ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 12.10.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На дванадесети октомври                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1155 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

         За жалбоподателя И.Т.П. - редовно уведомен,  се явява адв. И. с представено по делото пълномощно.

         За ответника – директора на ТП на НОИ Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Ч. с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещо лице С.А..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба от жалбоподателя с вх. №  7526/22.07.2016 г., с която са представени доказателства по опис от л.83 до л. 112 от делото.

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с вх. № 9273/04.10.2016 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. И.: Моля да се пристъпи към разпит на вещото лице. Моля да приемете доказателствата, приложени към молбата ми от 22.07.2016 г.

 

         Юк. Ч.: Да се пристъпи към изслушване заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице.

УСТАНОВЯВА самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК.

Обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         Адв. И.: Верен ли е моят извод на базата на Вашето изложение, че административният орган не е зачел в пълен обем сумите, върху които са плащани осигурителните вноски?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, не са зачетени в пълен обем сумите, върху които са плащани осигурителните вноски.

 

         Адв. И.: Нямам други въпроси.

 

         Юк. Ч.: За 2006 г., 2007 г. и 2008 г. не става ясно кой доход сте взели предвид?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Има разминаване в осигурителния доход, посочен в персоналния регистър, и този, посочен в осигурителната книжка. Като забележка на лист 5 в изложението ми, изрично съм посочила, че при определяне размера на осигурителния доход съм извършила изчисления и съм взела предвид осигурителния доход на жалбоподателя, върху който са внесени осигурителните вноски. В осигурителната книжка има посочен размер като процент и като сума на осигурителни вноски, които отговорят на осигурителния доход по начин по който съм посочила в заключението.

 

         Юк. Ч.: При определяне размера на осигурителния доход на жалбоподателя за 2006 г., 2007 г. и 2008 г., съобразена ли е разпоредбата на чл. 6, ал. 8 /отм./ по Кодекса за  социално осигуряване?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Окончателният размер на осигурителния доход не може да бъде по-нисък от авансово внесения доход. Това е общия осигурителен доход, върху който са внесени осигурителните вноски.

 

         Юк. Ч.:  Взет ли е в предвид окончателния размер на дохода?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Разминаването между персоналния регистър и осигурителната книжка е факт и не мога да кажа на какво се дължи. Може в данните на персоналния регистър да не са взети предвид всички подадени декларации, но не мога да кажа защо. За мен е меродавен дохода, върху който са внесени осигурителните вноски. Има разминаване на колоните в осигурителната книжка, от което разминаване съм се абстрахирала. Целият доход, върху който са внесени осигурителните вноски, за мен, трябва да формира осигурителния доход на лицето и така съм направила изчисленията в заключението. Съобразила съм се с чл. 6, ал. 8 /отм./, сега ал. 9 КСО.

 

         Юк. Ч.: Има несъответствие между данните подадени в Годишната данъчна декларация, които са по-ниски от осигурителния доход за годината, примерно за 2007 г.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Примерно за 2007 г. имаме 12 месеца по 500,00 лева осигурителен доход, върху който са внесени осигурителни вноски авансово през годината, което прави 6 000,00 лв. в годишен размер. В края на година условно казвам, че жалбоподателят примерно е декларирал в Годишната данъчна декларация доход по-нисък от тези 6 000,00 лв. Никаква редукция не следва да се прави върху осигурителните вноски, тъй като авансовите вноски са направени през през 12-те месеца и това следва да формира осигурителния доход, който следва да се зачете като такъв, независимо, че лицето е декларирало по-малко. Вноските, които са правят върху минималния осигурителен доход, те са регламентирани и оттам няма как жалбоподателят да падне под този праг, независимо какъв доход към края на годината ще реализира.

 

         Юк. Ч.: Този доход следва да е деклариран в данъчната декларация.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  По повод изразеното становище от юк. Ч., считам, че при изчисляване на общия размер на осигурителния доход за пенсия, следва да участва този доход, върху който са внесени осигурителни вноски. Друго нямам какво да кажа. Няма разпоредба в която да е казано, че осигурителният доход трябва да се редуцира до посоченото в Годишната данъчна декларация.

 

         Юк. Ч.: Оспорвам експертизата. Заключението не е обосновано и е неправилно. Моля да се назначи друго вещо лице, което да извърши нова експертиза, като отговори на същите въпроси.

 

         Адв. И.: Изложеното от вещото лице е обосновано,  последователно и правилно. По искането за повторна експертиза - предоставям на съда. Ако съдът допусне експертиза, следва да бъде тройна. Нямам други доказателствени искания.

 

         Съдът по доказателствата

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 400,00 лв., платими от внесения депозит./издаден РКО 400,00 лв. на 12.10.2016 г./

         ДОПУСКА извършването на тройна съдебно-счетоводна експертиза,  вещите лица, по която след като извършат необходимите справки, да отговорят на същите въпроси, поставени от жалбоподателя  на л. 8 и л. 9 от делото, както и на тези, поставени от ответника, формулирани в нарочна писмена молба, представена в 7-дневен срок, считано от днес, с препис за другата страна.

         НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещите лица С.А., Т.Д. и Д.Х., при депозит в размер на 1200,00 лв., вносими от ответника, в 7-дневен срок, считано от днес.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.11.2016 година от 11,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Да се уведомят вещите лица за изготвянето на заключението, след внасяне на определения депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: