О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 2723               Година  27.11.2008                     град  Бургас

 

         Административен съд гр.Бургас, десети състав, на двадесет и седми ноември две хиляди и осма година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                  Председател: Д.Д.

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Д. административно дело № 1151 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба на “ХИПО АЛПЕ-АДРИЯ-ЛИЗИНГ” ЕООД, гр.София, бул.”Васил Левски” № 15-17 с ЕИК по БУЛСТАТ 175075249, представлявано от Х. Е. - управител и С. В. М. - прокурист против заповед № ДК-02-БС-58/30.04.2008г. на началника на РДНСК гр.Бургас. Със заповедта е наредено да се премахне незаконен строеж “Улична канализация от УПИ І, ІІ и ІІІ, кв.6 до септична яма в поземлен имот 9003” находящ се в с.Медово, община Поморие извършен от дружеството-жалбоподател.

 С определение от 29.07.2008г. на основание чл.158, ал.1 във връзка с чл.151 т.3 от АПК, жалбата е оставена без движение и е указано на жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщението да заплати държавна такса в размер на 50 лв. по сметка на Административен съд гр.Бургас и да представи за това документ в деловодството на съда. В определението на съда и съобщенията до жалбоподателя изрично е отбелязано, че при неизпълнение на указанията в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

На дружеството-жалбоподател са изпратени множество съобщения на адреса на който е било призовано за последен път в административното производство с оглед разпоредбата на чл.137 от АПК, на адреса му посочен в търговския регистър, както и на адреса на прокуриста му посочен в жалбата, но отвсякъде съобщенията се връщат в цялост, поради неоткриването му.  Съгласно чл.42, ал.3 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, когато съобщението не е връчено по друг начин, съдът може да разпореди по изключение връчването да стане от служител на съда по телефона, телекса, факса или с телеграма. На 14.11.2008г. съобщението с указанията на съда са изпратени по факса и видно от съобщението за получаване, факсовата връзка е успешно осъществена и съобщението е получено на номера на факса обявен от дружеството в търговския регистър. От този дата дружеството, следва да се счита за редовно уведомено за указанията на съда и от нея започва да тече срока, определен за отстраняване на нередовностите, който изтича на 18.11.2008г.. В този срок, а и до настоящия момент нередовностите по жалбата не са отстранени, поради което същата на основание чл.158 ал.3 от АПК следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.   

Мотивиран от изложеното и на основание чл.158 ал.3 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ХИПО АЛПЕ-АДРИЯ-ЛИЗИНГ” ЕООД, гр.София, бул.”Васил Левски” № 15-17 с ЕИК по БУЛСТАТ 175075249, представлявано от Х. Е. - управител и С. В. М. - прокурист против заповед № ДК-02-БС-58/30.04.2008г. на началника на РДНСК гр.Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1151 по описа за 2008г. на Административен съд гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: