ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 08.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На осми октомври                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1154 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

         За жалбоподателя Д.А.А. - редовно уведомен, се явява лично и с адв.М. – представя пълномощно.

         За ответника Директора на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София - редовно уведомен, се явява юк. Й. – представя пълномощно.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Д.А.А. *** против Ревизионен акт № 021302500/24.02.2014г. на Началник сектор „Ревизии” и Ръководителя на ревизията, потвърден с Решение № 146/16.05.2014 г. на Директора на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ НАП София.

 

Адв. М.: Поддържаме жалбата. Считаме, че е налице непроизнасяне на решаващия орган по чл.145, ал. 1 ДОПК. Решението на моя доверител не е връчвано, поради което  на основание чл. 156, ал. 5, вр. ал.4 сме подали жалбата с подробно описани мотиви относно незаконосъобразността на процесния РА №021302500 от 24.02.2014г., като правя възражение отразено в т. 6 от нашата жалба, но фигурира и като възражение още срещу РД № 1302500 от 20.01.2014г., а възражението е с вх.№94-00-314/11.02.2014г. Отделно с жалбата до Директора на Дирекция „ОДОП” Бургас,  също сме поддържали това възражение и в жалбата с вх.№ 94-Д-184/11.03.2014 г. и това е основно наше възражение свързано с допустимостта на ревизионния акт и се основава на чл.117, ал. 1 ДОПК. Касае съществен законов реквизит, който липсва и към днешна дата. Касае се за чл.117, ал.2, т. 10 - за органите изготвили ревизионния доклад,  който изцяло възприема изложените в ревизионния доклад обстоятелства и факти и направените правни изводи. Моля, сега в съдебното заседание, да направите констатации на ревизионния доклад, за да установите, че липсва подпис, което означава, че изцяло е  компрометиран органът по приходите и тези възражения нееднократно ги правихме и по тях коментар няма от страна на органа издал РД и РА. Считам, че само на това самостоятелно основание ревизионният акт следва да бъде отменен, тъй като не е налице годен ревизионен доклад с оглед чл.117 ДОПК,  послужил като основание за издаване на ревизионния акт. Тъй като в ревизионния доклад  се съдържат, както неправилни фактически и правни изводи, така и предложение за възстановяване на задължения и след като не е налице изрично изискуемата от закона авторизация на органа по приходите, ревизионният доклад послужил като основание за издаването на ревизионния акт, прави и самия ревизионен акт незаконосъобразен. С не по-малка сила ако ревизионният акт не беше подписан от органа по приходите, щеше да важи същото.

Второ, по ревизионния акт, тъй като отговорността се ангажира на основание чл.19 ДОПК за задължения, които са предмет на ревизия и съответно РА № 02-00-1001284/29.05.2012г. на „Еврострой 2004” ООД Бургас, този ревизионен акт не е връчван никога на моя доверител. Той е узнал за него от настоящото ревизионно производство на основание чл.19 ДОПК и тъй като моят доверител е бил собственик до 25.02.2011 г. на мажоритарния дял от горното дружество, а ревизията на дружеството е започнала на 11.05.2010 г., когато той е бил собственик и управител на това дружество, а самият ревизионен акт на дружеството е издаден на 29.05.2012 г. – две години е била в ход тази ревизия, като този ревизионен акт е връчен на актуалния собственик и управляващ дружеството към 29.05.2012г., без да е доведен до знанието на моя доверител и съответно на това задължение, което произтича от този ревизионен акт и което се вменява на моя доверител е отговорността за ДДС по чл.19 ДОПК - т. 2 от ревизионния акт. Той не е имал възможност да се обоснове, тъй като ревизионният акт е направен на дружеството по време, когато е изготвен и връчен, когато той не е бил нито собственик, нито управител, а сега се търси отговорност от него за ДДС върху 14 апартамента, предмет на ревизионния акт, като органът по приходите не е взел предвид ДДС върху себестойността на тези 14 апартамента, което е големия проблем. Като всяко ДДС предполага от ДДС върху продажната цена да се приспадне начисленото и включеното ДДС в себестойността на съответните жилища, тоест от тухли, керемиди, желязо и бетон до дървен материал и това ДДС трябва да се приспадне. Няма възложени от данъчните органи експертизи и в двете производства – все едно тези апартаменти са открадната и за тях не са закупувани материали. Това дружество се занимава със строителни работи. Неизготвянето на специализирана експертиза по ДДС върху себестойността на построените жилища, респективно на вложените материали за построяването на тези 14 апартамента, предмет на ревизията и на ревизионния акт от 2008 г. изцяло компрометира претенцията за ДДС  върху тези жилища и ние настояваме, тъй като той е нямал възможност да се защити срещу ревизионния акт на дружеството по описаните причини, не е направено по настоящото производство, реализирано с процесния ревизионен акт по чл.19 ДОПК, настояваме освен делото да бъде прекратено на основание чл.117 ДОПК, да бъде върнато със задължителното указание за извършване на такава ревизия на административния орган. Ревизионният акт да бъде отменен, делото прекратено и върнато със задължителното предписание, както по актуализацията на органа по приходите и задължително възлагане на ревизия по ДДС върху себестойността на процесните 14 апартамента от вещи лица, които на база специални стандартизационни книги за стойността на вложените материали по години, да се извърши ДДС експертиза върху себестойността на вложените материали необходими по стандарт за изграждането на жилище с посочената в нотариалния акт квадратура и да се начисли ДДС за всеки апартамент от неначисленото ДДС върху продажната цена и се приспадне ДДС върху стойността на апартаментите и се извърши нова калкулация с дължимост на съответния ДДС. Така ще се види реалния размер по чл.19 ДОПК има ли го и какъв е неговия размер. Това е коректния прочит на закона. По отношение на останалите мотиви, сме изложили подробни съждения – претендира се  отговорност по чл.19, по ал. 1 и 2, което е абсурдно, тъй като са независими хипотези .

 

Юк. Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. По наведените процесуални възражения считам, че не отговарят на истината.

Моля, да ангажирам доказателства за връчване на решението на Директора на Дирекция „ОДОП” Бургас. 

Моля, да ми дадете възможност за ангажиране на евентуални свидетелски показания във връзка с подписването или съответно неподписването на ревизионния доклад, както и дали органът по приходите е връчил приложенията по ревизионния доклад  и за които не са ангажирани доказателства от страна на жалбоподателя. Относно пледоарията на процесуалния представител на жалбоподателя, твърденията  не са по предмета на спора, тъй като става въпрос за определяне на данъчна основа за продажба на апартаментите и това е предмет на ревизионния акт на „Еврострой 2004”ООД, влязъл в законна сила. Отговорността е по чл. 119 ал. 1, а не ал. 2.

 

Адв. М.: Неоснователни и недопустими са свидетелски показания. Липсва подпис на ревизионния доклад. Когато актът не е подписан, няма акт. Няма какво да установяваме повече. Липсва задължителен реквизит по чл.117 ДОПК. Няма какво да се установява със свидетелски показания – изцяло е недопустимо това искане. Ревизионният акт изцяло приема констатациите на неподписания ревизионен доклад.  Чл.19, ал. 2 ДОПК и отделно по чл.19, ал. 1 ДОПК поддържат отговорност. Не може да бъдеш осъждан по целия диапазон на отделни хипотези на закона. Ревизионният акт определя обекта на доказване.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител   на ответника да ангажира допълнителни доказателства за следващото съдебно заседание,  които да бъдат представени с нарочна молба с препис за жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.01.2015 година от 10,45  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: