Р Е Ш Е Н И Е     

 

гр. Бургас,                              година

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на единадесети  септември, две хиляди и осма година,  в състав:

 

Председател: Г.Р.

       Членове: З.Б.

 В.Е.

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор С. Х., изслуша докладваното от съдия В.Е. по КНАХД № 1154/2008 година.

 

Производството е по реда на чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

С решение № 152/20.06.2008 година по НАХД № 411/2007 година Районен съд – гр. Несебър (РС) е отменил наказателно постановление № 26250/20.08.2007 година (НП) на директора на КЗП - РД - Бургас, с което на “Сън - 2007” ЕООД – гр. Несебър, за нарушение на чл.29 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ), на основание чл.46 от ЗТТИ, е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 лева.

 Решението на РС е обжалвано от административнонаказващия орган пред Бургаски административен съд в рамките на настоящото касационно производство. Моли се решението на РС да бъде отменено, като бъде постановено решение, с което НП да бъде потвърдено.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура счита, че жалбата е неоснователна. Ответникът в касационното производство, чрез процесуалните си представители, изразява становище за неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е подадена в срок от лице което има правен интерес, затова е допустима.

Разгледана по същество, в съответствие с чл.218 ал.1 от АПК, тя е неоснователна, а решението на РС следва да се остави в сила.

НП е отменено с два аргумента – първо, че органът, наложил наказанието, не притежава компетентност за това и второ – че не установено по несъмнен начин продажбата на тютюневи изделия да е осъществявана от името на дружеството.

Настоящият съдебен състав споделя мотивите на РС в частта им относно липсата на компетентност на административнонаказващия орган. В оспореното решение, в обратна последователност, е проследено извършеното делегиране на компетентност. Правилно е установено, че липсват доказателства за оправомощаването на заместник-министъра на икономиката и енергетиката от съответния министър -  във връзка с налагането на санкции по ЗТТИ, conditio sine qua non, по аргумент от чл.52 ал.2 във връзка с ал.1 т.3 от ЗТТИ. Такова доказателство не бе представено и пред касационната инстанция, въпреки предоставената възможност.

В производството пред РС не са допуснати процесуални нарушения. Решението е обосновано.

Затова, на основание чл.220 във връзка с чл.221 ал.2  от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 152/20.06.2008 година по НАХД № 411/2007 година Районен съд – гр. Несебър.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                         

                                                                                                       2.