О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №897

 

гр.Бургас , 02.06.2014г.

 

 

         Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на втори юни две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 1153 по описа за 2014г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е образувано по жалба, подадена от „Фатокем”ЕООД, гр. София против Решение № 32- 17531/ 13.03.2014г. към ЕАД № 12BG001007Н0003580/20120207, постановено от началник на МП „Пристанище Бургас- Център”, за определяне на нов размер на митническо задължение и дължими публични вземания.

         Съдът, намира жалбата за недопустима поради просрочие.

         Решение № 32- 17531/ 13.03.2014г. към ЕАД № 12BG001007Н0003580/20120207, постановено от началник на МП „Пристанище Бургас- Център”, за определяне на нов размер на митническо задължение и дължими публични вземания, е било оспорено пред началника на Митница Бургас, с подаване на жалба на 26.03.2014г.

По тази жалба няма произнасяне, т.е. налице е мълчалив отказ за отмяна на оспорения акт.

         Според чл. 220 ал.1 ЗМ, всяко лице може да обжалва засягащи го решения на митническите органи по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

         Нормата на чл. 97 ал.1 АПК, задължава по- горестоящият административен орган, тогава когато е едноличен, както е в случая, да се произнесе по подадената пред него жалба в двуседмичен срок. Жалбата против решение № 32- 17531/ 13.03.2014г. към ЕАД № 12BG001007Н0003580/20120207, постановено от началник на МП „Пристанище Бургас- Център”, е била подадена до началника на Митница Бургас на 26.03.2014г. (сряда). При това положение, началника на Митница Бургас, е следвало да се произнесе по нея в срок до 9.04.2014г.(сряда). Тъй като това задължение не е реализирано в указания от закона срок, е налице мълчалив отказ.

         Последният акт, според разпоредбата на чл. 149 ал.2 АПК, може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административния орган е бил длъжен да се произнесе. В конкретната хипотеза, мълчаливият отказ може да се оспори, съобразно правилото по чл. 60 ал.4 ГПК, до 10.05.2014г. (събота, работен ден).

         Жалбата, адресирана до Административен съд гр. Бургас, е подадена чрез органа, постановил решение № 32- 17531/ 13.03.2014г., на 20.05.2014г., т.е. извън срока, в който оспорването на мълчаливия отказ е допустимо.

         Ето защо и на осн. чл. 159 т.5 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         Оставя без разглеждане жалба, подадена от „Фатокем”ЕООД, гр. София против Решение № 32- 17531/ 13.03.2014г. към ЕАД № 12BG001007Н0003580/20120207, постановено от началник на МП „Пристанище Бургас- Център”, за определяне на нов размер на митническо задължение и дължими публични вземания.

Прекратява производството по адм. дело № 1153/2014г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му. 

 

 

                                               СЪДИЯ:………………………………