ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                            Дата 21 януари 2010 год.                  Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,      ІХ-ти    състав,

в   закрито заседание на 21 януари 2010 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

    Секретар: …………………..

     Прокурор: …………………

                                        

 разгледа адм. дело  № 114 по описа за 2010  година,

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

        Производството по делото е образувано по жалба на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр.Бургас против Решение № 1043/05.11.2009 год. на началника на МП “Нефтопристанище”, гр.Бургас, с което са определени допълнителни митни сборове и други държавни вземания по ЕАД № 1004/4-32/10112006/26112006, а именно – ДДС в размер на 27 044 лв., ведно със законна лихва, дължима от датата на възникване на задължението – 10.11.2006 год. до датата на заплащане на сумата.

Едновременно с жалбата е формулирана и молба за спиране на изпълнението на оспореното решение, в частта относно задължението за заплащане на лихви върху допълнително определения размер на дължимия ДДС.

        По молбата за спиране на изпълнението, следва да бъде образувано отделно съдебно производство, с оглед обстоятелството, че жалбата и молбата за спиране на изпълнението се разглеждат по различен процесуален ред, различен е предметът на доказване, различни са фактическите и правни основания, предмет на съдебен контрол.

Следва съдебното производство да се раздели, като производството по настоящото дело следва да продължи само по жалбата против административния акт.

Молбата за спиране на изпълнението на обжалваното решение, в частта относно задължението за заплащане на лихви, следва да се докладва на председателя на съда за образуване на самостоятелно дело. С оглед разделянето, по новообразуваното дело следва да се приложат представените по настоящото дело писмени доказателства – л.14-97.

        На основание горните мотиви и с оглед нормата на чл.210, ал.2 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

        РАЗДЕЛЯ производството по адм. дело № 114/10 год. по описа на Бургаския административен съд, като производството по настоящото дело продължава само по ЖАЛБАТА на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр.Бургас против Решение № 1043/05.11.2009 год. на началника на МП “Нефтопристанище”, гр.Бургас.

        НАСРОЧВА съдебно заседание на 15.03.2010 год. от 14,00 часа.

        ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните.

МОЛБАТА на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр.Бургас за спиране на изпълнението на Решение № 1043/05.11.2009 год. на началника на МП “Нефтопристанище”, гр.Бургас, в частта относно задължението за заплащане на лихви върху допълнително определения размер на дължимия ДДС, да се ДОКЛАДВА на председателя на съда за образуване на самостоятелно съдебно дело.

ДА СЕ ПРИЛОЖАТ към новообразуваното дело съдържащите се в настоящото дело писмени доказателства, находящи се на л. 7-18.

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                СЪДИЯ:………………