О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер   974              от 07.05.2013г.,      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на седми май две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 1154 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на И.Й.П., ЕГН ********** ***, чрез адв. И. Ц. от САК и адв. Б. Н. от САК с адрес за призоваване гр. ***, против Заповед № РД-490/15.02.2013 год. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). С оспорения административен акт, Изпълнителния директор на ИАРА е наредил да бъде прекратено действието на безсрочно разрешително за извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав № 02107247 от 24.02.2012 год., издадено на риболовен кораб с външна маркировка БС 1516 и име „Илмар 1”, поради това, че през 2011 год. и 2012 год. на притежателя на разрешителното не е издавано удостоверение за придобито право на усвояване на ресурс от риба и други водни организми по чл. 18е от ЗРА. Иска се от съда да отмени оспорения административен акт, като в жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на същия. 

След като прецени заявените в жалбата твърдения и изпратените с административната преписка писмени доказателства, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Първоначално, жалбата е била подадена чрез административния орган – Изпълнителен директор на ИАРА до Административен съд София град, където е било образувано административно дело № 2838 по описа на съда за 2013 год. След запознаване с материалите по делото и приложените към административната преписка писмени доказателства, Административен съд София град, второ отделение, 24 състав е установил, че оспорената заповед е връчена на жалбоподателя на 19.02.2013 год., а жалбата против нея е подадена на 15.03.2013 год., съгласно положен върху нея печат с вх. № 9400-1730/15.03.2013 год. С оглед необходимостта от извършване на преценка по допустимостта на така подадената жалба, съда с нарочно Разпореждане от 01.04.2013 год. е оставил без движение жалбата на И.Й.П. от гр. Приморско против Заповед № РД-490/15.02.2013 год. на Изпълнителния директор на ИАРА. С цитираното разпореждане, съда е указал на жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи доказателства, удостоверяващи подаване на жалбата в срок, в т.ч. и чрез представяне по делото на пощенския плик, ако същата е подадена по пощата. В разпореждането, изрично е указано на жалбоподателя, че ако не представи исканите доказателства и не отстрани констатираната от съда нередовност, на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, производството по делото ще бъде прекратено.

С цитираното разпореждане, съда е указал и на административния орган – Изпълнителен директор на ИАРА в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи за прилагане по делото на пощенския плик, в случай, че жалбата против административния акт е била депозирана по пощата.

            Така постановеното Разпореждане от 01.04.2013 год. на Административен съд София град е получено от процесуалния представител на жалбоподателя – адв. Ц. лично на 03.04.2013 год. и от административния орган, чрез юрисконсулт Р.И. на 03.04.2013 год. От страна на жалбоподателя, в указания от съда 7-дневен срок не са представени доказателства, от които да се удостовери, че жалбата против административния акт е подадена чрез лицензиран пощенски оператор в законоустановения 14-дневен срок. С писмо изх. № 1100-494/18.04.2013 год. от ИАРА са уведомили съда, че след извършена справка в деловодството на административния орган не е намерен пощенски плик, куриерска разписка или друго доказателство за изпращане на жалбата.

            С Определение от 23.04.2013 год., на основание чл. 135, ал. 2 от АПК, във вр. с чл. 5, ал. 2 от ЗРА, Административен съд София град, второ отделение, 24 състав е прекратил производството по адм. дело № 2838/2013 год. и е изпратил същото по подсъдност на Административен съд Бургас.

            След анализ на така установената фактическа обстановка, настоящия съдебен състав намира жалбата на И.Й.П. от гр. Приморско против Заповед № РД-490/15.02.2013 год. на Изпълнителния директор на ИАРА за процесуално недопустима, като просрочена. Съгласно нормата на чл. 149, ал. 1 от АПК, административните актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им. В настоящия случай, Заповед № РД-490/15.02.2013 год. на Изпълнителния директор на ИАРА е получена на 19.02.2013 год., като 14-дневния срок за оспорване на същата изтича на 05.03.2013 год. – вторник работен ден. Жалбата против административния акт е подадена на 15.03.2013 год., т.е. десет дни след изтичане на 14-дневния срок по чл. 149, ал. 1 от АПК.

Съгласно чл. 159, т. 5 от АПК, жалбата или протеста се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспорването е просрочено. Предвид това, подадената след срока жалба се явява процесуално недопустима за разглеждане, поради което, същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от горното и на основание чл. 159, т.5 от АПК, Административен съд – гр.Бургас, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Й.П., ЕГН ********** ***, чрез адв. И. Ц. от САК и адв. Б. Н.от САК с адрес за призоваване гр. ***, против Заповед № РД-490/15.02.2013 год. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1154/2013г. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

                                                                                                                                                                                                                                                    СЪДИЯ: