ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 18.01.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети януари                       две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1155 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 11,30 часа се явиха:

Жалбоподателят И.Т.П. - редовно уведомен, не се явява лично. За него се явява адв. И. с представено по делото пълномощно.

         За ответника – директора на ТП на НОИ Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Ч. с представено по делото пълномощно.

         Явяват се вещи лица С.А., Т.Д. и Д.Х..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило заключение на вещите лица по допуснатата тройна съдебно-счетоводна експертиза с вх. № 170/10.01.2017 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. И.: Моля да се изслуша заключението на вещите лица.

 

Юк. Ч.: Да се изслушат вещите лица.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещите лица.

УСТАНОВЯВА самоличността на вещите лица, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК.

 

Т.Ж.Д.на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК.

 

Д.Й.Х.на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 НК.

 

Обещават да дадат вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩиТе ЛИЦа: Представили сме писмено заключение, ведно с приложение към него, което поддържаме.

 

Адв. И.: Нямам въпроси към вещите лица. Да се приеме заключението. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Юк. Ч.: Нямам въпроси към вещите лица. Да се приеме заключението. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът няма въпроси към вещите лица.

 

По доказателствата, съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема заключението на вещите лица, ведно с приложението към него и им определя окончателно възнаграждение в размер на 1200, 00 лв. (по 400,00 лв. за всяко едно от вещите лица), платими от внесения депозит.

/издадени 3 броя РКО 1200 лв. на 18.01.2017 г./

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. И.: Моля да уважите жалбата с оглед констатациите на приетата без оспорване тройна съдебно-счетоводна експертиза. Моля да ми дадете възможност за представяне на писмени бележки по същество на спора.

 

Юк. Ч.: Моля да оставите жалбата без уважение и да потвърдите обжалваното решение изх. № 1054-02-17#1/12.05.2016 г. на директора на ТП на НОИ гр. Бургас.

 

СЪДЪТ ПРЕДОСТАВЯ на страните петдневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: