ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 20.01.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесети януари                                           две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Е.

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е. 

Административно  дело номер  1152  по описа за  2008 година.                     

На именното повикване в  14,45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят – ТПК „Колективен труд” – гр. Бургас -  редовно призован от предходното съдебно заседание се представлява от адв. Д. А.

Ответникът – ДНСК – София – се представлява от юк. К.

 

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

ЮК. К.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ КЪМ АДВ. А.: В предходното съдебно заседание  бе допусната експертиза с въпроси, които формулирахте, бе определен депозит. Към настоящия момент Вашият доверител не е внесъл определения депозит. Поддържате ли искането за експертиза.

ОТГОВОР НА А.: Не поддържам искането за експертиза с оглед на обстоятелството, че се указа, че не е запазена никаква техническа документация, както в общината, така и у доверителя ми, освен разрешението за строеж № 45а. Затова променям искането си с искане за допускане като свидетел на член на приемателната комисия за установяване на обстоятелствата, дали обектът е бил приет във вида, в който е сега в момента. В момента не водим това лице. Моля, да ми дадете възможност да доведа свидетеля в следващото съдебно заседание.

СЪДЪТ КЪМ АДВ. А.: Давате ли си сметка, че по този начин делото се отлага по Ваша вина?

АДВ. А.: Да, но това е необходимо с оглед установяване на обективната истина.

ВЪПРОС  НА СЪДА КЪМ АДВ. А.: Кога установихте, че в общината липсват технически документи, относно обекта?

АДВ. А.: Запознах се с това обстоятелство преди два дни, като гледах делото. Преди това не го бях гледал.

ЮК. К: Възразявам по направеното искане. Считам, че събитието въвеждане в експлоатация е свързано с издаване на официален писмен документ от държавен орган РДНС - Бургас в частност общинска администрация от няколко години. Този документ е или разрешение за ползване, или удостоверение за въвеждане в експлоатация. Не считам, че със свидетелски  показания могат да се докажат обстоятелства, свързани с липсата на гореупоменатите писмени документи.

РЕПЛИКА НА АДВ. А.: Установено е, че тази документация е изчезнала. Уточнявам, документацията не се съхранява, а не е изчезнала и единствения начин за доказване остават свидетелските показания.

 

С оглед становищата на страните, СЪДЪТ СЧИТА, че следва да даде още една възможност на процесуалния представител на жалбоподателя   да обоснове твърденията си.

СЪДЪТ констатира, че предходното съдебно заседание се е  провело на 28.10.2008 г., на това съдебно заседание  е била предоставена възможност на жалбоподателя да внесе депозит за назначената експертиза. Писмото от община Царево, с което се  уточнява, че не е запазена преписката по издаване на разрешението за строеж  е постъпило в деловодството на съда на 20.11.2008 г.- достатъчно дълъг период до днешното съдебно заседание.

С оглед на тези обстоятелства, както и на изявлението на адв. А., че се е запознал преди два дни с материалите по делото, които са постъпили между предходното и днешното съдебно заседание, съдът счита, че жалбоподателят по този начин възпрепятства разглеждането на делото в разумен срок. Това е нарушение, което затруднява хода на производството.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

НАЛАГА ГЛОБА НА ТПК „КОЛЕКТИВЕН ТРУД” – ***, с ЕИК по БУЛСТАТ: 102003430 в размер на 360 лева.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на жалбоподателя в следващото съдебно заседание  да доведе един свидетел, с който да обоснове твърденията си.

 ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.01.2009 година от 13,10 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,00 часа.

                           

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: