Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

гр. Бургас, 12 декември  2008г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на деветнадесети ноември, през две хиляди и осма година, в състав:

                                                                                          СЪДИЯ: Г.Р.

 

При секретар С. А., като разгледа  докладваното от съдия Г.Р.  АХД № 1149 по описа за 2008 година и за да се произнесе, съобрази:

 

            Производството е по реда на чл.118 КСО във  вр. чл. 145 и сл. АПК.

Образувано е по жалба на М.Р.Й. против Решение № 41/ 08.07.2008г., издадено от Директора на РУ „СО” гр. Бургас, с което е оставено в сила разпореджане № 560417/16.05.2008г. на ръководител „ПО” при РУ”СО” гр. Бургас. Иска се отмяна на акта.,

            В съдебно заседание жалбоподателят не взема становище.

            Ответника по оспорването , чрез процесуалния си представител юрисконсулт Д.,  намира жалбата за неоснователна. Същевременно представя препис от разпореджане № **********/5.11.2008г. на ръководител „ПО” при РУ”СО” гр. Бургас, с което е възобновена пенсията на жалбоподателката за инвалидност поради общо заболяване, считано от 1.11.2007г., което според нея сочи на липса на правен интерес от оспорването.

Жалбата е допустима. Подадена е  от лице, имащо право на такава и в предвидения от закона срок.

Съдът, намира за неоснователни доводите за липса на правен интерес от оспрването. Действително с разпореджане № **********/5.11.2008г. на ръководител „ПО” при РУ”СО” гр. Бургас, с което е възобновена пенсията на жалбоподателката за инвалидност поради общо заболяване, считано от 1.11.2007г., това разпореждане обаче е отделен индивидуален административен акт.

Законосъобразността на индивидуалните административни актове се преценя към датата на издаването им.

В случая, предмет на оспорване е Решение № 41/ 08.07.2008г., издадено от Директора на РУ „СО” гр. Бургас, с което е оставено в сила разпореджане № 560417/16.05.2008г. на ръководител „ПО” при РУ”СО” гр. Бургас.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени представените по делото доказателства, приема от фактическа и правна страна следното:

С разпореджане № 560417/16.05.2008г. на ръководител „ПО” при РУ”СО” гр. Бургас, са спрени лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване и социална пенсия за инвалидност на М.Й., считано от 1.11.2007г. Разпореждането е мотивирано от факта, че срока на инвалидизиране на Й. с решение на ТЕЛК, изтича на посочената дата, а ново решение, обуславящо плащането на този вид пенсии не е издадено.

В жалба до Директора на РУ „СО” гр. Бургас, Й. е заявила, че не е получила писмо за ново явяване за освидетелстване от ТЕЛК и е заявила готовността си да се яви на преглед.

Директора на РУ „СО” гр. Бургас, е приел, че тази жалба имплицитно съдържа искане за отмяна на разпореждането и се е произнесъл по закононъобразността на същото.

В оспореното решение на Директора на РУ „СО”, са изложени подробни съображения, обуславящи извода за законосъобразност на разпореджане № 560417/16.05.2008г. и настоящият състав на съда изцяло ги споделя.

Безспорно е установено, че 6 месеца след датата, на която изтича срока, определен в експертно решение № 2997/30.11.2006г. на ТЕЛК, ново такова не е било представено. При това положение правилно са спряни личната и социална пенсия за инвалидност. Правото за отпускането им възниква от датата на инвалидизирането и е за срока на инвалидност ,указан в съответния медицински документ.

Извода е правилен и законосъобразен.

Отделен е въпросът, че когато освидетелстването се извърши в месеца, през който изтича срока на инвалидизиране или по- късно, но не по вина на лицето, пенсията се възобновява.

Нормата на чл. 97 от КСО, предвижда наличието на две кумулативно изискуеми предпоставки за възобновяване на спряна пенсия: писмено заявление от пенсионера и установяване на факти, изключващи основанието за спиране.

Очевидно тези предпоставки са били налице и въз основа на тях е издадено  разпореджане № **********/5.11.2008г. на ръководител „ПО” при РУ”СО” гр. Бургас, с което е възобновена пенсията на жалбоподателката за инвалидност поради общо заболяване, считано от 1.11.2007г.

Що се касае до липсата на последващо спирането произнасяне по повод на социалната пенсия за инвалидност, то това не е въпрос на настоящото производство.

По изложените съображения, съдът намира, че към датата на издаването на Решение № 41/ 08.07.2008г., издадено от Директора на РУ „СО” гр. Бургас, административния орган е постановил законосъобразен акт.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. последно от АПК, Административен съд гр. Бургас, четвърти състав,

 

Р  Е  Ш  И   :

Отхвърля  жалбата  на М.Р.Й. против Решение № 41/ 08.07.2008г., издадено от Директора на РУ „СО” гр. Бургас, с което е оставено в сила разпореджане № 560417/16.05.2008г. на ръководител „ПО” при РУ”СО” гр. Бургас.

Решението подлежи на обжалване  пред Върховен административен съд гр. София  в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 

 

                                                            СЪДИЯ: