О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

  1298 /08.06.2018 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на осми юни две хиляди и осемнадесета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа адм. дело № 1151/2018 година.

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на Я.С.Р. с ЕГН **********,  с адрес *** против заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № 18-4635-000029/14.03.2018 година на началника на Районно управление – Приморско, при ОД – Бургас на МВР (РУ – Приморско).

Оспорената заповед е издадена против жалбоподателя, в качеството ѝ на управител на „Ди пулс България“ ЕООД с ЕИК 201725338, като на основание чл.171 т.2а б.“б“ от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), е наложена мярка прекратяване на регистрацията на пътното превозно средство, собственост на дружеството, за срок от 180 (сто и осемдесет) дни.

В жалбата се твърди, че оспорената заповед е незаконосъобразна. Поддържа се, че е издадена в нарушение на приложимото материално право, защото адресат на ПАМ следва да е собственика на автомобила (в случая дружеството), а не управителя на търговеца.

Иска се отмяна на оспорената заповед.

След като се запозна с административната преписка по делото, съдът констатира, че жалбата е просрочена.

Административният акт е връчен на жалбоподателя на 21.03.2018 година – срещу подпис (лист 14).

Срокът за обжалването му е изтекъл на 04.04.2018 година – работен ден. Жалбата е подадена на 12.04.2018 година (лист 3)

Срокът по чл. 149 ал.1 от АПК е изтекъл преди актът да бъде оспорен и на основание чл. 159 т.5 от АПК жалбата следва да се остави без разглеждане, а делото – да се прекрати.

С оглед на изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.С.Р. с ЕГН ********** и адрес *** против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-4635-000029/14.03.2018 година на началника на Районно управление – Приморско, при ОД – Бургас на МВР.

 

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 1151/2018 година.

 

Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.

 

                                                                                   

 

СЪДИЯ: