Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 12 юли  2011 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на тридесети юни, през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора СТАНИМИР ХРИСТОВ, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 114/2011 Г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е  по касационна жалба, подадена от адвокат Марияна Матеева, в качеството й на пълномощник на И.С.Д., против Решение № 883/11.12.2010 година, постановено по н.а.х.д. № 853/2010 година по опис на Районен съд – гр. Несебър. С решението е потвърдено Наказателно постановление № 4342-10/15.09.2010 година на Началника на РПУ – гр. Несебър, с което за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП на основание чл. 182, ал. 4 от същия закон на И.С.Д. са наложени административни наказания – глоба, в размер на 300 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца.

С касационната жалба се твърди неправилно приложение на процесуалния закон. Сочи се, че Районният съд не е отчел допуснато съществено нарушение на процесуалните правила при издаване на наказателното постановление, което се изразява в неточно посочване на времето на извършване на нарушението, както и липсата на посочване на доказателствата, въз основа на които е издадено наказателното постановление. Наред с това се твърди, че при издаване на наказателното постановление е нарушена разпоредбата на чл. 165, ал. 2, т. 6 от Закон за движение по пътищата, който според касатора изисква техническото средство или система да записва кумулативно датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на превозното средство, които обстоятелства не са били записани от трафик радара, използван при отчитане на скоростта на процесното превозно средство.

В съдебно заседание касаторът, чрез процесуалният си представител, поддържа жалбата, като алтернативно заявява искане за приложение на по-благоприятния закон, предвид настъпилата промяна в закона след датата на постановяване на съдебното решение.

Ответникът по касационната жалба не взема становище.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас, намира жалбата за частично основателна именно предвид разпоредбата на чл.3,ал.2 от ЗАНН.

Административен съд – гр. Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество жалбата е частично основателна, предвид последвалата промяна в законодателството и разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от ЗАНН, която изисква да бъде приложена по-благоприятната норма за нарушителя ако последват различни нормативни разпоредби до влизане в сила на наказателното постановление. Съобразно която разпоредба следва да бъде определена санкцията.

Възраженията, наведени в касационната жалба, са неоснователни. В наказателното постановление са очертани всички елементи от състава на нарушението, за което е наложена санкция. Използването на израза „около” преди посочване на часа на извършване на нарушението не налага никакво съмнение относно времето на извършването, тъй като начинът, по който е индивидуализирано нарушението, не създава пречка за проверка на приетите за установени факти.

Неоснователно е и второто възражение, а именно за негодността на техническото средство да установи фактите и обстоятелствата така, както изисква разпоредбата на чл. 165, ал. 2, т. 6 от ЗДвП. Последната норма изброява параметрите, които могат и следва да бъдат следени и записвани от използваните технически средства, като регистрационният номер на моторното превозно средство е предвиден като елемент в условията както на кумулативност, така и на алтернативност и това е така, именно защото одобрените системи и технически средства за наблюдение са от различен тип. В настоящия случай административнонаказващият орган е ангажирал доказателства пред първоинстанционния съд, че използваният от него трафик радар е годно техническо средство, тъй като е преминало съответното изпитване и е със срок на валидност на извършената проверка до 17.03.2011 година, а нарушението е констатирано на 06.09.2010 година.

Поради това и на основание чл. 221 АПК, ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 883/11.12.2010 година, постановено по н.а.х.д. № 853/2010 година по опис на Районен съд – гр. Несебър, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 4342-10/15.09.2010 година на Началника на РПУ – гр. Несебър по отношение на наложената санкция – глоба в размер на 300 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца и вместо него ПОСТАНОВИ:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4342-10/15.09.2010 година на Началника на РПУ – гр. Несебър, в частта, с която наложената санкция –лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца и го потвърждава в останалата част.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: