ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 13.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети март                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 114 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Община Казанлък, редовно призован, се явява юрисконсулт Б., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Ръководител на управляващия орган на Оперативна програма Регионално развитие и строеж при МРРБ-София, редовно се явяват адвокат Б. и адвокат Т., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Община Казанлък против решение № РД-02-36-135/18.12.2017г. на заместник-министъра на МРРБ и ръководител на Управляващия орган на оперативна програма Региони в растеж 2014-2020г. за определяне на финансова корекция в размер на 259 994,64 лева с ДДС.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалваното решение и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издаденото решение.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№2716/07.03.2018г. от жалбоподателя с приложени към нея доказателства под опис.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Уважаема г-жо председател, поддържам жалбата. Моля да приемете представените доказателства с жалбата, административната преписка, включително и представените допълнителни доказателства от община Казанлък, които считам за относими. Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

АДВОКАТ Б.: Оспорваме жалбата по съображения изложени в писмен вид, които представяме в днешното съдебно заседание за улеснение на съда. Във връзка с разпределената доказателствена тежест, заявявам, че нямаме доказателствени искания и няма да сочим доказателства. С оглед изложеното в жалбата, считам цялостно, че между двете страни по фактическите констатации няма спор, като спора е по правото и съдът ако прецени моля на основание чл.146 ,ал. 4 от ГПК да обяви за безспорно и ненуждаещо се от доказване, констатациите, за които са наложени финансови корекции. Спорът се свежда до това дали тези фактически констатации по същество представляват нарушение на ЗОП и оттам дали представям нередност за която да се наложи финансова корекция. Няма спор, че по раздел ІІІ.1.2. „Икономическо и финансово състояние“, по раздел ІІІ.1.3, както и че съдържанието на методиката за оценяване на офертите са със съдържанието, което е посочено в самия обжалван акт. С оглед възраженията на жалбоподателя по акта и по жалбата, спорът се свежда единствено налице ли е нередност по смисъл на Закона, за която да бъде наложена финансова корекция. По спорът по право, сме изложили съображения в писменото становище, което представихме днес. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

АДВОКАТ Т.: Присъединявам се към становището на адвокат Б.. Няма да соча доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Предоставям на съда да прецени основателността на искането за обявяване на безспорно и ненуждаещо се от доказване на посочените факти. Ние не оспорваме това което е констатирано за липсата на информираност по чл.171а от ЗУТ. Безспорно няма такава информация посочена в обявлението и този факт не се оспорва. Спорът се свежда до това дали тази липса е законово нарушение. Не оспорваме факта, че има изискване за образование на длъжностното лице по безопасност и здраве. По Методиката също не оспорваме съдържанието и́. Няма да соча доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства представени с жалбата, административната преписка и писмо вх.№2716/07.03.2018г..

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИКОНСУЛТ Б.: Уважаема г-жо председател, считам че жалбата е основателна и моля да отмените решението на ответника като незаконосъобразно, поради нарушение на процесуалните правила и материалния закон. Подробни съображения сме изложили в жалбата, като с оглед представеното днес становище, моля да ми предоставите срок за писмена защита.

 

АДВОКАТ Б.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Не са налице отменителните основания по чл.146 от АПК.

 По т.1 и т.2 от констатациите, считаме че е налице нарушение на чл.2, ал. 2 от ЗОП. По т.3 от Методиката има нарушени на чл.70, ал. 7 от ЗОП, като тези нарушения представляват основание по смисъла на ЗУСЕСИФ за налагане на финансови корекции. Не е основателен доводът на жалбоподателя, че не са доказани настъпили вреди предвид на това няма основание за налагане на финансови корекции. Нито в българското законодателство, нито в законодателството на ЕС и в частност Регламент 1303/2013г. се предвижда като предпоставка за налагане финансова корекция задължително настъпила пряка вреда, а е достатъчно да е налице потенциална такава. Такава е практиката и на Съда на Европейския съюз цитирана в становището, което представихме в днешното съдебно заседание. Доколкото в случая не е налице конкретно количествено изражение на финансовите последици, финансовата корекция е наложена по реда на пропорционалния метод предвиден в Наредбата, от 5 до 25%. В случая наложените корекции са в най-ниско предвидения по Наредбата размер, а именно 5%, поради което обжалвания акт е законосъобразен. Моля да ни присъдите направените разноски, за което представяме списък на разноските, договор за правна услуга, фактура и платежно нареждане. Моля за срок за представяне на писмени бележки.

 

АДВОКАКТ Т.: Присъединявам се към становището на адвокат Б..

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя и 10-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: