ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 21.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на двадесет и първи юни                          две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1153 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 13:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „Здравец“ООД, редовно призован,  се представлява от  адвокат М., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика – гр.Бургас, редовно призован, се представлява юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Здравец“ООД против решение № 94/21.04.2017г. на директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика – гр.Бургас, с което е потвърден ревизионен акт № 09-001/31.01.2017г. на орган по приходите при ТД на НАП -Бургас.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания ревизионен акт  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения ревизионен акт.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата. Направили сме искане за експертиза, която молим да бъде допусната от съда. Допълнителни доказателства към  момента няма да сочим.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата. Да се приемат приложените към преписката доказателства. Не се противопоставям на искането за експертиза.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА ответника 7-дневен срок да представи удостоверение за квалифициран електронен подпис по чл.24 ЗЕДЕП, за подписите положени под ревизионния акт и доклада към него.

УКАЗВА, че при непредставяне на доказателства в посочения по-горе срок, следва санкция.

След ПРЕДСТАВЯНЕ на документите от ответника, съдът ще се произнесе по искането за експертиза.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.10.2017година от 13.00 за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: