О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№995                             13.06.2014 година                                             гр.Бургас

 

 

Административен съд Бургас                                                                                            VІІ състав

на тринадесети юни                                                          две хиляди и четиринадесета година

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 1155 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Съдът е сезиран с жалба, подадена от М.Д.М., ЕГН-**********,***, против Акт за общинска частна собственост № 1460/11.09.2007г. на Община Айтос, за недвижим имот, описан като общинска част от 341кв.м. от УПИ № ХVІІ-208, в кв.24 по плана на с.Карагеоргиево, общ.Айтос, целият с площ от 1403кв.м.

Жалбоподателят М. счита, че актът за общинска собственост е незаконосъобразен и необоснован, тъй като в него няма посочени мотиви за съставянето, правно основание, фактическо основание – кога имотът е станал общинска собственост, кога е отчужден от него, по какъв ред, на какво основание и по какви причини. Прави твърдение, че процесният УПИ № ХVІІ-208 е изцяло негов, закупил го е приз 1971г. с нотариален акт, от тогава го владее и живее в него. През 2013г. е подал в общината молба-декларация за признаване право на собственост чрез обстоятелствена проверка, при което установил наличието на атакувания акт за общинска собственост, както и на други два акта от 1968г. Като изразява собственически претенции върху имота, с жалбата прави искане оспорения акт да бъде отменен от съда.

Съдът, след като взе предвид съдържащите се в обстоятелствената част на жалбата твърдения, посочения петитум, както и след като взе предвид изпратената административна преписка, намира подадената жалба за процесуално недопустима за разглеждане, като насочена против акт, който не разкрива белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК, както и наличието на доводи, сочещи на спор за материално право между страните по отношение на процесния недвижим имот.

Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.3 от ЗОС актът за общинска собственост няма правопораждащо действие, а представлява официален писмен документ, съставен от длъжностно лице по ред и форма, определени в закона (арг. от ал.2). Собствеността на общината върху недвижими имоти, предмет на такива актове, не възниква с факта на тяхното съставяне. 

Дейността на общината по актуване, респ. деактуване е дейност по отчитане и управление на имотите общинска собственост. В този смисъл, актът за общинска собственост не притежава белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК, а е свидетелстващ документ с характер на вътрешнослужебен акт. Волеизявлението, с което се разпорежда актуване или деактуване на имот, частна или публична общинска собственост, не е насочено към гражданите или организациите, т.е. те не са негов адресат. С акта не се засягат права или законни интереси на заинтересованите лица и правни субекти и той не  рефлектира пряко в правната сфера на гражданина, предявяващ претенция за собственост върху имота, за който е съставен. Лицата и органите, чиито права и законни интереси биха били засегнати от действия по актуването или отписването, могат да ги защитят по общия исков ред, предвид разпоредбата на чл.64, ал.2 от ЗОС, която предвижда споровете за материално право, вкл. относно правото на собственост върху актувания имот, да се решават по пътя на общото исково производство. В случай, че жалбоподателят претендира права върху актувания имот и счита, че оспорвания акт за общинска собственост отразява невярна констатация и е съставен за имот, които не е общинска собственост, то този спор следва да се реши по общия исков ред пред гражданския съд, а не по пътя на административното правораздаване.

На основание изложените съображения и с оглед нормата на чл.159, т.1 и т.4 от АПК, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима, а производството по делото – прекратено, предвид което Административен съд Бургас, VІІ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Д.М., ЕГН-**********,***, против Акт за общинска частна собственост № 1460/11.09.2007г. на Община Айтос

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1155/2014г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: