ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                                               Номер 482                          дата 25 февруари 2015 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 25 февруари 2015 год.,

в следния състав:

 

                                                                                               Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: ……………………………..

Прокурор: …………………………….  

       

разгледа адм. дело № 114 по описа за 2015  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдът е сезиран с жалба подадена от Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейности в обществена полза „Напред Приморско“, гр.Приморско, ул.“Странджа“ № 9 против Решение № 598/18.12.2014г. на Общински съвет- Приморско, прието на основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, вр. чл. 17 от Закона за общинския дълг, с което е прието да бъде поет дългосрочен общински дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност, като са утвърдени параметрите на дълга, условия и начин на погасяване, както и начин на обезпечение на кредита.

Жалбата съдържа подробно изложение на доводи за материалната незаконосъобразност на приетото решение, поради което се иска неговата отмяна.

Жалбата е процесуално недопустима за разглеждане поради липса на правен интерес у оспорващия.

С право на жалба се ползват само лицата, чиято правна сфера е засегната неблагоприятно от издадения административния акт, като ефектът на засягането може да предизвика прекратяване или ограничаване на техни съществуващи субективни права, създаване или разширяване на правни задължения, невъзможност за упражняване на субективни права.  За да е налице процесуалноправен интерес от оспорването лицето трябва да е засегнато от акта лично, пряко и непосредствено съобразно задължителното тълкуване, дадено в Тълкувателно решение № 3/2013 г. на ОСС на ВАС.

В конкретния случай предмет на оспорване е решение на Общински съвет Приморско, с което, на основание чл. 13 и чл. 14 от ЗОД е прието поемането на дългосрочен общински дълг в полза на местната общност. Понятието "местна общност" е легално определено в § 1, т. 4 от ДР на ЗОД, вр. § 1, т. 19 от ДР на Закона за публичните финанси,съгласно който това са гражданите и юридическите лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на съответната община. Жалбоподателят отговаря на определението за лице от "местната общност", но това все още не предопределя правния му интерес, за наличието на който следва да се съобрази вкл. и естеството на оспореното решение. В тази връзка съдът се позовава на становището на Върховния административен съд, изложено в мотивите на Определение № 10369/24.07.2014г. по адм. д. № 8437/2014 г. на ВАС, първо отделение относно характера на акта на общинския съвет по поемане на общински дълг. Съдът е посочил, че както поемането на общински дълг, така и приемането на бюджета са актове на Общинския съвет с еднократно правно действие и засягат неопределен кръг лица, но въздействието на поемането на дълга върху правната сфера на адресатите на това решение е опосредено от общинския бюджет. Аргументите за този извод се черпят от разпоредбите на чл. 3, чл. 39, чл. 40 и чл. 45 от Закона за публичните финанси. Първата разпоредба отнася поемането на общински дълг към обществените отношения на системата на публичните финанси. Разпоредбата на чл. 39 определя като част от решението за приемане на общинския бюджет максималния размер на новия общински дълг; общинските гаранции, които може да бъдат издадени през годината и максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година, а с чл. 40 дължимите суми за лихви и погашения по главниците по общинския дълг са дефинирани като приоритетно задължение на общинския бюджет. Сумите от поетия дълг участват в приходната част на общинския бюджет - чл. 45, ал. 1, т. 1, б. "ж" от ЗПФ.

Визираното опосредяване на поемането на общинския дълг от приемането на общинския бюджет изключва наличието на пряк, личен и непосредствен интерес у оспорващото сдружение за обжалване на процесното решение на Общинския съвет, поради което, жалбата, като процесуално недопустима за разглеждане, поради констатираната липса на абсолютна процесуална предпоставка, каквато е наличието на правен интерес, за която съдът следи служебно, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати, поради което и на основание чл.159, т.4 от АПК, Административен съд – Бургас,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейности в обществена полза „Напред Приморско“, гр.Приморско, ул.“Странджа“ № 9 против Решение № 598/18.12.2014г. на Общински съвет- Приморско.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 114/2015г. на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                          СЪДИЯ: