по чл.199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

Т.Д.Ч. - години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Нямам какво да добавя към момента.

СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Ч., като и́ определя възнаграждение в размер на 400лв., платими от внесения депозит /л.82 от делото/.

АДВОКАТ К.: Няма да соча други доказателства. Да се приеме писмото на община Бургас.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да приемете за сведение влязло в сила решение по адм.д.№330 /2018 г. на Административен съд Бургас, касаещо идентичен казус. Няма да соча други доказателства.

АДВОКАТ К.: Не възразявам да се приеме за сведение представеното решение.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА за сведение решение № 900/10.05.2018г.постановено по адм.д.№ 330/ 2018 г. по описа на Административен съд Бургас

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да отмените обжалваното решение на община Бургас на основанията посочени в жалбата, включително и по формални нарушения, като неподписване на решението от членове на комисията.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да отхвърлите така предявената жалба, като неоснователна и недоказана. Неподписването на решението на двама от членовете на комисията по чл.210 от ЗУТ не представлява съществено процесуално нарушение, поради което не е налице отменително основание. Вещото лице по назначената и изслушана експертиза е определило по различни стойности от тези посочени в решението на комисията, но това не води до извод за незаконосъобразност на решението, тъй като и в двата случая пазарната стойност на УПИ ХІV-1206 е определена като по-висока в сравнение с тази преди урегулирането на имота. Както експертизата, така и решението на комисията водят до един и същи основен извод за спазване на нормата на чл.16, ал.1 от ЗУТ, а имено обезщетение на собствениците за 25 % от площта на имотите, да е с имот с не по-малка пазарна стойност от тази на имота от преди урегулирането. Предвид изложеното, моля да потвърдите обжалваното решение, като правилно и законосъобразно и присъдите в полза на ответника юрисконсултско възнаграждение.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: