ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.09.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХVІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети септември                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Павлина Стойчева

КНАХ   дело    номер   1153  по    описа    за   2015  година.

 

На именното повикване в  11:20 часа се явиха:

Касаторът –   П.Т.Н., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат З.М. от БАК, с представено пълномощно ведно с жалбата.

Ответникът – Директор на Агенция за държавна финансова инспекция – София, редовно уведомен, не изпраща представител.

Окръжна прокуратура гр. Бургас се представлява от прокурор С..

        

АДВ. М. – Не възразявам по хода на делото.

         ПРОКУРОР С.   – Нямам възражения. Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА.

          

АДВ. М. – Поддържам касационната жалба. Няма да соча допълнителни доказателства.

Моля да отмените решението на Районен съд - Малко Търново като неправилно и незаконосъобразно, поради нарушение на материалния закон и явно несправедливо с оглед наложеното наказание. Изложили сме подробни аргументи и съображения с които Районния съд не е взел под внимание. Жалбоподателят към настоящият момент не е директор на „Природен парк Странджа”,той е пенсионер и не е във възможностите му да заплати наложените санкции. Имайте предвид, че за една обществена поръчка са му съставени 7 акта и са издадени 7 наказателни постановления от по 500 лева, сумирано санкцията е прекалено голяма за човек с неговото положение.

 

ПРОКУРОР С. – Намирам касационната жалба за процесуално допустима и като такава следва да бъде допусната за разглеждане. Нямам доказателствени искания.  Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, като взе предвид, че доказателства по смисъла на чл.219, ал.1 от АПК, няма да бъдат ангажирани по делото 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВ. М. – Моля да вземете предвид становището ми изложено и записано по-горе в протокола.

 

ПРОКУРОР С. – Уважаеми административни съдии, считам, че касационната жалба е неоснователна, а решението на първата инстанция е обосновано и законосъобразно и като такова следва да се остави в сила.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение, след съвещание, в срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11:23 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: