ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 21.01.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи януари                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1154 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

         Жалбоподателят Д.А.А. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. М. с представено по делото пълномощно.

         За ответника Директора на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София - редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й. с представено по делото пълномощно.

        

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите доказателства със становище вх.№ 7592/16.10.2014 г., както и тези постъпили с молба вх.№ 354 от 14.01.2015 г. по опис – от ответника.

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. М.: Нямам доказателствени искания. Възразявам на изложеното в становището на процесуалния представител Дирекция „ОДОП” Бургас на следните основания: По представения болничен лист на В.А. за периода 20.01.-24.01.2014г., моля съдът, да обърне внимание, че болничният лист е издаден на 24.01.2014г., което означава, че е издаден за пет дни назад. Тоест, след като е взет болничния лист на 24.01.2014г. за период пет дни назад, на следващия ден 25.01.2014г. Атанасова е следвало да бъде на работа. Ревизионният доклад, за който твърдим, че липсва подписа на В.В.А. е издаден на 20.01.2014г. Ревизионният доклад е връчен от член на екипа Д.Д.Н. на 29.01.2014г., което означава, че на 25.01.2014г. А. е следвало да е на работа. От 25.01. до 29.01. дните са пет до датата на връчването и тя спокойно е могла да подпише ревизионния доклад. Същият е връчен от Д.Д.Н. – член на екипа изготвил ревизионния доклад. Записано е, че моят доверител получава екземпляр от ревизионния доклад, издаден от екип с ръководител В.В.А. и веднага идва връзката със следващото тяхно възражение – касае се за липса на разногласие. Когато има единодушие в ревизионния екип, но някой  не си слага подписа на ревизионния доклад, това е грубо нарушение, което води до нищожност на акта. Болничният лист показва, че няма разногласие, а има отсъствие, поради болест, а не става въпрос за мнозинство – мнозинство имаме когато има разногласие в членовете на екипа. Те не вземат решенията си с мнозинство. Задължителен реквизит в ревизионния доклад е да съдържа подписите на лицата, които са го издали. Но дори да приемем, че има мнозинство, в случая не се касае за разногласие.

В становището си процесуалният представител на ответника твърди, че лицето лично е получило ревизионния доклад. На стр.10 от ревизионния доклада в т. 3  пише „Приложение № 3 –– протокол образец КД-73 с № 1307009 от 11.09.2013г. за присъединяване на доказателства от предходната ревизия” – което е връчено, но се връчва протокола. В 14-дневния срок ние незабавно направихме възражение до органите по приходите да си проверят нещата. Липсва подпис, липсват приложенията, на база на които правят констатациите в ревизионния доклад,  свързани с предишната ревизия. Същите възражения ги написахме до Директора на ОДОП Бургас и до ден днешен решението не ни е връчено. Ние обжалваме мълчалив отказ. Ние не сме длъжни да си търсим решението. Моят доверител не е отказвал да подписва документи. Това решение и до ден днешен не ни е връчено нито от органа по приходите, нито от съда. В становището на процесуалния представител на ответника отново не е приложено решението на Директора на Дирекция „ОДОП” Бургас. Ревизионният доклад е абсолютно нищожен. Не ни връчват и решението на Директора на Дирекция „ОДОП” Бургас.

         Имам искания: Във връзка с факта на невръчване на ревизионния доклад  и ревизионния акт от предходната ревизия, които са влезли в сила, но нямат пряко действие към моя доверител, тъй като той не е собственик, нито управител на „Еврострой 2004” ЕООД, претендира се ДДС въз основа на тези влезли в сила, но невръчени актове, на друго дружество, по което той не е страна, моля, да допуснете съдебно оценителна експертиза, със задачата описана в протокола от предходното съдебно заседание формулирана на стр. 2, а именно: Да се определи ДДС върху себестойността на процесните 14 апартамента, включени в ревизионния доклад и ревизионния акт, предмет на настоящото дело, които са на база статистически цени и стандартизационни стойности на вложените материали по години. За изграждане на жилище с посочената в нотариалния акт квадратура, да се начисли ДДС върху всеки апартамент, като се приспадне начисленото ДДС в себестойността на съответните жилища-тухли, керемиди, желязо, бетон, дървен материал и др., като се извърши от вещото лице нова калкулация.

