ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 29.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и девети март                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.    

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 114 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 10:03 часа се явиха: 

 

         ИЩЕЦЪТ Х.И.С., редовно призован, се явява се лично, доведен от органите на Охрана на съдебната власт.

         ОТВЕТНИКЪТ по ИСКА - Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София, редовно уведомен, не изпращат представител.

         За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Стоянова.

         Свидетелят Я.С.П., редовно призован, явява се лично, доведен от органите на Охрана на съдебната власт.

 

По хода на делото:

ИЩЕЦЪТ С.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:    

            Производството е образувано по искова молба с правно основание чл.1 от ЗОДОВ, подадена от Х.И.С., ЕГН-**********, против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерство на правосъдието-София, за присъждане на обезщетение от 20`000 лева, за претърпени неимуществени вреди от нарушение на битово-хигиенните изисквания за времето през което изтърпява ищецът наказание „лишаване от свобода” в Затвора гр.Бургас, считано от 17.06.2014г. до датата на предявяване на иска, ведно със законната лихва върху главницата от настъпване на увреждането до окончателното плащане. 

С исковата молба е направено искане за разпит на свидетел, което съдът допусна и призова за днешно съдебно заседание свидетеля С..

Ответникът е представил писмен отговор, в който оспорва иска. С отговора са представени справка от началника на затвора и становище на ИСДВР Л..

Препис от отговора на ответника и доказателства са връчени на ищеца.

 

ИЩЕЦЪТ С.: Придържам се към исковата молба. Поддържам иска така, както го докладва съда. Искам да бъде разпитан свидетеля Я.П..

Прочетох отговора на исковата молба. Това, което пише Л. не е вярно.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че предявеният иск е процесуално допустим. В него са посочени трите изискуеми предпоставки.

Моля да приемете представените от ответника писмени доказателства.

Да се пристъпи към разпит на допуснатия свидетел.

 

Съдът СНЕМА самоличност на призования свидетел както следва:

Я.С.П. – ** г., български гражданин, семеен, осъждан, без дела и родство с ищеца, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ П. НА ВЪПРОСИ НА ИЩЕЦА С.: Постъпих в затвора през 2014 г. – на 20-24 февруари. Х. постъпи в затвора към месец юни-юли 2014 г.

С него не се познавахме преди това. Запознахме се в Затвора – Бургас. Още като постъпи Х. в затвора, в приемно отделение беше в моята килия – № 304. Мина около един месец и го разпределиха във ІІ-ра група за обвиняеми и подсъдими. Около края на август, началото на септември, аз също бях разпределен там при него, тъй като аз също бях без присъда. Постъпихме в килия № 412 двамата заедно във ІІ-ра група, от месец септември. Оттогава до миналата година - 17.05.2015 г. Аз бях там в килията. В същата килия, където ние бяхме. След това Х. го разпределиха в друг отряд. Тогава присъдата му влезе в сила и го разпределиха в друг отряд. Когато бяхме в килия № 412 нямаше отопление през цялата зима – никакво. Не стигаше до нашата килия. Отоплението не стигаше до нас. Бяхме две такива килии – № 410 и № 412. Дойде 2-3 пъти параджията, смени радиаторите, но нямаше никакъв ефект. Обадихме се на отрядния – г-н С.. Дойде и ние му поставихме въпроса, но той каза, че нищо не може да се направи. Извика параджията и каза, че нищо друго не може да се направи. Предложи да отидем цялата килия до вещевия склад, където получаваме одеалата. Даде на всички по един одеал – черен, войнишки, които да сложим на прозорците. Сложихме тези одеала на прозорците и останахме без осветление през цялата зима, докато се стопли времето, след което ние ги махнахме през март месец, тъй като времето се оправи. Тогава вече влезе светлина в килията.

За битовия и санитарния възел не е за говорене. Вътре в килията се изхождахме в кофи. През деня са отворени килиите и отиваме в общи тоалетни и можем да използваме обща тоалетна, която е за 7-8 килии. Към 19.30 часа ги затварят килиите и сутрин ги отварят в 8.00 часа. След затваряне на килиите през нощта по малка и голяма нужда ходим в кофите. Има влага навсякъде в килиите. Студено е. Въздухът е сгъстен и не се диша. Чакаме цял ден да ни изкарат вън, за да подишаме на открито въздух и да се почувстваме добре.

В банята има 2 душа за около 80 човека. Другите не работят. Два пъти в седмицата има топла вода - вторник и четвъртък за около час-два най-много  и спират, за да има и за другите отряди. Не можем да се изкъпем. Има душове, водят се че са душове, но те не работят. Душовете са извадени от батерията и пълним вода в кофи и с канчета се къпем. Казаните на целия отряд за отпадъците са също в банята. Те са пукнати, имат дупки, за да може да се изтича в канализацията водата, която се събира и за да е по-лек при изхвърляне. Тази мръсотия изтича в банята.

Има хлебарки, дървеници и мишки. Няколко пъти се обадихме на отрядния и той ни каза, че ние ги въдим мишките в килиите, което не е вярно.

ИЩЕЦЪТ С.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

СВИДЕТЕЛЯТ П. НА ВЪПРОСИ НА ПРОКУРОРА: Аз също водя дело пред Административен съд – Бургас за лошите условия в затвора.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ИЩЕЦЪТ С.: Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ:  Няма да соча нови доказателства.

 

 По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства, включително и тези, представени с отговора на ответника.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ИЩЕЦЪТ С.: Поддържам предявения иск. Искам съда да уважи иска. Друго нямам какво да добавя.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че предявеният иск по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ е неоснователен и моля да го оставите без уважение. Не се доказа по какъвто и да начин причиняването на някакви неимуществени вреди на ищеца. Лошите условия, за които в днешно съдебно заседание се събраха доказателства относно липсата на постоянно течаща топла вода и за кофи, които се ползват за тоалетни в килиите, както и другите лоши условия се дължат на структурни особености на сградния фонд, с който разполага ГД „Изпълнения на наказанията” в гр. Бургас. Не се установи наличие на връзка с бездействие от страна на административния орган.

Съгласно чл. 43, ал. 3 от ЗИНЗС минималната жилищна площ за един лишен от свобода не може да бъде по-малка от 4 кв. метра Но тази правна норма влиза в сила от 01.01.2019 г. съгласно §13 от ПЗР на ЗИНЗС. Считам, че съдът следва да се съобрази с тази правна норма и според нормата на законодателя, която е в съответствие с международното законодателство и е пречупена през погледа на законодателя съобразно социално-икономическите условия в Бургас. Освен това е приета Програмата за подобряване условията в затворите, като към настоящия момент е изграден затвор в с. Дебелт, който все още не е пуснат.

В конкретния случай липсват доказателства за извършени незаконосъобразни бездействия на служителите от ГД „Изпълнения на наказанията”. От събраните доказателства се установява единствено наличие на дискомфорт, но не и на причинени вреди.

С оглед на казаното, моля да оставите без уважение предявения иск. Моля да вземете предвид Решение № 13160/07.12.2015 г. на Върховен административен съд по административно дело № 4380/2015 г., трето отделение.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: