Р Е Ш Е Н И Е 

 

Град Бургас, 19.05.2012г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, пети състав, на деветнадесети май през две хиляди и дванадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

СЪДИЯ: Станимира Друмева

 

като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 1150 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.12, ал.4 от Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ).

Образувано е по жалба на С.И.Д. ***, против забрана за провеждане на граждански мирен протест с изх.№ 94-00-5250/1 от 10.05.2012г. на кмета на община Бургас. Искането в жалбата е съдът да отмени оспорения административен акт като незаконосъобразен.

Ответникът – кметът на община Бургас, представя административната преписка по оспорването, ведно със становище, с което оспорва основателността на жалбата и моли за отхвърлянето й. Твърди, че липсва подпис на уведомлението до община Бургас, актът по чл.12, ал.2, т.2 от ЗСММ отговаря на изискванията за форма и реквизити и при издаването му са спазени императивните процесуални и материалноправни норми.

Бургаският административен съд, след преценка на събраните по делото доказателства и като взе предвид становищата на страните, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в 3-дневния срок по чл.12, ал.4 от ЗСММ от лице, което се легитимира като организатор на манифестация и е насочена срещу акт, който по своето съдържание притежава белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, е неоснователна.

Видно от доказателствата по делото, С.Д. *** уведомление за провеждане на граждански мирен протестен митинг с вх.№ 94-00-5250/09.05.2012г. от името на група „Избухваме” в социалната мрежа. В уведомлението е посочено, че протестът ще се проведе на 12.05.2012г. от 13,00 до 17,00 часа пред Бургаския свободен университет, ще продължи по посока площад „Тройката”, към общината, където ще се проведе дискусия и към морската градина (”Казиното”). От името на групата са заявени следните искания: като сме гласували за някоя партия или политик да не ни забравя след изборите; да се изгради пряка демокрация, в която гражданите да могат да оказват контрол и наблюдение над тези, които те са избрали; твърдо не на АКТА, Закон за детето, добива на шистов газ; пълен неутралитет при евентуални военни действия в Близкия изток; България – свободна от ГМО страна; запазване на доколкото е останала финансова независимост на страната и категоричен отказ от влизане в каквито и да е пактове за финансова стабилност; пълна реформа в образованието и здравеопазването. С писмо изх.№ 94-00-5252/1/10.05.2012г., кметът на община Бургас издава забрана за провеждането на предстоящия „граждански мирен протестен митинг”. Намеренията на организатора са квалифицирани от административния орган като манифестация по смисъла на чл.11 от ЗСММ, тъй като в уведомлението е посочен път на движение, а митингът е събитие, което е съсредоточено на точно определено място. В мотивите се сочи, че на посочената в уведомлението дата и част е организирано почистване на всички публични пространства с наименование „Да изчистим България за един ден”, което обхваща част от маршрута, посочен в уведомлението - улица „Александровска”, улица „Алеко Богориди” и Морската градина. Отделно от това, на същата дата и час е заявено друго събитие – шествие от „Общество за Кришна Съзнание” от 16,00 часа до 18,00 часа. Изложени са доводи, че концентрирането на различни по характер прояви на една и съща територия, които до известна степен са противоположни, създава условия за възникване на конфликти и застрашава обществения ред. Наведени са допълнителни съображения, че на проведен от същия организатор граждански протест на 17.03.2012г. са осъществени прояви на неморално поведение и агресивно отношение към обществеността, данни за което са предоставени от Дирекция „Управление на кризи, обществен ред и сигурност” при община Бургас. С оглед на това, е прието, че посоченият в уведомлението „Граждански мирен протестен митинг” застрашава обществения ред в населеното място и съставлява основание за приложение на чл.12, ал.2, т.2 от Закона за събранията, митингите и манифестациите.

В подадената жалба организаторът на протеста квалифицира оспорвания акт като индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК и настоява за отмяната му поради неспазване на установената форма, допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила и противоречие с материалноправните норми. Твърди, че е опорочена формата за произнасяне, тъй като акта не е наименуван и не са посочени срока и органа, пред който може да се упражни субективното право на жалба. Възприема дадената от административния орган квалификация на събитието като манифестация и твърди, че е нарушена нормата на чл.12, ал.1 от ЗСММ, която задължава кмета на общината да предложи промяна на пътят на движението на манифестацията, когато същият създава условия за нарушаване на обществения ред или безопасността на движението.

При така установеното от фактическа страна съдът приема, че оспореният административен акт е издаден от компетентен орган, в предвидената от кодекса форма и при спазване на административно-производствените правила.

Неоснователно е възражението на оспорващия, че липсата на наименование и указание за срока и органа, пред който може да се обжалва акта, е основание за унищожаемост. Действително, разпоредбата на чл.59, ал.2, т.2 от АПК сочи като реквизит наименование на акта, но в конкретния случай следва да се вземе предвид нормата на чл.12, ал.3 от ЗСММ, която използва термина „мотивиран писмен акт” и съдържанието на волеизявлението, което несъмнено има характера на забрана по чл.12, ал.2 от ЗСММ. Неспазването на регламентираното в чл.59, ал.2, т.7 от АПК изискване административният акт да съдържа указание пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва, има за последица единствено удължаване на сроковете за оспорването му пред съда и не съставлява основание за отмяна на акта.

Оспореният административен акт е издаден и в съответствие с приложимата материалноправна норма на чл.12, ал.2, т.2 от Закона за събранията, митингите и манифестациите. Разпоредбата оправомощава кмета на общината да забрани провеждането на събранието, митинга или манифестацията, когато има несъмнени данни, че застрашават обществения ред в съответното населено място. В конкретния случай е общоизвестно обстоятелството, че на посочения в уведомлението ден и за отрязък от време, съвпадащ със заявения от Д., е организирано национално почистване под наслов „Да изчистим България за едни ден”. Териториалният обхват на мероприятието не само съвпада с маршрута, посочен в уведомлението на Д. ***, улица „Алеко Богориди” и Морската градина, но обхваща и всички публични пространства в гр.Бургас. Съвпадането на две събития, едното от които обхваща територията на целия град, поставя в обективна невъзможност административния орган да предложи промяна в пътят на движението на манифестацията, каквато възможност е предвидена в чл.12, ал.1 от ЗСММ, поради което възражението на жалбоподателя в този смисъл е неоснователно. Отделно, от представените по делото писмени доказателства се установява, че за 12.05.2012г. от 16,00 до 18,30 часа е предвидено провеждането на шествие от „Общество за Кришна съзнание” по протежението на улица „Александровска” при частично съвпадане с посочения от Д. времеви отрязък. При тези безспорно установени фактически данни, не може да има съмнение, че съсредоточаването на няколко, различни по своя характер обществени събития на територията на гр.Бургас, едното от които обхваща всички публични пространства на населеното място, застрашава обществения ред и е основание за постановяване на забрана по смисъла на чл.12, ал.3 от ЗСММ.

По изложените мотиви съдът намира жалбата за неоснователна, поради което следва да бъде отхвърлена.

На основание чл.12, ал.4, предложение последно от ЗСММ, решението на съда се обявява веднага и е окончателно.

Водим от горното Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.Д. ***, против забрана за провеждане на граждански мирен протест с изх.№ 94-00-5250/1 от 10.05.2012г. на кмета на община Бургас.

Решението да се обяви веднага.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                          

                           

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: