ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 30.03.                                                                                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На тридесети март                                      две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.А.

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор:       С. Х.                                 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 114  по описа за    2009 година.                     

 

На именното повикване в  10.00 часа се явиха:

         ЖалбоподателятАква Билд 91”ООД, редовно призован, се представлява от представител по пълномощие адв. Е., надлежно упълномощен, с пълномощно по делото.

         Ответникът по жалбата - директора на Дирекция „ОУИ” Бургас, редовно призован, се представлява от процесуален представител  гл.юрисконсулт Ж., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Явява се прокурор Х.

 

ПРОКУРОРЪТ – Моля на основание чл.159, ал.1 от ДОПК, да бъде конституирана Прокуратурата на РБългария, чрез Окръжна прокуратура гр.Бургас, като страна по делото.

 

С оглед направеното искане на представителя на Окръжна прокуратура Бургас за встъпване във вече образувано административно производство за защита на важен държавен и обществен интерес, на основание чл.159, ал.1 от ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на РБългария, чрез Окръжна прокуратура Бургас, като страна в производството, представлявана от прокурор Х.

 

СТРАНИТЕ И ПРОКУРОРА – Да се даде ход на делото

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт №800952/30.10.2008г. издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Бургас в частта, в която е потвърден с решение № РД-10-358/30.12.2008г. на директора на Дирекция „ОУИ” гр.Бургас. Производството се движи по реда на глави ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

АДВ.Е. – По делото е приложена обратна разписка с отбелязана дата на връчване 6.01.2009г. В нея е записано, че е изпратено потвърдителното решение на директора на дирекция „ОУИ”. Съгласно чл.30, ал.3 от ДОПК при връчване съобщения с обратни разписки чрез пощата, съобщението, изпратено по пощата с обратна разписка, се смята за връчено на датата, на която обратната разписка е подписана от някое от лицата по чл.29, ал. 6, 7 и 8. Обратната разписка се предявява на лицата изрично посочени в чл.29, ал.6 от същия закон. А това са лицето, негов представител или пълномощник, член на орган на управление или на негов служител, определен да получава книжа или съобщения. След разглеждане на копието от разписката установихме, че никой от двамата управители не е подписвало тази разписка. Това изявление го правя, като оспорвам подписа, положен върху обратната разписка, като твърдя, че не е положен от представител на дружеството-жалбоподател. Съобщението не е връчено на лице по смисъла на чл.29, ал.2 от ДОПК. На 08.01.2009г. е възложена нова ревизия. На същата дата получихме лично копие от оспорваното решение. На нас ни дадоха копие от самата дирекция. На самото решение не се е разписал никой. Тази разписка не е получена от доверителите ми. В тази логика жалбата не се явява недопустима, а тя е подадена в срок. Освен тези посочени в жалбата нямам други доказателствени искания.

ЮК Ж. – В „Български пощи” ЕАД има книга, в която се отбелязва на коя дата, кой и какво е получил. Там трябва да се види, кой го е подписал. Често се указва, че има упълномощени лица, които да получават пощата. Считам, че жалбата е просрочена и евентуално, освен подписа, може да се провери и кое лице е получило пратката. Не знам да има копие на решение без разписка. Представям оригинал на обратната разписка, с която е връчено решение № РД-10-358/30.12.2008г. Но така или иначе „Български пощи”ЕАД имат книга с номера на пълномощно, кой е подписал и  на коя дата. Моля да изискате от „Български пощи” ЕАД, клон Несебър, да удостоверят кой е приел пощенската пратка с № *8800000372831*, изходяща от Дирекция „ОУИ” Бургас до Георги Петров Велев, гр. Несебър, ул. Иван Вазов № 7.

ПРОКУРОРЪТ - Да се приемат представените от административния орган писмени доказателства. С оглед направеното искане за събиране на доказателства за допустимостта на жалбата, същото е основателно. Моля съгласно становището на процесуалния представител на жалбоподателя да се съберат доказателства като се изиска информация от пощенския клон, относно данните за лицето положило подписа и получило решението.

ЮК Ж. – Мисля, че в пощата имат оставени копия от пълномощни.

АДВ.Е. - Ние твърдим, че нямаме упълномощено лице. Всичко е връчвано лично на законните представители на дружеството, само това е връчено на упълномощено лице, неизвестни за нас. Пощата си е свършила работата некачествено.

ЮК Ж. – Ако е възможно, с това което се изисква от пощата в Несебър, да се иска и копие от пълномощно, ако съществува такова.

АДВ. Е. – Поддържам доказателствените искания направени с жалбата, освен искането за допускане на съдебно-икономическа експертиза и посочените в днешното съдебно заседание,  други искания по доказателства за момента нямам.

ПРОКУРОРЪТ – Да се приемат представените доказателства и се уважи искането на жалбоподателя за допускане на съдебно-икономическа експертиза.

ЮК Ж. – Правим оспорване на една част от доказателствата. Независимо от възражението за недопустимост на жалбата относно представените по административен ред доказателства от жалбоподателя на осн. чл.193 от ГПК, моля да бъде открито производство по оспорване истинността на представените от трети лица доказателства, имам предвид представени от „Пролоджика” ЕООД София, оспорвам  верността и автентичността на доказателствата – относно договора, имам предвид подписите положени от продавача и от купувача. Документите,  са приложени по жалбата по административен ред от жалбоподателя. Отделно искам да обърна внимание, че има два констативни протокола, изпратени по факс, които считам, че са неотносими към спора.

АДВ.Е.-  За оспорването, всеки има право да оспорва. Тези доказателства са представени още по време на ревизията. Въз основа на искане изпратено от приходната администрация. Същите не са отчетени от тях,тъй като „Пролоджика” ЕООД София, не се бил явил на поканата за представяне на документи. Не разбрах коя точно част се оспорва, дали  договора с „Пролоджика” ЕООД София или заверените копия. Тъй като се оспорва и дата и вярност. Не отричаме, че „Пролоджика” ЕООД София, го няма, но това, че има съставени документи при отношенията между нас и тях и че няма условия за проверка, това е друго. Заявявам, че ще се ползваме от оспорените документи.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателствени средства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис, находящ се от л.225 до 227 включително.

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата писмени доказателства,  съгласно опис находящ се на л.31 и л.32 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА „Български пощи”АД, клон Несебър, в седемдневен дневен срок от съобщаването да посочи в писмен вид на кое лице е предоставена пощенска пратка изходяща от Дирекция „ОУИ” гр. Бургас до Г.П.В. с № *8800000372831*, както и да посочи фирма „АКВА БИЛД – 91” ООД има ли упълномощено лице, което да приема от името на търговеца пощенските пратки. В случай, че има такова лице, да представи копие от пълномощното му.

 

На основание чл.193 от ГПК, във вр.144 от АПК и с оглед направените искания, както от страна на процесуалния представител на жалбоподателя и от процесуалния представител на ответника, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА производство по оспорване автентичността на подписа, положен в качеството на приел от името на „АКВА БИЛД 91”ООД, върху  пощенска пратка изходяща от Дирекция „ОУИ” Бургас с № *8800000372831*, с което е  доставено Решение № РД-10-358/30.12.2008.

 

         УКАЗВА на ответника по жалбата, с оглед на факта, че оспорения документ има качество на официален такъв, че спрямо него тежи доказателствената тежест да установи, че надлежен представител на жалбоподателя е приел пощенската пратка.

 

ОТКРИВА производство по оспорване верността и автентичността на писмените доказателства, представени от жалбоподателя в хода на ревизионното производство и съдържащи се по делото, подробно описани в писмено становище, представени в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на ответника, с изключение на посечения договор за покупко-продажба № 1

ОТКРИВА производство по оспорване автентичността на подписите положени под договор за покупко-продажба №1 представен от жалбоподателя в хода на ревизионното производството.

УКАЗВА на жалбоподателя с оглед на факта, че посочените документи са частни, че спрямо него тежи доказателствената тежест да установи верността и автентичността на оспорените документите.

 

СЪДЪТ намира искането на жалбоподателя за извършване на  съдебно-икономическа експертиза за допустимо и основателно, касаещо събирането на годни и относими доказателства, за които сам не разполага със специални знания, поради което и на основание осн.195, ал.1 от ГПК във връзка с  чл.144 от АПК,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-икономическа експертиза, която след като се запознае с представените по делото доказателства и извърши справка в счетоводството на жалбоподателя и в счетоводството на посочените в жалбата доставчици, да даде заключение на поставените от жалбоподателя  въпроси, подробно описани в жалбата.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 500 лв., вносим в 7 дневен срок от съобщаването от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас, като УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.А., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит.УКАЗВА на вещото лице, че най-късно в едноседмичен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да  депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателствени средства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 18.05.2009г. от 10.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

Да се призове вещото лице.

         Да се изпрати съобщение до „Български пощи”АД, клон Несебър с вмененото им задължение.

        

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15  часа

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: