О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Бургас , 21.06.2011г.

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи юни две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №1153 по описа за 2011г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано по искане, подадено от „М- Бус” ООД гр. Бургас с правно основание чл. 250 АПК, относно прекратяване на незаконосъобразни действия на Кмета на Община Несебър и Началник отдел „Общински автогари” при общинска администрация гр. Несебър, с които автобусите на дружеството, обслужващи редовна пътническа линия от републиканската транспортна схема „Бургас- Варна” не се допускат на територията на автогара Обзор и им се отказва автогарово обслужване. Твърди се, че неправомерно се отказва достъп на дружеството до автогара Обзор по причина незаплащане на цена на услугата. Иска се да бъде разпоредено незабавно прекратяване на незаконосъобразните действия, като се сочи че същите се извършват в нарушение на разпоредбата на чл. 22 от Закона за автомобилните превози и чл. 52 и 53 от Наредба № 33/ 3.11.1999г., издадена от министъра на транспорта.

            Съдът, намира искането за недопустимо по следните съображения:

            Съгласно нормата на чл. 250 АПК: всеки, който има правен интерес, може да иска прекратяване на действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или на закона.

            В случая не е налице положителна процесуална предпоставка за разглеждане на искането по същество, тъй като лицата, за които се твърди че извършват незаконосъобразни действия нямат качеството на административен орган или на длъжностно лице. Според §1 на ДР на АПК "Административен орган" е органът, който принадлежи към системата на изпълнителната власт, както и всеки носител на административни правомощия, овластен въз основа на закон, т.е. този, който притежава административни правомощия, произтичащи от принадлежността му към изпълнителната власт или такива, предоставени със закон.

            Обстоятелството, че Кмета на Община Несебър и Началник отдел „Общински автогари” при общинска администрация гр. Несебър принадлежат към орган на изпълнителната власт, не е достатъчно да обоснове извод, че в настоящата хипотеза същите действат като административен орган със съответни правомощия.

            Разпоредбата на чл. 22 ал.2 от ЗАП и аналогичните такива от  задължава собствениците на автогари да допускат срещу заплащане всички превозвачи, извършващи преви по автобусни линии Наредба № 33/ 3.11.1999г. В този смисъл отношенията, които възникват между превозвача и собственика на автогара са с облигационен характер, а не административен такъв.

Ето защо, по отношение на автогара Обзор, кмета на Община Несебър упражнява права в качеството му на представител на собственика, а не в качеството на административен орган, поради което защитата по реда на чл. 250 АПК е недопустима.

            Предвид изложеното и на осн. чл.  160 ал.1 АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         Оставя без разглеждане искане, подадено от „М- Бус” ООД гр. Бургас с правно основание чл. 250 АПК, относно прекратяване на незаконосъобразни действия на Кмета на Община Несебър и Началник отдел „Общински автогари” при общинска администрация гр. Несебър, с които автобусите на дружеството, обслужващи редовна пътническа линия от републиканската транспортна схема „Бургас- Варна” не се допускат на територията на автогара Обзор и им се отказва автогарово обслужване.

Прекратява производството по адм. дело № 1153/2011г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София  в  три дневен срок от съобщаването му.

            Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на подателя на искането.

 

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………