Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

   1221                            21.06. 2018 год.                     гр. Бургас

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС,ХІІІ-ти административен състав

на четиринадесети юни 2018 год.

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :   ПАНАЙО ГЕНКОВ                                   

                                     ЧЛЕНОВЕ :   СТАНИМИРА ДРУМЕВА 

                                                               ДИАНА ПЕТКОВА                                                                                                                                                                       

Секретар    Кр.Линова

Прокурор   А.Червеняков

като разгледа докладваното от  съдия Д.Петкова

канд.дело № 1148 по описа на 2018 г.

          За да се произнесе, взе предвид следното:

           Производството по делото е по реда на чл.208 и сл.АПК във вр. с чл.63 ЗАНН.

          Образувано е по касационна жалба на  М.М. *** против Решение № 408/30.03.2018 год. постановено по анд.№ 646/2018 год. по описа на  РС-Бургас, с което е потвърдено НП издадено от  Началник група в Сектор ПП при ОДМВР-Бургас, с което на касатора на осн.чл.182 ал.1 т.6 ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 350 лв. и “лишаване от право да управлява МПС“ за срок от три месеца и на осн.Наредба Із-2539 на МВ са му отнети 12 контролни точки.

          Касаторът релевира доводи за незаконосъобразност на съдебното решение поради противоречието му с материалния закон и допуснати съществени нарушения на процесуалните правила,които оплаквания съдът квалифицира като такива по  по чл.348 ал.1 т.1 и т.2 НПК.Твърди че АУАН е съставен след изтичане на тримесечния срок по чл.34 ал.1 изр.1 ЗАНН, както и че по делото въпреки направени в хода на съдебното производство доказателствени искания не са събрани всички относими към правния спор доказателства.Иска отмяна на съдебното решение,както и на потвърденото с него НП.

         В с.з. касаторът чрез процесуалният си представител поддържа изцяло жалбата.

         Ответната страна  редовно и своевременно призована не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

         Представителят на ОП-Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба,поради което решението на въззивната инстанция следва да бъде оставено в сила.

         Настоящата съдебна инстанция,след като извърши проверка на оспорения съдебен акт на посоченото в него касационно основание, което съставлява такова по чл.348 ал.1 т.1 НПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН, както и с оглед чл.218 ал.2 АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН приема за установено следното:

        Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в законово установения срок по чл.211 ал.1 АПК, от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210 ал.1 от АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН и при спазване на изискванията на чл.212 АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН.

        Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

        С решението, предмет на касационната проверка РС-Бургас е потвърдил НП №17-0769-000285/8.03.2017 год. издадено от Началник група в сектор ПП при ОДМВР-Бургас, с което на М.М. *** за нарушение на чл.21 ал.2 ЗДвП е наложено на осн.чл.182 ал.1 т.6 ЗДвП административно наказание „глоба“ в размер на 350 лв., “лишаване от право да управлява МПС“ за срок от три месеца и на осн. Наредба Із-2539 на МВР са му отнети 12 контролни точки.

       За да постанови решението си РС-Бургас е  събрал и приобщил към делото по надлежния процесуален ред относимите писмени и гласни доказателства, представени както с наказателното постановление,така и в хода на съдебното производство, което и спомогнало делото да бъде изяснено от фактическа страна.Обстоятелствата изложени в АУАН и НП са проверени от районния съд с допустимите от закона доказателствени средства.Решението е постановено на база събраните доказателства, като съдът е изпълнил задължението си да установи дали е извършено нарушението, както и извършителя на същото.Установената от въззивния съд фактическа обстановка се споделя изцяло от настоящата инстанция.Въз основа на нея решаващият съд е направил правилни и законосъобразни изводи,като не е допуснал нарушение на материалния закон при издаването на обжалвания съдебен акт.В тази връзка изложените в касационната жалба доводи не се споделят от настоящата инстанция.

       Нарушението за което е ангажирана отговорността на касатора и за което е издадено оспореното НП касае превишаване на разрешената скорост  която е  установена за движение в населено място ,с повече от 50 км/ч.

        От фактическа страна е установено, че на 5.09.2016 год. на първокласен път Е-773,на км.491, до бензиностанция “Ромпетрол“ в посока кв.Ветрен касаторът е управлява лек автомобил „Мерцедес Ц180 Т“ със скорост 142 км/ч, при разрешена 90 км/ч въведена със знак В-26.Скоростта е установена със стационарна автоматизирана радарна система“MuljraRadar SD 580“, чието местонахождение е било обозначено със знак Е-24.Безспорно това налага извода за допуснато от водача нарушение на нормата на чл.21 ал.1 ЗДвП, която вменява забрана за водачите на превозните средства при управление на автомобила да превишават строго фиксирани стойности.В процесния случая водачът е управлява автомобила със скорост над допустимата като последната е била изрично указана със съответния пътен знак.Както в  АУАН,така и в НП нарушението е описано надлежно и непротиворечиво-отразено е времето, мястото ,с каква скорост се е движел автомобила , каква е максимално допустимата такава. Безспорно е установено че наличието на стационарна радарна система е  указано със съответния пътен знак,съгласно изискването на чл.165 ал.2 т.8 ЗДвП/в редакцията към момента на нарушението/,като е представен и Протокол за неговия монтаж.

       Неоснователно е възражението на касатора че АУАН е съставен извън срока по чл.34 ал.1 изр.1 ЗАНН.Съгласно сочената законова разпоредба не се образува административно-наказателно производство ако не е съставен АУАН в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението.Откриването на нарушителя означава установяване и индивидуализиране на физическото или юридическото лице, извършило административното нарушение.В този смисъл следва да се приеме че  нарушителят е открит в деня когато е попълнена декларацията по чл.188 ал.1 ЗДвП, с която касаторът е декларирал че той е управлявал МПС ,а именно 3.01.2018 год.Неоснователно е възражението направено с касационната жалба ,че нарушителят е бил известен на датата на нарушението.Видно от представената справка собственик на заснетото със стационарната радарна система МПС е лицето И.М., поради което същото е било поканено да попълни декларация по чл.188 ЗДвП.Именно поради това към тази дата е станал известен за актосъставителя нарушителя.АУАН е съставен на 17.01.2018 год.следователно и двата срока по чл.34 ал.1 ЗАНН/три месеца от откриване на нарушителя и една година от извършване на нарушението/за образуване на административнонаказателно производство са спазени и не е налице процесуално нарушение противно на доводите на касатора.По делото е представен и снимков материал от стационарното устройство,с уникален индентификационен номер,който съдържа и информацията по ал.1 по чл.16 от Наредба №8121з-532/2015 год.Таза снимка с оглед разпоредбата на чл.189 ал.15 ЗДвП е  годно веществено доказателство в административно-наказателното производство.

       С оглед на изложеното  решението на РС- Бургас като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.При извършената служебна проверка съдът констатира че решението на РС-Бургас е валидно и допустимо.

        Водим от горното и на осн.чл.221 ал.2 АПК във вр. с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН съдът

 

                                                     Р   Е   Ш   И

 

      ОСТАВЯ в сила Решение № 408/30.03.2018 год. постановено по анд.№ 646/2018 год. по описа на РС-Бургас.

       Решението е окончателно и не подлежи на обжалване .

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

 

 

                                                                                     2.