Настоявам и моля съда да ни връчи макар и в днешното съдебно заседание решението на Директора на Дирекция „ОДОП” Бургас. Физическото лице няма задължение сам да си търси решението издадено от Директора на Дирекция „ОДОП” Бургас.

Нямам други доказателствени искания.

 

Юрисконсулт Й.: По отношение на експертизата – възразявам. Същата е изцяло неотносима към предмета на спора. Има влязъл в сила ревизионен акт, издаден на „Еврострой 2004” ЕООД.

Относно болничния лист  на В.А. – същият се издава се от болничното заведение в деня на изписването й от болницата.      Моля да задължите жалбоподателя да уточни въпроса на кого следва да се връчат ревизионния акт и ревизионния доклад. Изпратени са по пощата с обратна разписка,  но няма данни да се е получила и върнала при нас обратната разписка.

 

Адв. М.: Касае се за ДДС по дефиниция. Те начисляват само ДДС върху продажната цена. За това искаме експертиза.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Става дума за ревизията на „Еврострой 2004” ЕООД. Не съм получавал ревизията на дружеството. Не зная какво е писано по тази ревизия. В. е била на работа, когато аз получавам акта.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените със становище вх.№ 7592/16.10.2014 г. писмени доказателства, както и тези с молба вх. 354/14.01.2015г. писмени доказателства по опис.

 

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за допускане на съдебно-оценителна експертиза, тъй като е неотносима към настоящия спор.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

         Адв. М.: Настоящият ревизионен акт, предмет на обжалване, е нищожен поради нищожност на ревизионния доклад, като съществена неразделна част от него. Досежно липсата на  подпис,    касаещ авторството на екипа, изготвил ревизионния доклад. С диспозитива на ревизионния акт се приемат изложените в ревизионния доклад  факти и обстоятелства, направените фактически и правни изводи по чл.19 от ДОПК, а на другия ред и по чл. 19, ал. 1 от ДОПК. Това означа, че на стр. 6 от ревизионния акт се обосновава липса на отговорност – не са налице предпоставките по чл.19, ал. 2 от ДОПК, защото не е налице недобросъвестно отчуждаване,  тъй като апартаментите не са продадени. Недопустимо е ревизионният акт и ревизионният доклад  да се издадат и въз основа на солидарна отговорност и по ал.1 и по ал.2 на чл. 19 от ДОПК. По отношение на първата алинея подробни твърдения и мотиви сме изложили в жалбата до съда, относно мълчаливото потвърждаване на ревизионния акт. Моля да имате предвид  т. 4  и т. 5 от жалбата, тъй като няма налице причинноследствена връзка между твърдяното укриване на факти и  недоказаното укриване на данъци. До приключване на ревизията с ревизионен акт, две години преди момента на прехвърлянето на дяловете на моя доверител като собственик на „Еврострой 2004” ЕООД, се е извършило ревизионно производство, без данъчните органи да наложат обезпечителна мярка при положение, че данъчните твърдят, че предприятието е работещо и е на печалба. Година и три месеца преди приключването на  ревизионното производство моят доверител не е бил нито собственик, нито управител на дружеството. Няма причинно следствената връзка, за да му търсят солидарна отговорност. Моля да имате предвид възражението ми за невръчени ревизионен акт и ревизионен доклад от предходната ревизия на „Еврострой 2004” ЕООД, както и решението на Директора на Дирекция „ОДОП” Бургас.

         Моля да ни присъдите разноските направени от моя доверител за адвокатско възнаграждение по представения договор.

 

         Юрисконсулт Й.: Моля да отхвърлите жалбата като недоказана. Подробни съображения съм изложила в моето становище. Един от мотивите на решението е отговорността по чл.19, ал. 1 от ДОПК.         Ще представя кратки писмени бележки.

         Моля  за присъждане на юрисконсултско възнаграждение  в размер на 7988,00 лева, определено по Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

 

         Адв. М.: Относно отговорността по чл.19, ал. 1 ДОПК, не се формира като предмет на доказване от изявлението на процесуалния представител, а от записаното в ревизионния акт и ревизионния доклад  като неразделна част от него. В стр. 6 от ревизионния доклад се търси отговорност по чл.19 от ДОПК. С изявление в този смисъл не може да се стесни  предмета на доказване. Те са записали по чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

УКАЗВА на страните, че им дава възможност в петдневен срок от днес да представят писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: