ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 22.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                ХІІ-ти административен състав,

на двадесет и втори ноември                     две хиляди и седемнадесета година, В публично заседание в следния състав:

                                                    

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

При прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева

Административно дело номер 1153 по описа за 2017 година.                 

   

 На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Здравец“ ООД, редовно призован,  се представлява от  адвокат М., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика – гр.Бургас, редовно призован, се представлява юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

     

          Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.Д..            

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати ли сме се със заключението на вещото лице. Да се разпита.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

Т.Ж.Д. - години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото.  ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

          АДВОКАТ М.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: По въпрос 2, където сте записали, че всички фактури са платени в брой съгласно  представените на експерта касови бонове и счетоводни фактури, по всички фактури ли Ви бяха представени касови бонове и е отразено плащане в брой?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По всички фактури ми бяха представени касови бонове, съответно в 501 сметка „каса в лева“, като  по всички фактури е отразено плащане в брой.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: По преписката проверихте ли дали се съдържат  в нея тези документи, по които Вие сте работили, за да изготвите заключението?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм сравнявала представените по делото материали, с тези които съм работила аз, за да изготвя заключението си.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Задавам този въпрос, тъй като при административното обжалване на преписката и в хода ревизията  е констатирано, че не по всички фактури са налични касови бонове за плащане в брой. В тази връзка считам, че отговорът на този въпрос не кореспондира със събраните по делото доказателства и ако жалбоподателят твърди, че поддържа тезата си, че са налице доказателства за плащане в брой чрез издаване на касови бонове, моля да  отбележете, че не сочи доказателства в тази връзка.

Относно въпрос 3, сте отговорили, че всички стоки формират приход. Стойността на фактурите формират приход на дружеството от продажби на стоки и услуги.  Как го установихте това нещо, като по сметки „Склад ресторант“ и „Сметка бар“ липсва аналитично записване по видове стоки на получените и изписаните?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тази констатация съм направила на база на извършените счетоводни записвания, съгласно които всички стоки заведени по сметка 304,  сметката е приключена със сметка от група 70 „приходи от продажба на стоки или услуги“. По скоро всички стоки са отишли и формирали себестойността на продадената продукция като една част от прихода от продажбата на тези стоки е отчетен като приход от продажба на услуги, тъй като спецификата на дейността на дружеството е такава, че се продават в комплект услуги, настаняване и т.н.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: По една определена фактура може ли да кажете кога е изписана стоката, като момент?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Казвам, че цялата сметка е приключена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: По отделни фактури кога са изписани стоките, можете ли да отговорите? Например  свинското месо кога е изписано и какво е формирало? Имам предвид счетоводството дали дава тази възможност?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В момента не мога да отговоря на този въпрос, но предвид на това, че не са 10 фактури, по които да има последващи доставки, не съм ги описвала фактура по фактура.

 

 ЮРИСКОНСУЛТ И.: Този въпрос го задавам поради, факта че към този момент няма заведена аналитична отчетност като  вид и количество стока, но това не може да бъде видяно, като е заведена фактурата, кога  е изписана стоката и какво е формирало и за това  искам да знам дали може да направи  вещото лице такова разграничение, тъй като смята, че това е приход всичко. Нямам други въпроси към вещото лице.

 

АДВОКАТ М.: Имам въпрос към вещото лице, а именно в  какво се изразяват доставките на дружеството?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Дружеството е стопанисвало собствен ресторант и заведение, така че услугата е предоставена през сезона ежедневно.

 

АДВОКАТ М.: В тази връзка можем ли от чисто практическа страна да дадете отговор на следния въпрос: Примерно купувам по фактура свинско месо, при положение, че има ресторант, което предполага  разнообразно меню, може ли  да се каже кога и какви количества са изписани?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не може да се каже, защото една част са плащали храна, а друга храна и нощувка и по фактури няма как да го установим. За мен беше достатъчно да видя по стойност по сметка 304 стоки, изцяло формират себестойността на продадената продукция.

 

 СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

          Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Д., като му определя възнаграждение в размер на 400.00лв., платими от внесения депозит/л.834, том ІІІ от делото/.

 

АДВОКАТ М.: С оглед  възражението на представителя на ответната страна в днешното съдебно заседание, че не са приложени касовите бележки, които документират плащането в брой, моля да ми бъде предоставена възможност да окомплектовам всички касови бележки към спорните фактури. Няма да соча други доказателства към този момент.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Предоставям на съда по направеното искане, като искам да уточня, че за три фирми са представени и се намират по делото, така че няма нужда да бъдат представени всички. Представените по делото са на фирми „Бипс инвест“ЕООД, „Валимекс“ЕООД и „Ел Мет строй“ЕООД. Няма да соча други доказателства към този момент.

 

Съдът намира искането на адвокат М. за ангажиране на допълнителни доказателства за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок от днес за жалбоподателя за представяне на посочените по-горе доказателства, с препис за ответника.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.01.2018година от 13,30часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: