ПРОТОКОЛ

                                             

Година 2013, 29.05.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и девети май                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Г. К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1154 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

За жалбоподателя – „РТС Проперти” ООД, редовно уведомен, се явява адв. Н.-представя пълномощно.

          За ответника - Директор на Дирекция „ОУИ” гр. Бургас /сега Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Бургас при ЦУ на НАП - Дирекция „ОДОП”/, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ж. - представя пълномощно.

         За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор К..        

        

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите доказателства с писмо вх.№ 3178/29.03.2013г., писмо вх.№ 3471/05.04.2013г., молба с вх.№ 3888/17.04.2013 г., с представено копие от Предварителен договор от 05.07.2010г.; писмо вх.№ 4817/16.05.2013г., с приложена към него фактура № 8/16.08.2010г. и писмо вх. № 4985/20.05.2013г., с приложен опис на наличните активи вх.№1697/31.08.2010г.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. Н.: Да се приемат представените писмени доказателства. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Ж.: Да се приемат представените писмени доказателства. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените писмени доказателства. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства с писмо вх.№ 3178/29.03.2013г., с писмо вх.№ 3471/05.04.2013г, с молба с вх.№ 3888/17.04.2013 г., с представено копие от Предварителен договор от 05.07.2010г.; писмо вх.№ 4817/16.05.2013г., с приложена към него фактура № 8/16.08.2010г. и писмо вх. № 4985/20.05.2013г., с приложен опис на наличните активи вх.№1697/31.08.2010г.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. Н.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на доверителя ми срещу процесния ревизионен акт. Изцяло поддържам съображенията, изложени в жалбата, като основания. Жалбоподателят е реализирал продажби, от които е реализирал значителни приходи и не е правилен извода на административния орган за лошо финансово състояние на дружеството-жалбоподател.

Предвид правната сложност, моля, да ми дадете срок за представяне на писмени бележки.

 

Юк. Ж.: Считам жалбата за неоснователна и недоказана. Моля да вземете предвид мотивите, изложени в решението на директора на Дирекция „ОДОП” - Бургас и да потвърдите ревизионния акт като правилен и законосъобразен.

Моля за присъждане на  юрисконсултското възнаграждение по обжалваемия интерес.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, жалбата за неоснователна. Ревизионният акт като правилен и законосъобразен следва да бъде потвърден.   Ще представя писмени бележки.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

УКАЗВА на страните, че могат да депозират писмени бележки в петдневен срок, считано от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: