О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Бургас , 27.06.2011г.

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и седми юни две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №1155 по описа за 2011г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл. 60 ал.5 АПК

Образувано е въз основа на жалба, подадена от Л.Г.Д. против разпореждане, с което е допуснато предварително изпълнение на Акт за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ) № 01- 6500/23527 от 13.04.2011г., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”.

В искането за отмяна на разпореждането за допуснато предварително изпълнение жалбоподателят твърди, че същото е постановено при липса на доказателства, обосноваващи наличието на особено важен държавен интерес.

Оспорването на разпореждането за допуснатото предварително изпълнение е подадено в срока по чл. 60 ал.4 от АПК, от надлежна страна - адресат на допуснатото предварително изпълнение - срещу акт, който подлежи на съдебен контрол. Във връзка с изложеното съдът счита, че искането за отмяна на допуснатото предварително изпълнение е процесуално допустима.

Разгледано по същество оспорването на разпореждането за допуснатото предварително изпълнение е основателно по следните съображения.

С Акта за установяване на публично държавно вземане административният орган е установил, че сума в размер на 2 176,34 лв., платена по Общо заявление за единно плащане на площ за 2009г. с УИН 02/300609/34303, е недължимо платена.

            С разпореждането за предварително изпълнение административният орган е допуснал предварително изпълнение на Акта за установяване на публичното държавно вземане като е прихванaл тази сума от одобрената за изплащане субсидия по подаденото от жалбоподателя заявление за кампания 2010г., като следва да се отбележи, че оспореното разпореждане за допускане на предварително изпълнение не е направено в разпоредителната част на административния акт, с която се определят правата и задълженията на адресата на акта и начинът и срокът за изпълнението им, а само в мотивите му, като по този начин административният орган е нарушил императивното изискване за форма и съдържание на административния акт съгласно разпоредбата на чл.59 ал.2 т.5 от АПК.

На следващо място, редът и предпоставките за предварително погасяване на публично държавно вземане чрез прихващане са уредени в чл.170 ал.1 от ДОПК. Съгласно цитираната разпоредба до образуването на производството за принудително изпълнение на публичното вземане компетентният за установяването на публичните вземания орган извършва прихващане по реда на чл. 166, ал. 2, когато са налице основания за погасяването му с изискуемо вземане на длъжника за надвнесени или подлежащи на възстановяване суми от публични вземания, и по актове, издадени от същия орган, компетентен да ги определя.

В случая прихващането не е извършено в хипотезата на чл.170 ал.1 от ДОПК и не по отношение на надвнесени или подлежащи на възстановяване суми, а на определените суми за подпомагане за кампания 2010г. , т.е. по отношение на бъдещо вземане на жалбоподателя.Административният орган не е изложил фактически основания по смисъла на чл.170 ал.1 от ДОПК, а е упражнил правомощието си по чл.60 от АПК в противоречие с материално-правните разпоредби и целта на закона.

Съдът намира, че приложимите предпоставки, които се изследват в случай са тези, предвидени в чл. 60, ал. 1 от АПК - за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда. 3а да мотивира допуснатото предварителното изпълнение административният орган се е аргументирал с необходимостта да се защитят особено важни държавни интереси, а именно предприемане на бързи действия за събиране на недължимо платени субсидии по директните плащания, поради опасност от спиране или намаляване на одобрения за страната финансов пакет за директни плащания.

Съдът намира, изложените от административния орган доводи за допускане на предварително изпълнение на акта за неоснователни и недоказани, като възражението на жалбоподателя в тази насока е основателно. С допуснатото с изрично разпореждане на органа предварително изпълнение, няма да бъдат защитени важни обществени интереси, а напротив ще бъдат застрашени важни държавни и обществени интереси. Това е така, тъй като видно от разпореждането, с което е допуснато предварителното изпълнение, последното изречение - е предвидено, че изплатената финансова помощ, която е недължимо платена, се прихваща от одобрената за изплащане на жалбоподателя за изплащане сума по подадено от него заявление с УИН 02/240610/58767за кампания 2010г. Сумите, които следва да бъдат изплатени за кампания 2010г. се изплащат в началото на 2011г. и се използват за засяване и за провеждане на земеделската кампания на земеделските производители, включително поддържане на посевите, наторяване и събиране на продукцията. С допуснатото предварително изпълнение и с предвиденото прихващане от дължимите суми за 2010г. жалбоподателят ще бъде доведен до невъзможност или поне в голяма степен ще бъде затруднен да проведе земеделската кампания - засяване, поддържане и събиране на реколта от 2010г.

Ето защо, съдът намира, че ще бъде застрашен държавния и обществен интерес, а именно при намаляващ брой земеделски производители и намаляваща земеделска продукция в РБългария, държавният интерес ще бъде увреден още повече.

На последно място съдът намира, че в конкретния случай липсва виновно поведение от страна на жалбоподателя, т.с. той е получил добросъвестно сумите, изплатени му за кампания 2009. Изплащането на сумите за кампания 2009г. е станало след проверки, извършени от административния орган и въз основа на административен акт, постановен от същия орган. Грешка, допусната от органа при изплащане на субсидията за 2009г., не би могла да бъде установена без особени затруднения и по разумен начин от земеделския стопанин, поради което той няма задължение да възстанови добросъвестно получените суми. Административният орган не може да обосновава защита на обществен и държавен интерес, поправяйки допуснатите от него грешки за сметка на добросъвестните земеделски стопани. Административният орган би осигурил защита на сочения особено важен обществен интерес, ако своевременно и точно изпълнява законоустановените си задължения и упражнява правомощията си в съответствие със закона, в конкретния случай в съответствие със специалния закон ДОПК, където в чл. 170 ал. 1 е предвиден и специалният ред за предварително погасяване на публични задължения чрез прихващане.

По изложените съображения настоящият състав намира, че разпореждането, с което е допуснато предварително изпълнение на  Акт за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ) № 01- 6500/23527 от 13.04.2011г., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

            Предвид изложеното и на осн. чл.  60 ал.6 и 7 АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯ разпореждане, с което е допуснато предварително изпълнение на Акт за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ) № 01- 6500/23527 от 13.04.2011г., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмо дневен срок от съобщаването му.

            Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбоподателя.

 

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………