ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2018, 04.04.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХІІ-ти административен състав

на четвърти април                                        две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

Административно дело номер 1153 по описа за 2017 година                

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЗДРАВЕЦ“ ООД, редовно призован,  се представлява от  адвокат М., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика – гр. Бургас, редовно призован, се представлява юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                                    О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

          АДВ. М.: Не мога да представя доказателствата, за които ставаше въпрос - касовите бележки по спорните фактури, по независещи от мен причини.

          Други доказателства няма да сочим. Правя искане за спиране на изпълнението на ревизионния акт до произнасянето на Върховен административен съд с влязло в сила съдебно решение върху имущество, собственост на дружеството. Има наложени обезпечителни мерки, като размерът на обезпечението покрива задължението, за което представям Постановление за продължаване на действието на наложени предварителни обезпечителни мерки на осн. чл. 121, ал. 6 от ДОПК с изх. № С170002-139-0000471/27.02.2017 г. и Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № С170002-022-0024521/02.05.2017 г.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: По отношение на постановлението, с което е възбранен имота, което представлява сграда, аз не мога да взема отношение дали няма други тежести за имота, като следва да проверя при съдебните изпълнители дали няма друго дело. Следва да се пусне разпечатка за задълженията по този ревизионен акт, тъй като лихвите растат.

По отношение на обезпечителната мярка относно запор върху МПС, виждам от постановлението, че балансовата стойност е 0.00 лева. Няма как да се обезпечи спирането на изпълнението.

Моля да ми бъде предоставен срок да представя доказателства за задълженията по ревизионния акт на дружеството, както и да проверя дали е декларирал по някакъв начин дали върху недвижимия имот няма други тежести, което ще проверя в ТД на НАП - Дирекция „Събиране“.

 

          Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание от адвокат М. писмени доказателства, а именно Постановление за продължаване на действието на наложени предварителни обезпечителни мерки на основание чл. 121, ал. 6 от ДОПК, с изх. № С170002-139-0000471/27.02.2017 г. и Постановление за налагане на обезпечителни мерки, с изх. № С170002-022-0024521/02.05.2017 г.

          ПРЕДОСТАВЯ еднодневен срок от днес за Директор на Дирекция „ОДОП“ – Бургас за представяне на доказателства, като по искането за спиране, съдът ще се произнесе в закрито заседание след представяне на доказателства от страна на юрисконсулт И..

          ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.04.2018 г. от 14,40 часа, за която дата и час страните са уведомени от днешно съдебно заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13:40 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: