Р Е Ш Е Н И Е

 

      Номер  1105            05.06.2018 г.          град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Бургас, дванадесети състав, на осемнадесети април две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Диана Ганева

 

при секретар Йовка Банкова, като разгледа докладваното от съдия Ганева административно дело номер 1153 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 156, ал. 1 от ДОПК.

Образувано е по жалба на „Здравец“ ООД, ЕИК 102254361, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Велико Търново“ № 14, представлявано от М.И.Ч. – управител против Ревизионен акт (РА) № Р-02000216003578-091-001/ 31.01.2017 г., издаден от Г.Д.П. на длъжност Началник сектор при ТД на НАП Бургас, възложил ревизията и Е.Р.К. на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП Бургас – ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 94/21.04.2017 г., произнесено от Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (ДОДОП) Бургас при ЦУ на НАП. Иска се от съда да отмени РА като незаконосъобразен. С оспорения РА в тежест на дружеството са определени задължения за данък добавена стойност; за корпоративен данък; за вноски за Универсален пенсионен фонд (за осигурители); вноски за здравно осигуряване (за осигурители) и данък обществено осигуряване (за осигурители), както и дължимите лихви за съответните периоди. Претендира се присъждане на направените по делото разноски. В съдебно заседание се представлява от адв. Кр.М., който поддържа жалбата на основания, изложени в нея и ангажира доказателства, включително и чрез съдебно-счетоводна експертиза.

Ответната страна – Директорът на ДОДОП Бургас, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Л.И., оспорва жалбата като неоснователна и недоказана и пледира за отхвърлянето й. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 156, ал. 1 от ДОПК от надлежна страна, в съответствие с изискванията за форма и реквизити и след проведено оспорване по административен ред, което е абсолютна предпоставка за развитие на съдебното производство. Поради това същата е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

От приложените по административната преписка доказателства се установява, че със Заповед за възлагане на ревизия (ЗВР) № Р-02000216003578-020-001/26.05.2016 г. е възложена ревизия на „Здравец“ ООД  с предметен обхват корпоративен данък за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2015 г.; данък върху доходите от трудови и приравнените на тях правоотношения за периода 01.01.2014 г. - 30.04.2016 г.; данък върху добавената стойност (ДДС) за периода 01.01.2014 г. - 30.04.2016 г.; ДОО – за осигурители за периода 01.01.2014 г. - 30.04.2016 г.; вноски за здравно осигуряване – за осигурители за периода 01.01.2014 г. - 30.04.2016 г.; Универсален пенсионен фонд – за осигурители за периода 01.01.2014 г. - 30.04.2016 г. и Професионален пенсионен фонд за периода 01.01.2014 г. - 30.04.2016 г. Същата е връчена по електронен път на 02.06.2016 г. (л. 769).  Първоначалната ЗВР е променяна няколко пъти, както следва:

·        със заповед за изменение на ЗВР (ЗИЗВР) № Р-02000216003578-020-002/ 27.07.2016  г. е удължен срокът на ревизията до 02.09.2016 г., като същата е връчена електронно на 27.07.2016 г. (л. 767);

·        със ЗИЗВР № Р-02000216003578-020-003/29.08.2016 г. е удължен срокът на ревизията до 03.10.2016 г., като същата е връчена електронно на 30.08.2016 г. (л. 765);

·        със ЗИЗВР № Р-02000216003578-020-004/27.09.2016 г. е удължен срокът на ревизията до 02.11.2016 г., като същата е връчена електронно на 27.09.2016 г. (л. 763) и

·        със ЗИЗВР № Р-02000216003578-020-005/04.10.2016 г. е удължен срокът на ревизията до 02.11.2016 г., като същата е връчена електронно на 05.10.2016 г. (л. 761). Предметният обхват на ревизия е изменен и включва: корпоративен данък за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2015 г.; данък върху доходите от трудови и приравнените на тях правоотношения за периоди 01.01.2014 г. - 30.04.2016 г. и  01.05.2016 г. – 31.08.2016 г.; данък върху добавената стойност (ДДС) за периода 01.01.2014 г. - 30.04.2016 г.; ДОО – за осигурители за периоди 01.01.2014 г. - 30.04.2016 г. и 01.05.2016 г. – 31.08.2016 г.; вноски за здравно осигуряване – за осигурители за периоди 01.01.2014 г. - 30.04.2016 г. и 01.05.2016 г. – 31.08.2016 г.; Универсален пенсионен фонд – за осигурители за периоди 01.01.2014 г. - 30.04.2016 г. и 01.05.2016 г. – 31.08.2016 г.; Професионален пенсионен фонд за периоди 01.01.2014 г. - 30.04.2016 г. и 01.05.2016 г. – 31.08.2016 г.

 

ЗВР и последвалите я четири ЗИЗВР са издадени от Г.Д.П. на длъжност Началник сектор „Ревизии“, отдел „Ревизии“ при ТД на НАП Бургас като лицето е надлежно оправомощено на основание чл. 11, ал. 1, т. 1 от ЗНАП със Заповед № РД-8/04.01.2016 г. на директора на ТД на НАП Бургас.

След завършване на ревизията и в 14-дневния срок по чл. 117, ал. 1 от ДОПК, резултатите от същата са обективирани в Ревизионен доклад № Р-02000216003578-092-001/24.11.2016 г., надлежно връчен на дружеството по електронен път на 05.12.2016 г. (л. 129). В законоустановения срок от „Здравец“ ООД са постъпили възражения вх. № ИТ-00-538/19.01.2017 г. (л. 94) против констатациите в ревизионния доклад.

След преценка на извършените при ревизията действия, органът, възложил ревизията и ръководителят на ревизията са постановили РА № Р-02000216003578-091-001/31.01.2017 г. С цитирания РА са установени следните задължения на „Здравец“ ООД:

 

за данък върху добавената стойност

период

главница, лв

лихва, лв

  01.03.2014 г. - 31.03.2014 г.

3 755,70

1 058,10

  01.04.2014 г. - 30.04.2014 г.

1 505,40

415,51

  01.07.2014 г. - 31.07.2014 г.

11 167,30

2 787,30

  01.08.2014 г. - 31.08.2014 г.

3 414,40

729,06

  01.09.2014 г. - 30.09.2014 г.

4 590,10

1 055,32

  01.10.2014 г. - 31.10.2014 г.

1 365,54

242,78

  01.06.2015 г. - 30.06.2015 г.

4 963,77

744,63

  01.07.2015 г. - 31.07.2015 г.

7 223,24

1 072,21

  01.08.2015 г. - 31.08.2015 г.

5 980,00

820,12

  01.09.2015 г. - 30.09.2015 г.

3 720,60

490,80

  01.01.2016 г. - 31.01.2016 г.

1 594,00

155,38

  01.02.2016 г. - 29.02.2016 г.

1 200,00

55,97

  01.04.2016 г. - 30.04.2016 г.

1 660,00

116,83

всичко:

52 140,05

9 744,01

 

 

за корпоративен данък

период

главница, лв

лихва, лв

 01.01.2014 г. - 31.12.2014.

2 635,03

492,37

 

 

за данък обществено осигуряване - за осигурители

период

главница, лв

лихва, лв

  01.06.2015 г. - 30.06.2015 г.

196,70

30,41

  01.07.2015 г. - 31.07.2015 г.

248,88

36,33

  01.08.2015 г. - 31.08.2015 г.

350,22

48,10

  01.09.2015 г. - 30.09.2015 г.

307,68

39,77

  01.05.2016 г. - 31.05.2016 г.

97,29

5,95

  01.06.2016 г. - 30.06.2016 г.

346,17

18,27

  01.07.2016 г. - 31.07.2016 г.

166,74

7,36

  01.08.2016 г. - 31.08.2016 г.

82,74

2,94

всичко:

1 796,42

189,13

 

 

 

за вноски за здравно осигуряване - за осигурители

период

главница, лв

лихва, лв

  01.06.2015 г. - 30.06.2015 г.

75,97

11,74

  01.07.2015 г. - 31.07.2015 г.

108,40

15,82

  01.08.2015 г. - 31.08.2015 г.

146,15

20,07

  01.09.2015 г. - 30.09.2015 г.

75,34

9,72

  01.05.2016 г. - 31.05.2016 г.

42,89

2,62

  01.06.2016 г. - 30.06.2016 г.

150,66

7,95

  01.07.2016 г. - 31.07.2016 г.

74,40

3,29

  01.08.2016 г. - 31.08.2016 г.

37,00

1,32

всичко:

710,81

72,53

 

 

Универсален пенсионен фонд - за осигурители

период

главница, лв

лихва, лв

  01.05.2015 г. - 31.05.2015 г.

26,64

4,34

  01.06.2015 г. - 30.06.2015 г.

49,85

7,71

  01.07.2015 г. - 31.07.2015 г.

64,51

9,42

  01.08.2015 г. - 31.08.2015 г.

72,48

9,95

  01.09.2015 г. - 30.09.2015 г.

53,01

6,84

  01.05.2016 г. - 31.05.2016 г.

24,95

1,52

  01.06.2016 г. - 30.06.2016 г.

83,22

4,39

  01.07.2016 г. - 31.07.2016 г.

45,29

2,00

  01.08.2016 г. - 31.08.2016 г.

22,70

0,81

всичко:

442,65

46,98

 

 

РА е връчен електронно на  06.02.2017 г. (л. 91).

Служителите на ТД на НАП, участващи в хода на ревизионното производство, са подписали съответните съставени от тях документи с квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 24 от Закона за електронния документ и електронния подпис, за което ответника ангажира писмени доказателства и доказателства на електронен носител (л. 779 – л. 789; л. 795 - л. 821 и л. 831 – л. 842).

С жалба вх. № ИТ-00-1984/17.02.2017 г. по описа на ТД на НАП Бургас, ревизираното лице е оспорило РА № Р-02000215006618-091-001/22.12.2015 г. пред Директора на ДОДОП Бургас като са изложени възражения срещу отказа на органа по приходите да признае правото на данъчен кредит за посочените данъчни периоди и доставчици. В жалбата е цитирана практика на Съда на Европейския съюз (СЕС). Формулирано е искане оспорения ревизионен акт да бъде отменен изцяло като незаконосъобразен.

По повод така подадената жалба, с Решение № 94/21.04.2017 г., директорът на ДОДОП Бургас е потвърдил изцяло РА № Р-02000216003578-091-001/31.01.2017 г. В решението са изложени мотиви относно събраните в хода на ревизионното производство доказателства, както и начина по който ревизиращият орган цени същите за крайния изход на производството. В решението се приема, че аргументите на жалбоподателя по отношение на непризнатия данъчен кредит по процесните фактури са неоснователни. Според решаващия орган, предвид събраните доказателства са налице достатъчно обективни данни, въз основа на които да може да се направи извод, че данъчно задълженото лице „Здравец“ ООД няма право на данъчен кредит за доставките от „МДМ Елен 013“ ЕООД, „В енд В 28-12“ ЕООД, „Бипс инвест“ ЕООД, „Саут-74“ ЕООД, „Ел мет строй“ ЕООД, „Валимекс“ ЕООД, „Атлантик строй“ ЕООД и „Конкурент-2004“ ЕООД през посочените данъчни периоди. Изложени са подробни мотиви както за всеки данъчен период, така и за всеки доставчик, а също и правни и фактически основания, които обосновават възникването на задължения за „Здравец“ ООД. Решението е връчено на жалбоподателя на 02.05.2017 г., като информация в тази връзка се съдържа на л. 11 от делото.

В жалбата, с която е поставено началото на настоящото съдебно производство, изцяло се оспорват констатациите на приходния орган, обективирани в РА № Р-02000216003578-091-001/31.01.2017 г. Касационната жалба е напълно идентична по съдържание с жалбата, с която  е бил сезиран директорът на ДОДОП. Заявени са възражения против направените от органа по приходите констатации, като се сочи, че липсва съобразяване с приложимата практика на СЕС (цитират се конкретни решения); счита, че ревизиращият орган не е събрал достатъчно доказателства в подкрепа на установяванията, които е направил в хода на ревизията. Не се ангажират нови писмени доказателства.

При извършената служебна проверка за законосъобразност и обоснованост на обжалвания акт, настоящият съдебен състав констатира следното:

В изпълнение на задължението си по чл. 160, ал. 2 от ДОПК при преценката на законосъобразността и обосноваността на ревизионния акт, съдът следва да извърши проверка дали същия е издаден от компетентен орган и в съответната форма; дали са спазени процесуалноправните норми при издаването, както и правилно ли е приложен материалния закон

В настоящият случай, оспорения РА № Р-02000216003578-091-001/31.01.2017 г. е издаден от компетентните съгласно чл. 119, ал. 2 от ДОПК органи – началник сектор като орган възложил ревизията и старши инспектор по приходите, в качеството му на ръководител на ревизията.

Ревизионният акт е издаден в писмена форма и съдържа предвидените в чл. 120, ал. 1 от ДОПК задължителни реквизити – имената и длъжностите на органите, които го издават; номер и дата; данни за ревизираното лице; обхвата на ревизията; извършените действия в ревизионното производство; мотиви за издаването му; разпоредителна част, в която са определени задълженията на ревизираното лице; пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва; подписи на органите по приходите, които го издават. Към ревизионния акт е приложен и ревизионен доклад № Р-02000216003578-092-001/24.11.2017 г. като неразделна негова част съобразно нормата на чл. 120, ал. 2 от  ДОПК. При издаване на ревизионния акт, органът по приходите е спазил процесуалноправните разпоредби на ДОПК и ревизионното производство е приключило в указаните срокове. Не се установиха съществени нарушения на административно производствените правила във връзка с издаването на процесния РА, а и такива не се сочат в сезиращата съда жалба.

Във връзка със заявените в жалбата възражения и след анализ на събраните доказателства, съдът намира за установено следното:

От събраните в хода на ревизионното производство доказателства за ревизираните периоди може да се направи извод, че дружеството извършва хотелиерска дейност  със сезонен характер с код 5510, която се реализира в собствения на дружеството хотел „Азуро“ в КК Слънчев бряг, както и прилежащите към хотела ресторант, складове и офис.

С цел изясняване на факти и обстоятелства от значение за данъчното облагане, в хода на ревизионното производство органът по приходите е връчил на ревизираното лице на основание чл. 37, ал. 3; чл. 53 и чл. 56, ал. 1 от ДОПК  следните Искания за представяне на документи и писмени обяснения (ИПДПОЗЛ):

ü  ИПДПОЗЛ №  Р-02000216003578-040-001/09.06.2016 г. (л. 299), връчено електронно на 16.06.2016 г. - определен срок за представяне 14 дни; представени документи на 01.08.2016 г. (л. 99) предвид уважена молба за удължаване на срока за представяне на документи (л. 301);

ü  ИПДПОЗЛ №  Р-02000216003578-040-002/30.08.2016 г. (л. 448), връчено електронно на 30.08.2016 г. - определен срок за представяне 14 дни; представени документи на 15.09.2016 г. (л. 450).

На основание чл. 45 от ДОПК са извършени насрещни проверки на доставчиците „Атлантик строй“ ЕООД, гр. Варна; „Бипс инвест“ ЕООД, гр. Бургас; „Валимекс“ ЕООД, гр. Варна; „В енд В 28-12“ ЕООД, гр. Кула; „Ел мет строй“ ЕООД, гр. София; „Конкурент – 2004“ ЕООД, гр. Варна; „МДМ Елен 013“ ООД, гр. София и „Саут-74“ ЕООД, гр. София.

            Във връзка с доставките по спорните фактури, в хода на ревизията са представени писмени обяснения от управителя на ревизираното дружество (л. 451), в които е посочено, че „Здравец“ ООД стопанисва и експлоатира хотел и ресторант „Азуро“ в КК Слънчев бряг. Приходите се формират от продажба на туристическа услуга, която включва хотелско настаняване и хранене. Сочи се, че транспорта на всички хранителни доставки, товарене и разтоварването на стоките е за сметка на доставчиците, а плащането се извършва в брой в момента на доставката. Посочва се, че всички доставки се заприхождават в склад на ресторант или бар на хотела по доставни цени, като доказателства в тази насока са извлеченията по сметка 304. Паричните средства, които се заплащат на доставчиците, са получени от търговската дейност на дружеството. Изборът на доставчици се прави от управителя на дружеството, при съобразяване на качеството и цената на стоката и доставката до обекта. Предварителната информация за доставчиците се предоставя от счетоводството на дружеството.

            Решаващият орган е упражнил правомощията си по чл. 155, ал. 3 от ДОПК и в хода на производството по административното обжалване е събрал нови доказателства, като видно от съдържанието на постановеното решение, същите са били предоставени на ревизираното дружество заедно с решението на директора на ДОДОП Бургас.

              С оспорения РА в тежест на „Здравец“ ООД са установи задължения по ЗДДС, по ЗКПО, както и за различни видове вноски, поради което съдът намира, че следва да изложи мотиви отделно за всеки вид задължение, както следва:

 

1.По приложението на ЗДДС

Дружеството извършва облагаеми доставки на територията на страната със ставка 20%.

Според настоящата съдебна инстанция при описаната фактическа установеност в оспорения РА, правилно органът по приходите е обосновал извод, че през цитираните данъчни периоди не са осъществени реални доставки. Оспорват се определените задължения по ЗДДС в общ размер на 52 140,05 лева и лихви 9 744,01 лева.

Предвид факта, че органът по приходите е обосновал извод за нереални доставки за различни доставчици, съдът ще изложи мотиви в тази насока за всяко дружество -доставчик поотделно:

 

Относно доставки от „МДМ Елен 013“ ООД, гр. София, ЕИК 202538462:

С атакувания РА органът по приходите е отказал право на приспадане на данъчен кредит на дружеството – жалбоподател за данъчен период март 2014 г. по фактура № 0000000018/20.08.2013г. (л. 478), издадена от „МДМ Елен 013“ ООД, гр. София. Фактурата е с данъчна основа 10 190,00 лева и ДДС – 2 038,00 лева; с предмет на доставка различни видове алкохолни напитки.

На доставчика „МДМ Елен 013“ ООД е извършена насрещна проверка, като на дружеството е връчено ИПДПОЗЛ по реда на чл. 32 от ДОПК, но исканите документи не са представени. Доказателства за реализиране на процедурата по връчване са приложени към административната преписка. Към последната е приложен и Ревизионен доклад №140245/31.07.2014 г. на ТД на НАП София, съгласно който „МДМ Елен 013" ЕООД не е представило никакви документи при извършената ревизия по ЗДДС за периода от 22.04.2013 г. до 17.12.2013 г. (период, в който попада процесната фактура), поради което органът по приходите е констатирал, че няма данни за реално извършени доставки от ревизираното лице, което е пряк доставчик на дружеството – жалбоподател. От съставения Протокол за извършена насрещна проверка (ПИНП) № П-22221516111574-141-001/01.08.2016 г. (л. 285 и сл.) се установява, че процесната фактура е отразена в дневника за продажба и в СД по ЗДДС.

Ревизиращият орган приема, че доставката не е осъществена реално, тъй като по данни от информационната система на НАП в това дружество –доставчик не са назначавани лица на трудов договор; управителя на дружеството не е подавал декларации обр. 1 и не са внасяни осигуровки за фондовете на ДОО и ДЗПО, както и здравни осигуровки. Този доставчик не е включил в дневник покупки доставки, свързани с разходи за електроенергия, вода, канцеларски материали и др., от които да се установи, че същият въобще е реализирал някаква икономическа дейност.

С отговор вх. № 10882/15.09.2016 г. (л. 450) жалбоподателят е представил заверено копие на фактурата, издадена от „МДМ Елен 013" ЕООД (л. 480), заедно с фискален касов бон от 26.08.2013 г. за извършено разплащане в брой и складова разписка № 18/20.08.2014 г. (л. 479) за заприхождаване на стоката. От представения касов бон е видно, че същият е издаден от касов апарат, собственост на дружеството, регистриран в обект за предоставяне на рекламни и печатни услуги в гр. София. При проверка в счетоводството на „Здравец" ООД се установява, че фактурата издадена от „МДМ Елен 013" ЕООД е намерила отражение по дебита на сметка 304 Стоки за 2013 г. Решаващияг орган е установил, че поставения подпис на управителя на дружеството - доставчик Е.М.Г. в посочената фактура съществено се различава от този, поставен под публикувано в Търговския регистър пълномощно (л. 47) и учредителния акт на дружеството (л. 70).

Така изложените факти обуславят извод за нереалност на доставката, обективирана във фактура № 0000000018/20.08.2013 г., по която „Здравец" ООД е упражнило право на приспадане на данъчен кредит в размер на 2 038,00 лева.

 

Относно доставки от „В енд В 28-12“ ЕООД, гр. Кула, ЕИК 202146543:

            За данъчни периоди март 2014 г. и април 2014 г. жалбоподателят е упражнил правото си на приспадане на данъчен кредит по две фактури, издадени от доставчика „В енд В 28-12“ ЕООД:

·        № 0000000002/28.08.2013 г. (л. 484) с данъчна основа на стойност 8 588,50 лева и ДДС – 1 717,70 лева и с предмет на доставката колбаси;

·        № 0000000007/30.08.2013 г. с данъчна основа 6 097,00 лева и ДДС – 1 219,40 лева с предмет на доставката пилешко месо.

При служебна справка в Търговския регистър се установява, че дружеството-доставчик е сменило седалището и адреса на управление – прехвърлени са в гр. Рила, а също са сменени и управителите на дружеството. На доставчика „В енд В 28-12“ ЕООД е извършена насрещна проверка, като на дружеството е връчено ИПДПОЗЛ по реда на чл. 32 от ДОПК, но исканите документи не са представени. Доказателства за реализиране на процедурата по връчване са приложени към административната преписка. Към последната е приложен  Ревизионен акт № Р-2215-1311567-091-01/01.10.2014 г. (л. 162 - л. 167) на ТД на НАП София за ревизия по ДДС за периода 28.08.2013 г. – 30.11.2013 г. (период, в който попадат процесните фактури), като в хода на ревизията не са представени никакви документи. Установено е, че задълженото лице не е осъществявало действителна стопанска дейност, не е представило счетоводна отчетност под каквато и да е форма; дружеството няма кадрови, технически и финансови възможности за изпълнение на доставките - няма назначени лица на трудови договори, няма дълготрайни материални активи. Съставен е ПИНП №П-22001016110931-141-001/26.07.2016 г (л. 271 и сл.). Установява се, че в представения като доказателство РА е прието, че данъкът посочен в издадените фактури от „В енд В 28-12" ЕООД е начислен без основание, тъй като същите не отразяват реално осъществени доставки на стоки или услуги по смисъла на чл. 6 и чл. 9 от ЗДДС.

При проверка в информационната система на НАП и ПП СУП се установява, че дружеството няма назначени лица на трудов договор; не са реализирани разходи за ежедневни и обичайни житейски нужди – електрическа енергия, вода, консумативи и др.; както и че покупките, които този доставчик е осъществявал са за авточасти и стоки по опис.

С отговор вх. № 10882/15.09.2016 г. (л. 450) жалбоподателят е представил заверено копие на процесните две фактури, издадени от „В енд В 28-12“ ЕООД, както следва:

Ø № 0000000002/28.08.2013 г. (л. 485), придружена от фискален касов бон с дата на издаване 04.09.2013 г. на същата стойност, като ревизиращият орган е установил, че „В енд В 28-12“ ЕООД притежава ЕКАФП с различен регистрационен номер, регистриран в обект за търговия с хранителни стоки, но продажби са регистрирани от 05.09.2013 г. Стоките по тази фактура са отразени в Складова разписка № 43/28.08.2013 г. (л. 487).

Ø № 0000000007/30.08.2013 г. (л. 488), за която няма представен фискален касов бон, но е придружена от Складова разписка № 48/30.08.2013 г. (л. 489).

И в двете фактури не е посочен начина на плащане.

Във връзка с реализираната доставка на месни продукти не са представени търговски документи относно техния произход, годност, място на товарене, изпращач и др. Отделно от това, решаващият орган в хода на административното производство е установил, че поставените подписи на управителя на „В енд В 28-12" ЕООД към датата на доставките Ваня Петрова Найденова в спорните две фактури съществено се различава от този, поставен под публикуваната в Търговския регистър декларация от 06.07.2012  г. с нотариална заверка на подписа (л. 67).

Така изложените факти обуславят извод за нереалност на доставките, обективирани във фактури № 0000000002/28.08.2013 г. и № 0000000007/30.08.2013 г., издадени от „В енд В 28-12“ ЕООД.

 

Относно доставки от „Бипс инвест“ ЕООД, гр. Бургас, ЕИК 147201609:

            „Здравец“ ООД е упражнило правото си на данъчен кредит през данъчен период март 2014 г. по три фактури, издадени от „Бипс инвест“ ЕООД, както следва:

ü  № 0000000339/16.04.2014 г. (л. 481) с данъчна основа  833,33 лева и  ДДС - 166,67 лева; предмет на доставката  аванс изработка на метална конструкция нераждавейка“;

ü  № 0000000340/23.04.2014 г. (л. 482) с данъчна основа - 166,67 лева и ДДС - 33,33 лева; предмет на доставката  – „аванс“;

ü  № 0000000341/24.04.2014 г. (л. 483) с данъчна основа - 428,33 лева и ДДС - 85,67 лева; предмет на доставката – „аванс за реновация на кухненски маси“.

На доставчика „Бипс инвест“ ЕООД е извършена насрещна проверка, като на дружеството е връчено ИПДПОЗЛ по реда на чл. 32 от ДОПК, но исканите документи не са представени. Доказателства за реализиране на процедурата по връчване са приложени към административната преписка. Представен е ПИНП № П-02000216111099-141-0001/ 18.08.2016 г. (л. 293 и сл.). Ответникът е ангажирал като доказателство Ревизионен доклад № Р-02-1401506-092-01/05.12.2014 г. за ревизия на „Бипс инвест“ ЕООД, като ревизията е обхващала и задълженията по ЗДДС за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г. (период, в който попадат процесните фактури). В хода на това ревизионно производство е установено, че основната дейност на дружеството е свързана с ремонтни работи и това дружество не притежава търговски обекти или складове. Според ревизиращият орган (отразено в РД) е установено, че за извършването на ремонтни дейности по три сключени договора (с контрагенти, различни от жалбоподателя) има назначени 10 работници. Констатирани са покупки на материали и услуги от други доставчици с рисков профил. Дружеството има регистриран ЕКАФП като от проверка на Z-отчета се  констатира, че извършените продажби към „Здравец" ООД са отразени в касовия апарат. На л. 193 от делото е представен Z - отчет (неясно от кого изготвен и за кое дружество се отнася). Фактура № 0000000339 е издадена 16.04.2014 г. с обща стойност 1 000,00 лева.  На 16.04.2014 г. няма генериран отчет. Единственият отчет на стойност 1 000,00 лева е от 29.04.2014 г., но липсват доказателства, които да свързват тази сума с фактура № 0000000339. Фактура № 0000000340 е издадена на 23.04.2014 г. на обща стойност 200,00 лева, като за същата стойност е генериран отчет. Фактура № 0000000341е издадена на 24.04.2014 г. на обща стойност 514,00 лева, като отчет на тази стойност е генериран на 25.04.2014 г., а за датата 24.04.2014 г. въобще липсва отчет.

С отговор вх. № 10882/15.09.2016 г. (л. 450) жалбоподателят е представил заверено копие на процесните три фактури, издадени от „Бипс инвест“ ЕООД, но същите са неподписани от доставчика и не са придружени от фискални касови бонове. Предвид естеството на услугите, за които жалбоподателят е заплатил авансово, по делото не са ангажирани приемо - предавателни протокол или договори, от които да се установи дали в действителност тези дейности са осъществени.

Осчетоводяването на тези фактури от жалбоподателя е реализирано по сметка 602 Външни услуги, въпреки че те са с предмет авансови плащания.

            Предвид изложените факти и обстоятелства може да се направи извод, че е налице нереалност на доставките, обективирани във фактури № 0000000339/16.04.2014 г.; № 0000000340/23.04.2014 г. и № 0000000341/24.04.2014 г.

 

Относно доставки от „Саут-74“ ЕООД, гр. София, ЕИК 201469935:

            „Здравец“ ООД е упражнило правото си на данъчен кредит през данъчен период юли 2014 г.  и август 2014 г. по четири фактури, издадени от „Саут-74“ ЕООД, както следва:

§  № 7100000105/05.07.2014 г. (л. 490) с данъчна основа 5 640,00 лева и ДДС – 1128,00 лева; с предмет „По протокол за извършено СМР“ (л. 491), като протоколът е без дата;

§  № 7100000106/05.07.2014 г. (л. 492) с данъчна основа 8 090,00 лева и ДДС - 1618,00 лева; с предмет „По протокол за извършено СМР“ (л. 493) от 12.06.2014 г.;

§  № 7100000132/20.07.2014 г. (л. 494) с данъчна основа 5 464,00 лева и ДДС - 1092,80 лева; с предмет „По протокол за извършено СМР“ (л. 495) от 25.06.2014 г.;

§  № 7100000133/20.07.2014 г.  (л. 496) с данъчна основа 5 728,00 лева и ДДС - 1145,60 лева; с предмет „По протокол за извършено СМР“ (л. 497) от 01.07.2014 г.

Следва да се отбележи, че цитираните протоколи са представени от жалбоподателя. Начинът на плащане за всички тези фактури е в брой. Представените протоколи за извършените СМР на хотел „Азуро“, гр. Несебър са еднотипни, както следва: „Монтаж Т ап. – по схема; шпакловка на стена и таван; изкопаване на канали със запълване; изкърпване на стени и тавани; боядисване на стени и тавани; подмяна на ел и ВиК инсталации; поставяне на теракот

На доставчика „Саут-74“ ЕООД е извършена насрещна проверка, като на дружеството е връчено ИПДПОЗЛ по реда на чл. 32 от ДОПК, но исканите документи не са представени. Доказателства за реализиране на процедурата по връчване са приложени към административната преписка.

При проверка в информационната база данни на НАП е установено, че процесните четири фактури са отразени в дневника за продажби и в справка-декларация на „Саут-74“ ЕООД за юли 2014 г..

По делото са представени обяснения от Соня Валентинова Г. и И.М.Ц. във връзка с извършените сделки от „Саут-74“ ЕООД, получени чрез ОД на МВР Бургас по преписка вх. № 25100-18217/2015 г. Видно от обясненията на Соня Валентинова Г. (л. 267) се установява, че е била управител на дружеството в периода 2010 г. до 2012 г., около 2 години, дейността на дружеството се е изразявала в стопанисване на магазин за алкохол, цигари и пакетирани храни. Г. не е упълномощавала други лица да представляват дружеството. При служебна проверка в Търговския регистър, съдът установи, че Г. е била управител на дружеството от момента на вписването на същото в Търговския регистър до 03.04.2014 г., когато капиталът на дружеството е прехвърлен на И.М.Ц. и същата става негов управител. В обясненията си Ц. посочва, че е управител на фирмата; описва механизма, по който е реализирано прехвърлянето. Посочва още, че е подписвала документи, но не си спомня какви са те.

С отговор вх. № 10882/15.09.2016 г. (л. 450) жалбоподателят е представил заверено копие на процесните фактури, издадени от „Саут-74“ ЕООД. Фактурите са придружени от вече посочените протоколи за СМР. Представен е и Договор за извършване на строително монтажни и ремонтни работи (л. 503 – л. 510), сключен на 20.04.2014 г. в гр. София между възложителя „Здравец“ ООД и изпълнителя „Саут-74“ ЕООД. Възложителят се представлява от Н.Д., който видно от служебно извършената справка от съда в Търговския регистър е заличен като управител на дружеството на 30.01.2014 г. На следващо място, дружеството е идентифицирано със  седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул. „Изгрев“ № 23, като този адрес (отново от справка от Търговския регистър) е променен на 30.01.2014 г. на гр. Бургас, ул. „Велико Търново“ № 14. По същество договорът се отнася за извършване на СМР на хотел „Азуро“, разположен на адрес гр. Несебър, ул. „Изгрев“ № 23, докато дружеството – жалбоподател стопанисва хотел и ресторант „Азуро“, разположени в КК Слънчев бряг, т.е. хотелите са разположени в две различни населени места. Към договора не е представено Приложение № 1 и договорът не е подписан от възложителя. Следователно, представените фактури и протоколи за СМР не се отнасят за обект, стопанисван от „Здравец“ ООД.

Дружеството-жалбоподател е представило фискален касов бон от 29.07.2014 г.  за фактура № 7100000105/05.07.2014 г. (л. 500).; за фактура № 7100000106/ 05.07.2014 г. (л. 498) - фискален касов бон от 29.07.2014 г. и за  фактура  № 7100000132/20.07.2014 г. (л. 501) - фискален касов бон от 29.07.2014 г. За фактура № 7100000133/20.07.2014 г. не е ангажиран като доказателство фискален касов бон. Ревизиращият орган е установил, че ЕКАФП, от който са издадени касовите бонове е регистриран на името на дружеството, но в обект автомивка (л.160). При проверка на Z – отчета е установено, че в касовия апарат има отразени само две продажби през януари 2014 г. (л. 161).

Решаващият орган е установил по данни от информационната система на НАП, че „Саут-74“ ЕООД няма подадена декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2014 г.; няма лица назначени по граждански договори; има двама назначени работници, но за периода април – юли 2014 г. този доставчик не е подал декларации обр. 1 и обр. 6 и не е внасял осигуровки за фондовете на ДОО и ДЗПО и здравни осигуровки нито за назначените по трудов договор лица, нито за управителя на дружеството от 03.04.2014 г. - И.М.Ц.. Установено е още, че поставените подписи на управителя на „Саут-74" ЕООД И.М.Ц. в процесните 4 бр. фактури; в договора от 20.04.2014 г. за извършване на СМР и протоколите за извършени СМР от 12.06.2014 г., 25.06.2014 г., 01.07.2014 г. и един без дата, съществено се различават от тези, поставени в публикувания в Търговския регистър Договор за продажба на дружествени дялове от 06.03.2014 г. с нотариална заверка на подписите (л. 64), и в сведенията, снети по преписка от 2015 г. на ОД на МВР Бургас.

      При така изложените съображения, настоящият съдебен състав намира за правилен извода на ревизиращия орган, че обективираните във фактури  № 7100000105/ 05.07.2014 г.; № 7100000106/05.07.2014 г.;  № 7100000132/20.07.2014 г.  и № 7100000133/20.07.2014 г. доставки са недоказани и по тях дружеството – жалбоподател няма право на данъчен кредит.

 

Относно доставки от „Ел мет строй“ ЕООД, гр. София, ЕИК 202537937:

През октомври 2014 г. „Здравец“ ООД е упражнил правото си на данъчен кредит по две фактури, издадени от „Ел мет строй“ ЕООД, а именно:

-         № 0000000088/03.06.2014 г. (л. 513) с данъчна основа 3 603,72 лева и ДДС - 720,74 лева и с предмет на доставката колбаси и

-         № 0000000101/23.06.2014 г. (л. 511) с данъчна основа 3 868,80 лева и ДДС – 644,20 лева и с предмет на доставката сирене.

На доставчика „Ел мет строй“ ЕООД е извършена насрещна проверка, като на дружеството е връчено ИПДПОЗЛ по реда на чл. 32 от ДОПК, но исканите документи не са представени. Доказателства за реализиране на процедурата по връчване са приложени към административната преписка.

При проверка в информационната система на НАП се установява, че този доставчик не е отразил в дневниците си за продажби до датата на дерегистрацията си по ЗДДС фактури с получател „Здравец" ООД, т.е. посоченият в тях данък в размер на 1365,54 лева не е начислен съгласно изискванията на чл. 86, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС.  Дружеството има регистрирани два ЕКАФП на обект за търговска дейност с облекло – магазин в гр. Несебър и строителни услуги - офис в гр. София (л. 154). При извършена справка по регистрационен номер на касовите апарати не са открити регистрирани данни за декларирани продажби (л. 155 и л. 156). Няма данни това дружество да е извършвало стопанска дейност, тъй като в регистрите по чл. 124 от ЗДДС не са включени разходи за електроенергия, вода, канцеларски консумативи и др, които от житейска гледна точка винаги се реализират. Предвид предмета на доставка липсват доказателства за произхода и годността на хранителните продукти. 

С отговор вх. № 10882/15.09.2016 г. от страна на жалбоподателя са представени заверени копия на фактурите, издадени от „Ел мет строй“ ЕООД и складови разписки за заприхождаване на стоката. За фактура № 0000000088/03.06.2014 г. е представена складова разписка № 11/03.06.2014 г. (л. 514), а за фактура № 0000000101/23.06.2014 г. е представена складова разписка № 18/23.06.2014 г. (л. 512).

 Не са представените фискални касови бонове за извършено разплащане. При проверка в счетоводството на „Здравец" ООД се установява, че фактурите издадени от „Ел мет строй“ ЕООД са платени в брой от касата на дружеството и са осчетоводени по дебита на сметка 304 Стоки за 2014 г.

Решаващият орган е установил, че подписа на управителя на „Ел мет строй“ ЕООД Е.М.Г. в посочените фактури съществено се различава от този, поставен под публикуваното в Търговския регистър пълномощно във връзка с регистрацията на дружеството.

В този смисъл данъчно задълженото лице „Здравец“ ООД неправомерно е приспаднало данъчен кредит през октомври 2014 г. по двете фактури, издадени от „Ел мет строй“ ЕООД.

 

Относно доставки от „Валимекс“ ЕООД, гр. Варна, ЕИК 103755343:

С атакувания РА органът по приходите е отказал право на приспадане на данъчен кредит на дружеството – жалбоподател за данъчни периоди септември 2014 г. и август 2015 г. по следните фактури, издадени от Валимекс“ ЕООД:

v № 0000000550/04.08.2014 г. (л. 515) с данъчна основа 8 700,00 лева и ДДС – 1740,00 лева, с  предмет на доставката олио;

v № 0000000561/08.08.2014г. (л. 517) с данъчна основа 7 300,00 лева и ДДС – 1460,00 лева, с  предмет на доставката маслини;

v № 0000000568/13.08.2014 г. (неправилно посочено в ревизионния доклад като фактура, издадена на 04.08.2014 г.), (л. 519) с данъчна основа 9 000,00 лева и ДДС – 1 800,00 лева, с  предмет на доставката яйца;

v № 0000000586/23.08.2014 г. (л. 521) с данъчна основа 12 200,00 лева и ДДС – 2440,00 лева, с  предмет на доставката алкохол.

На доставчика „Валимекс“ ЕООД е извършена насрещна проверка, като на дружеството е връчено ИПДПОЗЛ по реда на чл. 32 от ДОПК, но исканите документи не са представени. Доказателства за реализиране на процедурата по връчване са приложени към административната преписка. Представен е ПИНП № П-03000316111671-141-001/01.08.2016 г. (л. 242 и сл.), от който се установява, че цитираните четири фактури са отразени в дневника за продажби.

С отговор вх. № 10882/15.09.2016 г. от страна на жалбоподателя са представени заверени копия на фактурите, издадени от „Валимекс“ ЕООД и складови разписки за заприхождаване на стоката, както следва: за фактура № 0000000550/04.08.2014 г. – складова разписка № 23/04.08.2014 г. (л. 516);  за фактура № 0000000561/08.08.2014 г. – складова разписка № 25/08.08.2014 г. (л. 518); за фактура № 0000000568/13.08.2014 г. – складова разписка № 26/13.08.2014 г. (л. 520) и за фактура № 0000000586/23.08.2014 г. – складова разписка № 27/23.08.2014 г. (л.522). За фактурите не са представени фискални касови бонове.

На база данните, съдържащи се в информационната система на НАП се установява, че дружеството има регистрирани 2 бр.  ЕКАФП, както следва: един ЕКАФП в обект за хранителни стоки – склад в гр. Варна, дерегистриран на 19.05.2014 г. и един в офис за строителни услуги гр. Варна (л. 149 и л. 150). От данните на ПП СУП е установено, че дружеството – доставчик е имало назначено лице – продавач, но договорът с него е прекратен през ноември 2013 г. Няма доказателства това дружество да е извършвало реална стопанска дейност тъй като то не е включвало в регистрите по чл. 124 от ЗДДС, дневник покупки доставки свързани с разходи за наем на активи, енергия, ток, вода, горива, канцеларски консумативи и др.

Решаващият орган е установил, че в хода на ревизионното производство не са ангажирани доказателства за извършване на транспортни услуги от гр. Варна до КК Слънчев бряг на стоките, предмет на доставка, тъй като във фактурите като място на сделката е посочено гр. Варна.

Следователно, не са налице доказателства, които да обуславят реалност на доставките, обективирани в посочените четири фактури, издадени от „Валимекс“ ЕООД и респ. правото на данъчен кредит на „Здравец“ ООД.

 

Относно доставки от „Атлантик строй“ ЕООД, гр. Варна, ЕИК 116588556:

За данъчни периоди юли, август и септември 2014 г. и за юли 2015 г. ревизиращият орган е отказал да признае право на данъчен кредит по 11 бр. фактури, издадени от „Атлантик строй“ ЕООД, както следва:

ФАКТУРА

фискален касов бон

лист

 

дата

данъчна основа, лв

ДДС, лв

предмет

523

1000000172

02.07.2014

12 486,50

2 497,30

свинско трупно месо

не

550

1000000173

09.07.2014

12 430,00

2 486,00

свинско трупно месо

25.07.2014

529

1000000174

16.07.2014

12 486,50

2 497,30

свинско трупно месо

не

532

1000000175

23.07.2014

12 260,50

2 452,10

свинско трупно месо

не

535

1000000176

23.07.2014

12 150,00

2 430,00

сирене

не

537

1000000177

24.07.2014

11 369,20

2 273,04

кашкавал

не

539

1000000178

25.07.2014

2 520,00

504,00

яйца

не

549

1000000179

28.07.2014

7 797,00

1 559,40

свинско трупно месо

30.07.2014

543

1000000180

30.07.2014

7 853,50

1 570,70

свинско трупно месо

не

545

1000000181

30.07.2014

504,00

2 520,00

яйца

не

547

1000000182

30.07.2014

5 880,00

1 176,00

сирене

не

всичко:

21 965,84

На доставчика „Атлантик строй“ ЕООД е извършена насрещна проверка, като на дружеството е връчено ИПДПОЗЛ по реда на чл. 32 от ДОПК, но исканите документи не са представени. Доказателства за реализиране на процедурата по връчване са приложени към административната преписка. Представен е ПИНП № П-03000316111184-141-001/ 27.07.2016 г. (л. 224 и сл.), в който е констатирано, че на 22.07.2014 г. „Атлантик строй" ЕООД е дерегистрирано по ЗДДС по инициатива на орган по приходите, като от общо 11 бр. спорни доставки, осем са реализирани след датата на дерегистрация на дружеството. В дружеството няма назначени лица по трудов договор през юли 2014 г. и то не е подало декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2014 г., т.е. не са отчетени приходи и разходи за реализирана стопанска дейност през 2014 г.

С отговор вх. № 10882/15.09.2016 г. (л. 450) от страна на жалбоподателя във връзка с доставките от „Атлантик строй“ ЕООД са представени заверени копия на посочените фактури; складови разписки за заприхождаване на получената стока; фискални касови бонове за две фактури и търговски документ за произход на хранителни стоки за четири фактури, както следва:

 

фактура

складова разписка

търговски документ

лист

 

дата

лист

дата

лист

дата

523

1000000172

02.07.2014

525

29

02.07.2014

524

8172

02.07.2014

550

1000000173

09.07.2014

528

33

09.07.2014

527

8173

09.07.2014

529

1000000174

16.07.2014

531

37

16.07.2014

530

8174

16.07.2014

532

1000000175

23.07.2014

534

45

23.07.2014

533

8175

23.07.2014

535

1000000176

23.07.2014

536

47

23.07.2014

не

не

не

537

1000000177

24.07.2014

538

48

24.07.2014

не

не

не

539

1000000178

25.07.2014

540

49

25.07.2014

не

не

не

549

1000000179

28.07.2014

542

53

28.07.2014

не

не

не

543

1000000180

30.07.2014

544

55

30.07.2014

не

не

не

545

1000000181

30.07.2014

546

56

30.07.2014

не

не

не

547

1000000182

30.07.2014

548

57

30.07.2014

не

не

не

Относно представените фискални бонове в хода на ревизионното производство е установено, че дружеството има регистриран ЕКАФП без стационарен обект за строителни услуги в гр. Варна (л. 201 и л. 202). При извършена справка по регистрационен номер на касовия апарат не са открити регистрационни данни за декларирани продажби (л. 136).

Представените търговски документи се отнасят до доставка на свинско трупно месо и са издадени от изпращач/производител „Алекс-83 К.Д." ЕООД гр. Варна - предприятие за месодобив и получател „Здравец" ООД, като ръкописно е вписано количеството месо по процесните фактури. При проверка в ПП VAT – дневници продажби на „Алекс-83 К.Д." ЕООД органът по приходите не е установил декларирани продажби към „Здравец" ООД и „Атлантик строй" ЕООД за целия ревизиран период. Следва да се посочи, че „Здравец" ООД е поддържало редовни търговски взаимоотношения с „Алекс-83 К.Д." ЕООД през периода 2012 г. - 2013 г. Видно от доказателствата, събрани от решаващият орган, с писмо вх. № 04-3-Ж-65/2/21.04.2017 г. (л. 27), „Алекс-83 К.Д." ЕООД изрично посочва, че за ревизираните периоди не е имало търговски отношения с дружеството-жалбоподател и от октомври 2013 г. е преустановена съвместната търговска дейност.

Плащанията по посочените фактури са извършени в брой. Не са представени документи, удостоверяващи извършен транспорт на стоките, предмет на спорните фактури от гр. Варна до КК Слънчев бряг, тъй като в тях като място на сделката е посочено гр. Варна. Не може да се провери твърдението на управителя на „Здравец“ ООД в писмените му обяснения от 15.09.2016 г. (л. 451), че транспортирането на всички хранителни доставки до хотела се извършва с транспорт и служители на фирмата доставчик само и единствено за тяхна сметка, товаренето и разтоварването също е за тяхна сметка и с техни служители, а плащането се извършва в брой в момента на доставката.

В резултат на така изложените факти и обстоятелства може да се направи извод, че реалността на доставките по 11 бр. фактури, издадени от „Атлантик строй“ ЕООД, остава недоказана както в хода на ревизионното производство, така и при обжалването по административен и съдебен ред.

 

Относно доставки от „Конкурент - 2004“ ЕООД, гр. Варна, ЕИК 103864531:

За данъчни периоди юни и септември 2015 г. и за януари, февруари и април 2016 г. ревизиращият орган е отказал да признае право на данъчен кредит в размер на 13137,97 лева по 7 бр. фактури, издадени от „Конкурент - 2004“ ЕООД, както следва:

 

ФАКТУРА

фискален касов бон

лист

 

дата

данъчна основа, лв

ДДС, лв

предмет

452/473

0000000220

23.06.2015

12 442,00

2 488,00

свинско месо

23.06.2014

454/476

0000000221

24.06.2015

12 376,86

2 475,37

свинско месо

24.06.2014

457/474

0000000225

03.07.2015

10 750,00

2 150,00

олио; маслини; свинско месо

03.07.2014

461/475

0000000229

25.07.2015

8 300,00

1 660,00

натурални сокове; ябълки

25.07.2014

464/477

0000000230

27.07.2015

6 000,00

1 200,00

алкохол

27.07.2014

467

0000000231

28.07.2015

7 853,00

1 570,60

плодове

не

469

0000000234

04.08.2015

7 970,00

1 594,00

кафе; свинско месо

не

всичко:

13 137,97

 

На доставчика „Конкурент - 2004“ ЕООД е извършена насрещна проверка, като на дружеството е връчено ИПДПОЗЛ по реда на чл. 32 от ДОПК, но исканите документи не са представени. Доказателства за реализиране на процедурата по връчване са приложени към административната преписка. Представен е ПИНП № П-03000316111189-141-001/ 28.07.2016 г. (л. 206 и сл.). Не са установени данни, свързани с подавани на уведомления по чл. 62 от КТ, както и данни за подадена декларация по чл. 92 от ЗКПО за осъществявана дейност през 2015 г., т.е. за отчетени приходи и разходи от стопанска дейност на дружеството през 2015 г.

При извършена проверка в информационната база данни на НАП е установено, че от общо седемте фактури  само две са отразени в дневника за продажби на дружеството за месец юни 2015 г. - № 0000000220/23.06.2015 г.  и  № 0000000221/24.06.2015 г., като за останалите пет фактури няма данни да са включени в периода или в следващите 12 месеца.

Аналогично на предходния доставчик, и при доставките от „Конкурент - 2004“ ЕООД плащанията по посочените фактури са извършени в брой. Не са представени документи, удостоверяващи извършен транспорт на стоките, предмет на фактури № 0000000220/23.06.2015 г.  и  № 0000000221/24.06.2015 г. от гр. Варна до КК Слънчев бряг, тъй като в тях като място на сделката е посочено гр. Варна. Не може да се провери твърдението на управителя на „Здравец“ ООД в писмените му обяснения от 15.09.2016 г. (л. 451), че транспортирането на всички хранителни доставки до хотела се извършва с транспорт и служители на фирмата доставчик само и единствено за тяхна сметка, товаренето и разтоварването също е за тяхна сметка и с техни служители, а плащането се извършва в брой в момента на доставката.

С отговор вх. № 10882/15.09.2016 г. (л. 450) от страна на жалбоподателя във връзка с доставките от „Конкурент - 2004“ ЕООД са представени заверени копия на посочените фактури; складови разписки за заприхождаване на получената стока; фискални касови бонове (не се представят за фактури  № 0000000231/28.07.2015 г. и № 0000000234/ 04.08.2015 г.);  стокови разписки и търговски документи, както следва:

 

фактура

складова разписка

лист

дата

предмет

лист

дата

452/473

0000000220

23.06.2015

свинско месо

453

8

23.06.2015

454/476

0000000221

24.06.2015

свинско месо

456

9

24.06.2015

457/474

0000000225

03.07.2015

олио маслини свинско

460

228

03.07.2015

461/475

0000000229

25.07.2015

натурални сокове и ябълки

463

238

25.07.2015

464/477

0000000230

27.07.2015

алкохол

466

239

27.07.2015

467

0000000231

28.07.2015

плодове

468

240

28.07.2015

469

0000000234

04.08.2015

кафе и свинско месо

471

252

04.08.2015

 

На л. 139 и л. 140 от делото е представена справка, от която се установява, че този доставчик има регистриран ЕКАФП, но в Z - отчета съдържа данни само за декември 2015 г.

Съдът напълно възприема изводите на решаващия орган относно представените търговски документи за произход на стоката по фактури № 0000000221/24.06.2015 г.;  № 0000000225/03.07.2015 г.  и  № 0000000234/04.08.2015 г.; както и тези във връзка с представените стокови разписки по фактури № 0000000225/03.07.2015 г.; № 0000000229/ 25.07.2015 г. и  № 0000000230/27.07.2015 г., изложени на л. 16 от делото (стр. 9 и стр. 10 от решението на директора на ДОДОП Бургас), поради което не намира за необходимо да излага същите отново.

 

 

 

фактура

стокова разписка

търговски документ

лист

дата

предмет

лист

дата

лист

дата

452/473

0000000220

23.06.2015

свинско месо

непредставена

непредставен

454/476

0000000221

24.06.2015

свинско месо

непредставена

455

84

24.06.2015

457/474

0000000225

03.07.2015

олио, маслини, свинско месо

458

непосочен

03.07.2015

459

225

03.07.2015

461/475

0000000229

25.07.2015

натурални сокове, ябълки

462

непосочен

25.07.2015

непредставен

464/477

0000000230

27.07.2015

алкохол

465

непосочен

27.07.2015

непредставен

467

0000000231

28.07.2015

плодове

непредставена

непредставен

469

0000000234

04.08.2015

кафе, свинско месо

470

непосочен

04.08.2015

472

234

04.08.2015

Поради изложените мотиви е налице нереалност на доставките по седемте фактури, издадени от „Конкурент - 2004“ ЕООД, вследствие на  което дружеството – жалбоподател неправомерно е упражнило правото си на данъчен кредит по тях.

По искане на жалбоподателя по делото е допусната и изслушана съдебно-икономическа експертиза. Според заключението на вещото лице фактурите, издадени от доставчиците „МДМ Елен 013" ЕООД, „Бипс инвест" ЕООД, „В енд В 28-12" ЕООД, „Саут-74" ЕООД, „Атлантик  строй" ЕООД, „Валимекс" ЕООД, „Ел мет строй" ЕООД и „Конкурент 2004" ЕООД са осчетоводени в счетоводството на жалбоподателя по сметка 401 Доставчици, по партидата на съответния доставчик. В заключението се сочи, че съгласно представените на експертизата касови бонове и счетоводни записвания, по всички фактури е отразено плащане в брой по сметка 501 Каса в лева. Вещото лице е установило, че фактурите, издадени от доставчиците „Бипс инвест" ЕООД и „Саут-74" ЕООД са осчетоводени по сметка 602 Разходи за външни услуги и 601 Разходи за материали като разходи за СМР на хотел „Азуро", собственост на жалбоподателя. Стойностите по фактурите, издадени от процесните осем дружества - доставчици формират приход на дружеството от продажби на стоки и услуги.

В съдебно заседание на 22.11.2017 г. експертът е направил уточнение, че е работил само по материалите, предоставени му от жалбоподателя и не е сравнявал представените документи с тези, които се съдържат в преписката по делото. Процесуалният представител на ответника е оспорил твърдението в заключението, че по всички фактури са представени касови бонове, съответно в  сметка 501 Каса в лева  по всички фактури е отразено плащане в брой, като сочи,  че нито в хода на ревизията, нито в хода на производството по административно обжалване на РА са представени съответните фискални бонове по всички процесни фактури (съдът вече посочи за кои фактури са представени и за кои липсват фискални бонове).

На въпрос на процесуалния представител на ответника, че по сметки "Склад ресторант" и "Склад бар" липсва аналитично отчитане на получените и изписаните видове стоки, поради което не е възможно установяването на приход от продажби на стоки и услуги, доставени от процесните осем дружества – доставчици,  вещото лице е отговорило, че тази констатация е на база извършените счетоводни записвания, съгласно които всички стоки са  заведени по сметка 304 и сметката е приключена със сметка от група 70 Пприходи от продажба на стоки или услуги. По-скоро всички стоки са формирали себестойността на продадената продукция като една част от прихода от продажбата на тези стоки е отчетен като приход от продажба на услуги, тъй като спецификата на дейността на дружеството е такава, че се продават в комплект услуги, настаняване и т.н. Вещото лице е посочило, че счетоводството на дружеството не дава възможност да се отговори на въпроса кога са изписани стоките и какъв приход е формиран, но от сметка 304 стоките изцяло формират себестойността на формираната продукция.

В съдебно заседание на 22.11.2017 г. процесуалният представител на жалбоподателя е поискал да му се даде възможност за представяне на процесните фискални касови бележки, с които е работило вещото лице. В съдебно заседание на 24.01.2017 г. са представени три фискални касови бележки (л. 849, л. 850 и л. 851) в абсолютно нечетливо състояние. В същото заседание адв. М. е изтъкнал, че дружеството променя счетоводството си и е поискал отлагане, за да ангажира доказателства относно фискалните касови бележки. В съдебно заседание на 04.04.2018 г. адвокатът е посочил, че не може да представи тези бележки по независими обстоятелства. В този смисъл наличието на фискални касови бележки към някои от фактурите остава недоказан факт от страна на жалбоподателя.

За да се признае на получателя по облагаема доставка материалното право на приспадане на данъчен кредит по чл. 68 от ЗДДС следва да е изпълнено някое от условията посочени в чл. 71 от ЗДДС, като при изследване предпоставките за възникване правото на данъчен кредит винаги трябва да се държи сметка за това налице ли е облагаема доставка по смисъла на чл. 6, ал. 1  или чл. 9 от ЗДДС и след това да се проверява изпълнението на съответните предпоставки, регламентирани в нормата на чл. 71 от ЗДДС.

По делото не е спорно и това се установява от събраните в хода на ревизията доказателства, че е изпълнено условието по чл. 71, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, свързано с притежаването на данъчен документ (фактура), издаден от страна на преките доставчици МДМ Елен 013" ЕООД, „Бипс инвест" ЕООД, „В енд В 28-12" ЕООД, „Саут-74" ЕООД, „Атлантик  строй" ЕООД, „Валимекс" ЕООД, „Ел мет строй" ЕООД и „Конкурент 2004" ЕООД. В процесния случай спорна предпоставка за възникване правото на приспадане на данъчен кредит по чл. 68, ал. 1 от ЗДДС е наличието на осъществена облагаема доставка по смисъла на чл. 6 и чл. 9 от ЗДДС, която е посочена във фактурите.

Основният спор между страните е свързан с преценката за това налице ли е реалност на доставките, за които органът по приходите е отказал да признае правото на данъчен кредит. Жалбоподателят защитава тезата, че всички фактурирани доставки са реални, особено след като от съдебно-икономическата експертиза се установява тяхното надлежно осчетоводяване, поради което доставките са реални и от това следва правото на данъчен кредит на дружеството - жалбоподател. Тезата на органа по приходите е противоположна – извършени са всички процесуални действия с цел събиране на доказателства и от тях се установява безспорна липса на реалност на доставките.

От извършените насрещни проверки на доставчиците се констатира, че същите не са открити на адреса за кореспонденция и съответните ИПДПОЗЛ са връчени по реда на чл. 32, т.е чрез прилагане към досието. Нито един от тези доставчици не е представил каквито и да са доказателства във връзка с осъществените доставки, напротив, съдът вече посочи редица противоречия при документалното оформяне на същите.

При някои от доставчиците фактурите са отразени в дневниците за продажби. Въпреки това не може да се приеме, че е налице данъчно събитие по смисъла на чл. 26 от ЗДДС защото задълженото лице не е представило доказателства за реалното предаване на стоката и прехвърлянето на собствеността.

Следва изрично да се посочи, че голяма част от доставките са с предмет различни видове хранителни продукти, включително различни видове месо. Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за храните (ЗХ) производство и търговия с храни в страната се извършва само в обекти, регистрирани по реда на закона, като съобразно ал. 9 от посочената правна норма се издава специално удостоверение за регистрация. Отделно чл. 21а, ал. 1 от ЗХ изисква производителите и търговците на храни да осигурят възможност за проследяване на храните и на всички други вещества, предназначени за влагане или за които се предполага, че ще бъдат вложени в храни, на всички етапи на производство, преработка и дистрибуция. По делото не се ангажираха доказателства в тази насока, като относно доставките от "Атлантик строй" ЕООД и "Конкурент- 2004" ЕООД са изложени подробни аргументи във връзка с представените търговски документи.

Прехвърнето на собствеността на част от стоките, които са родово определени вещи изисква доказателства за тяхното получаване, тъй като е приложим принципа, залегнал в чл. 24, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите. Оформянето на стоките със складови разписки и стокови разписки и записването им в счетоводството не е достатъчно доказателство, тъй като не може да се проследи дали доставчикът въобще е бил в състояние да достави същите. Посочените документи са частни свиделстващи и датата им на съставяне не може да бъде приета за достоверна, още повече, че част от тях са и без дата.

В хода на ревизията е установено, че част от доставчиците нямат назначен персонал нито по трудови договори, нито по граждански,  а други дружества, които имат такъв е в период, различен от времето на доставките. От дружествата не са подавани декларации обр. 1; не са внасяни различните дължими вноски - за ДОО, за ДЗПО, за здравни осигуровки и др. не само на персонала, но и на управителите на дружествата. Липсват каквито и да са доказателства, че доставчиците са разполагали с възможности за доставка на съответните стоки - няма данни да притежават търговски, респ. складови обекти; да са собственици, респ. купувачи на доставяните стоки; да имат собствен, респ. да са ползвали нает транспорт за доставка предвид писмените обяснения на управителя на "Здравец" ООД. Следователно, доказана е липсата на кадрова и техническа обезпеченост на преките доставчици.

Относно предоставените услуги - строително-ремонтни работи, съдът вече изложи мотиви, че те въобще не могат да бъдат свързани със стопанисвания от дружеството хотел и ресторант в КК Слънчев бряг, тъй като приемо-предавателните протоколи се отнасят за хотел в гр. Несебър, поради което последните не следва да бъдат кредитирани.

Не на последно място следва да се посочи, че ревизиращият орган подробно е изследвал представените  други документи към фактурите. Така за фискалните касови бележки са изложени мотиви не само във връзка с тяхното съдържание, но и с ЕКАФП, от които са издадени. Установените нарушения в тази връзка не позволяват тези касови бележки да се признаят като доказателства за извършени разплащания, още повече, че въпреки многократно предоставените възможности жалбоподателят не успя да представи същите като доказателства в хода на съдебното производство. Изследвани са също така и съответните Z-отчети и данните от тях са съобразени при достигане на извода за липса на реални доставки.

Съдът не кредитира заключението по съдебно-икономическата експертиза. На първо място безспорно се установи, че не всички от процесните фактури са придружени от издадени фискални касови бонове, а проблемите при тези, за които има такива бонове вече бяха посочени при всеки от доставчиците. Фактът, че процесните фактури са осчетоводени не води автоматично до извода, че дружеството - жалбоподател има право на данъчен кредит. Безспорно се установи, че в счетоводството на "Здравец" ООД не се води аналитична отчетност на получените, респ. изписаните стоки по видове. Така водената отчетност не позволява да се установи отчетната стойност при изписване на стоките, поради което се препятства проследяването на движението на стоките през отделни данъчни периоди и отчетни години. Именно по тази причина не може да се проследи участието на дадена стока във формирането на приход на дружеството от нейната продажба.

Във връзка с така установените факти и обстоятелства, органа по приходите е приел, че в резултат на извършените процесуални действия не са събрани необходимите данни и доказателства, доказващи, че доставките по 32 бр. фактури са реални по смисъла на чл. 9 от ЗДДС и че е налице данъчно събитие съгласно чл. 25 от ЗДДС. За да постанови отказ, ревизиращият орган се е позовал на нормите на чл. 70, ал. 5 във връзка с чл. 9, ал.1; чл. 25 и чл. 68, ал. 2, от ЗДДС. Конкретните фактически основания, мотивирали органа по приходите да формира този краен извод са следните: Прието е, че независимо, че „Здравец“ ООД  притежава данъчен документ (данъчни фактури, съставени в съответствие с изискванията на чл. 114 и чл. 115 от ЗДДС, в който данъка е посочен на отделен ред), доставките са нереални по отношение на стоките, по които лицето е получател, каквито са изискванията на чл. 71, ал. 1, т. 1 от ЗДДС. Сами по себе си, тези данъчни документи не доказват действителността на доставките и не представляват основание за упражняване на правото на данъчен кредит. Органът по приходите е приел, че съставените фактури не могат да се кредитират, тъй като не могат да бъдат проверени на място при техния съставител, въпреки всички процесуални действия които са извършени в ревизионното производство.

Съдът  намира, че тези изводи не противоречат на практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС). С тях не се отрича обусловеността на възникването и упражняването на правото на данъчен кредит от установеността на действителното осъществяване на доставката. В тази връзка СЕС многократно е подчертавал, че събирането на доказателства и преценката им се извършва от националния съд, като само по себе си неоткриването на доставчиците или липсата на доказателства за тяхната кадрова и материална обезпеченост не е достатъчно основание за непризнаване на данъчно предимство, а е необходимо въз основа на обективни данни да бъде доказано, че данъчно - задълженото лице е знаело или е трябвало да знае, че съответната сделка е белязана с измама. Съдът е задължен съгласно т. 2 от диспозитива на решението по дело С-18/13 да приложи познатите на националното право методи на тълкуване, които в частност изключват добросъвестността на получателя при неустановеност на действителното осъществена престация по доставка. Тъй като получателят „Здравец“ ООД  е било страна по сделките, то би следвало да знае релевантните обективни факти, свързани с осъществяването им, а незнанието за тях сочи, че му е било известно, че спорните фактури са нереални. Липсват каквито и да са доказателства за престирането на услугата, освен съставените фактури. Наличието на облагаема доставка е елемент от механизма на функциониране на данъка върху добавената стойност, поради което не може да бъде игнорирано доказването й при разрешаване на спора относно наличието на право на приспадане на данъчен кредит.

Според разпоредбата на чл. 68, ал. 2 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем. С оглед на установените фактически данни съдът счита за обосновано заключението на органа по приходите за нереалност на фактурираните доставки. Не е възникнало данъчно събитие по смисъла на чл. 25 от ЗДДС, в резултат на което да се направи извод за реалност на доставката по смисъла на чл. 6 и  чл. 9 от ЗДДС, с оглед на което законосъобразно е отказан данъчния кредит по спорните фактури до размера на начисления по тях ДДС, на основание чл. 70, ал. 5 от ЗДДС. Като е достигнал до същия правен извод ревизиращият орган е постановил законосъобразен РА в тази му част относно отказа да признае  право на данъчен кредит.

 

2.По приложението на ЗКПО

В сезиращата съда жалба не са посочени конкретни възражения относно определянето на корпоративен данък за довнасяне, а само е записано, че се иска отмяната на РА в неговата цялост.  На основание чл. 168 от АПК във връзка с § 2 от ДР на ДОПК, съдът следва да изложи мотиви относно дължимостта на това задължение.

Липсват възражения относно дължимостта на допълнително определения корпоративен данък и в жалбата, с която е сезиран решаващият орган. Директорът на ДОДОП Бургас е приел, че определеният корпоративен данък за довнасяне за 2014 г. е в резултат на увеличаване на  финансовия резултат на дружеството на основание чл. 26, т. 2 от ЗКПО с разходите за услуги в размер на 26 350,35 лева по фактури, в които като доставчици са вписани посочените в жалбата (с изложени доводи за право на  данъчен кредит) доставчици „Бипс инвест“ ЕООД и „Саут-74“ ЕООД, поради което е изложил мотиви във връзка с този вид данъчно задължение.

            Съдът намира искането за отмяна на РА в частта за определения размер за копоративен данък за 2014 г. за неоснователно. Съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКПО местните юридически лица (каквото безспорно е "Здравец" ООД) се облагат с данъци по този закон за печалбите и доходите си от всички източници в Република България и в чужбина. Според чл. 5, ал. 1 от ЗКПО печалбите се облагат с корпоративен данък, а размерът на данъка е регламентиран в чл. 6 от същия закон - данъчната основа се умножава по данъчната ставка. Данъчната основа е определена в чл. 19 от ЗКПО - това е данъчната печалба, която съгласно чл. 18, ал. 2 е положителният данъчен финансов резултат. Нормата на чл. 22 от ЗКПО регламентира данъчната ставка в размер на 10 %. На основание чл. 22 от ЗКПО данъчният финансов резултат се определя като счетоводният финансов резултат се преобразува по ред и начин, определени в този закон, със: 1. данъчните постоянни разлики; 2. данъчните временни разлики; 3. други суми в случаите, предвидени в този закон.

Според чл. 10, ал. 1 от ЗКПО счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция. Видно е, че законодателят изрично е въвел изискването стопанската операция да е отразена вярно, т.е. същата да е реализирана в действителност. Ако извършените разходи не са документално обосновани, то тази стопанска операция не може да се признае като разход за целите на данъчното облагане. Безспорно се доказа, че описаните услуги в процесните фактури, издадени от „Бипс инвест" ЕООД (данъчни основи в размер на 1428,33 лева) и от „Саут-74" ЕООД (данъчни основи в размер на 24 922,00 лева) не са реализирани в действителност. На практика това са отчетените от жалбоподателя разходи в счетоводни сметки 602 Разходи за външни услуги, 6019 Разходи за текущ ремонт и 6024 Външни услуги - текущ ремонт като разходи за услуги, които са намалили счетоводния финансов резултат на дружеството за 2014 г. защото са разходи, който не са документално обосновани по смисъла на чл. 10, ал. 1 от ЗКПО.

Съгласно чл. 26, т. 2 от ЗКПО не се признават за данъчни цели счетоводни разходи, които не са документално обосновани по смисъла на този закон. Документално необоснования разход се формира като обща сума в размер на 26 350,35 лева от данъчната основа на фактурите на „Бипс инвест" ЕООД (данъчни основи в размер на 1428,33 лева) и от „Саут-74" ЕООД. Като е съобразил разпоредбата на чл. 26, т. 2 от ЗКПО (Счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция), във връзка с чл. 4, ал. 3 от Закона за счетоводството (Вторичният документ е носител на преобразувана (обобщена или диференцирана) информация, получена от първичните счетоводни документи,  ревизиращият орган правилно е преобразувал финансовия резултат за 2014 г. За невнесения в срок данък на основание чл. 175 от ДОПК във връзка с чл. 1 от ЗЛДТДПДВ се дължи лихва.

Съдът възприема напълно извода на решаващият орган относно наличието на документална необоснованост на разходи с данъчна основа в размер на 26 350,33 лева, поради което счита, че правилно е определен размера на дължимия корпоративен данък от 2 635,03 лева и лихви в размер 492,37 лева.

 

3. Относно вноски за Универсален пенсионен фонд; за здравно осигуряване и за държавно обществено осигуряване.

В сезиращата съда жалба не са посочени конкретни възражения относно определянето на задължения за довнасяне за посочените вноски, а само е записано, че се иска отмяната на РА в неговата цялост.  На основание чл. 168 от АПК във връзка с § 2 от ДР на ДОПК, съдът следва да изложи мотиви относно дължимостта на това задължение.

            В жалбата до директора на ДОДОП Бургас не са изложени възражения във връзка с определените задължения за посочените вноски, макар да е бил сезиран с искане за отмяна на РА в неговата цялост.

В решение № 94/21.04.2017 г. на директора на ДОДОП Бургас няма произнасяне относно дължимостта и определения размер на тези задължения. Съгласно чл. 156, ал. 4 от ДОПК непроизнасянето на решаващия орган в срока по чл. 155, ал. 1 се смята за потвърждение на ревизионния акт в обжалваната част. Нормата на чл. 155, ал. 1 от ДОПК предвижда, че решаващият орган разглежда жалбата по същество и се произнася с мотивирано решение в 60-дневен срок от изтичане на срока по чл. 146, съответно от отстраняване на нередовностите по чл. 145 или от одобряване на споразумението по чл. 154.

            Съдът, при така изложените правни основания приема, че е налице мълчаливо потвърждаване на РА в частта за тези задължения, което подлежи на съдебен контрол за законосъобразност по силата на вече посочената норма на чл. 168 от АПК във връзка с § 2 от ДР на ДОПК.

 

3.1. Относно вноски за Универсален пенсионен фонд

            Задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд лицата, родени след *** г. на основание чл. 127, ал. 1 от КСО от 01.01.2002 г., ако са осигурени при условията и по реда на държавното обществено осигуряване. Съгласно разпоредбите на чл. 157, ал. З от КСО вноските се разпределят между осигурителите и осигурените лица в съотношението по чл. 6, ал. З от КСО. Осигурителните вноски за фонд ДЗПО - универсален се внасят върху доходите, за които се дължат осигурителни вноски за ДОО. На стр. 33 от ревизионния доклад (л. 116 от делото) са изложени подробни данни относно начина на определяне и размера на задълженията, както следва:

 

 

 

 

Универсален пенсионен фонд - за осигурители

период

главница, лв

лихва, лв

  01.05.2015 г. - 31.05.2015 г.

26,64

4,34

  01.06.2015 г. - 30.06.2015 г.

49,85

7,71

  01.07.2015 г. - 31.07.2015 г.

64,51

9,42

  01.08.2015 г. - 31.08.2015 г.

72,48

9,95

  01.09.2015 г. - 30.09.2015 г.

53,01

6,84

  01.05.2016 г. - 31.05.2016 г.

24,95

1,52

  01.06.2016 г. - 30.06.2016 г.

83,22

4,39

  01.07.2016 г. - 31.07.2016 г.

45,29

2,00

  01.08.2016 г. - 31.08.2016 г.

22,70

0,81

всичко:

442,65

46,98

            В този смисъл съдът счита, че задълженията за вноски в Универсален пенсионен фонд (за осигурители) са правилно определени от ревизиращия орган по основание и в общ размер на главницата 442,65 лева и лихви 46,98 лева, поради което жалбата в тази й част следва да бъде отхвърлена.

 

3.2. Относно вноски за здравно осигуряване

            Дължимите здравно осигурителни вноски за наети лица по трудови правоотношения, за периоди на временна неработоспособност и неплатен отпуск на основание чл. 40, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) са в  размер на 8%. Задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са всички български граждани, които не са граждани на друга държава и тези, които са с двойно гражданство, но постоянно живеят на територията на Република България; чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в България; лицата с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или с предоставено право на убежище.

            Размерът на определените от ревизиращия орган задължения за вноски за здравно осигуряване за 2015 г. и за 2016 г. е подробно изложен на стр. 35 от ревизионния доклад (л. 117 от делото) и е както следва:

 

за вноски за здравно осигуряване - за осигурители

период

главница, лв

лихва, лв

  01.06.2015 г. - 30.06.2015 г.

75,97

11,74

  01.07.2015 г. - 31.07.2015 г.

108,40

15,82

  01.08.2015 г. - 31.08.2015 г.

146,15

20,07

  01.09.2015 г. - 30.09.2015 г.

75,34

9,72

  01.05.2016 г. - 31.05.2016 г.

42,89

2,62

  01.06.2016 г. - 30.06.2016 г.

150,66

7,95

  01.07.2016 г. - 31.07.2016 г.

74,40

3,29

  01.08.2016 г. - 31.08.2016 г.

37,00

1,32

всичко:

710,81

72,53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В оспорения РА правилно са определени задължения за вноски за здравно осигуряване в размер на 710,81 лева и лихви - 72,53 лева.

 

3.2. Относно вноски за държавно обществено осигуряване (ДОО)

Дължими са осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване за наети лица по трудови правоотношения, работещи в условията на III категория труд, като правното основание са нормите на чл. 4, ал. 1, т. 1; чл. 6, ал. 1 - ал. З от КСО.

На стр. 32 от ревизионния доклад (л. 115 от делото) е представена подробна информация за начина на определяне и размера на този вид задължения, а именно

 

за ДОО - за осигурители

период

главница, лв

лихва, лв

  01.06.2015 г. - 30.06.2015 г.

196,70

30,41

  01.07.2015 г. - 31.07.2015 г.

248,88

36,33

  01.08.2015 г. - 31.08.2015 г.

350,22

48,10

  01.09.2015 г. - 30.09.2015 г.

307,68

39,77

  01.05.2016 г. - 31.05.2016 г.

97,29

5,95

  01.06.2016 г. - 30.06.2016 г.

346,17

18,27

  01.07.2016 г. - 31.07.2016 г.

166,74

7,36

  01.08.2016 г. - 31.08.2016 г.

82,74

2,94

всичко:

1 796,42

189,13

 

В процесния РА правилно са определени задължения за вноски за ДОО в размер на 1 796,42 лева и лихви - 189,13 лева.

 

По делото е направено искане за присъждане на разноски от двете страни в процеса. След като се съобрази с разпоредбата на чл. 161, ал. 1, изр. 1 от ДОПК и изхода на спора пред настоящата инстанция, съдът намира, че в полза на ответника следва да се присъди сумата 2 578,10 лева за юрисконсултско възнаграждение, определено на основание чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1/09.07.2001г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 160, ал. 1 от ДОПК, Административен съд - Бургас, дванадесети състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Здравец“ ООД, ЕИК 102254361, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Велико Търново“ № 14, представлявано от М.И.Ч. – управител против Ревизионен акт № Р-02000216003578-091-001/ 31.01.2017 г., издаден от Г.Д.П. на длъжност Началник сектор при ТД на НАП Бургас, възложил ревизията и Е.Р.К. на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП Бургас – ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 94/21.04.2017 г., произнесено от Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП.

ОСЪЖДА „Здравец“ ООД, ЕИК 102254361 да заплати в полза на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас сумата  2 578,10 лева (две хиляди петстотин седемдесет  и осем лева и десет стотинки) юрисконсултско възнаграждение.

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                                      

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: