ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1020              

гр. Бургас, 08.05.2018 г.

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в закрито заседание на осми май две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                         СЪДИЯ:  МАРИНА НИКОЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Николова адм.д. № 1145 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.60 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.186, ал.4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Образувано е по жалба на „МВГ 844" ООД, ЕИК: ****с адрес: гр. Бургас, жк. „Славейков", ****, представлявано от управителя П.К.А., ЕГН: **********, чрез пълномощник адв. В.В. против разпореждане за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка (ПАМ) със заповед за налагане на ПАМ № ФК-137-0265127/03.05.2018 година на директор на дирекция „Контрол“ в ТД – Бургас на НАП.

Ответникът – директор на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП, на  08.05.2018 год. представя административната преписка по издаване на обжалваната заповед и не изразява становище по жалбата.

С обжалваната заповед, на основание чл.186, ал.1, т.1, б „а” и чл. 186 ал.3 от ЗДДС, във връзка с чл.118 ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 във връзка с чл.3, ал.12 от Наредба Н-18/13.12.2006 година на министъра на финансите за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба Н-18), е наложена ПАМ – запечатване на търговски обект – бърза закуска павилион 3, находящ се в гр.Бургас, Приморски парк, базар „Флора“, стопанисвано от „МВГ 844“ ООД и забрана за достъп до него за срок от 30 /тридесет/ дни.

В жалбата се твърди, че оспореното разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ е незаконосъобразно.Твърди се още, че заповедта не е надлежно мотивирана. Липсвал издаден акт, с който да е определен размера на глобата за твърдяното нарушение, което лишавало лицето от възможност да се защити по реда на чл.187, ал.4 от ЗДДС. Оспорва се факта на извършено административно нарушение. Счита се, че предварителното изпълнение на ПАМ ще доведе до значителни за дружеството вреди. Моли се съдът да отмени разпореждането за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка.

Административен съд - Бургас приема, че жалбата е процесуално ДОПУСТИМА като подадена в срока по чл.60, ал.4 от АПК, във връзка с чл.186 ал.4 от ДОПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА.

При извършена оперативна проверка на 01.05.2018г., в 14:00ч часа, в търговки обект – бърза закуска павилион 3, находящ се в гр.Бургас, Приморски парк, базар „Флора“, стопанисвано от „МВГ 844“ ООД е извършена контролна покупка от инспектор по приходите Т.Г.М.на 1бр. дюнер и 1бр. газирана напитка „Швепс“, на стойност 5.20 лв. При покупката не е издадена фискална касова бележка от наличното фискално устройство модел „TREMOL ZM-KL" с ИН на ФУ ZK076594 и ИН на ФП 50138651, като вместо това към момента на плащането е издадено и предадено ламинирано картонче с надпис „среден дюнер". След легитимацията на органите по приходите се отпечатва дневен финансов отчет X с № 004813/01.05.2018г. с общ оборот в размер на 81.90лв. Фактическата наличност на паричните средства в касата е в размер на 160 лева, съгласно опис на паричните средства в касата, който П.А.в качеството му на управител собственоръчно попълва. Фискалното устройство притежава функциите „служебно въведени“, „служебно изведени“ суми. Контролните органи установяват положителна разлика в касовата наличност в размер на 78.10 лева или приблизително 49% неотчетени приходи.

В заповедта е включено разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ. Прието е, че предварителното изпълнение е наложително за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, с цел да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интересът на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, както и че съществува опасност от закъснението на изпълнението да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета. Посочено е, че налагането на финансова дисциплина чрез спазване отчетността при реално реализирани продажби без отклонение в данъчното облагане безспорно представлява защита на особено важни държавни и обществени интереси, свързани с осигуряването на регулярност на приходите в държавния бюджет и нормално функциониране на цялата държавна бюджетна система. Изрично е акцентирано на факта, че констатираното нарушение „неиздаване на касов бон или надлежен заместващ документ“ обосновава извода за укриване на приходи, които не могат да бъдат постоянно контролирани, а също и определени по размер в тяхната съвкупност. Това нарушение води до ощетяване на бюджета и следователно е от значим интерес както за държавата, така и за обществото. Следователно с конкретното предварително изпълнение се осъществява защита интереса на фиска, свързан със заплащането на данъци върху действително реализираните приходи от продажби. Установяването на укрити приходи от продажби, до което ще се стигне, когато не се издават касови бележки за документиране на продажбите, попада в хипотезата "трудно поправима вреда" по чл. 60, ал. 1, предл.4 от АПК.

Разпореждането, с което е допусната предварителната изпълнение на заповедта, е законосъобразно.

Съгласно нормата на чл.188, ал.1 от ЗДДС, принудителната административна мярка по чл.186, ал.1 от ЗДДС, подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК.

В нормата на чл.60, ал.1 от АПК е регламентирана възможността административния орган да включи в административния акт разпореждане за предварителното му изпълнение, ако това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В този смисъл, в тежест на административния орган е да изложи конкретни съображения за наличието на някоя от изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането му за предварително изпълнение, като преценката му следва да се направи и да бъде изложена под формата на мотиви, за постановяване на разпореждането.

В настоящия случай, административният орган е приел, че предварителното изпълнение следва да се допусне, за да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, трето - поради съществуваща опасност дължимите данъци да не бъдат внесени, като от неизпълнението могат да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета. Мотивирал се е с обществения интерес приходите на търговците да бъдат постоянно контролирани, за да се избегне тяхното укриване, съответно заплащане на дължими данъци.

В случая органът е изложил конкретни фактически основания за наличието на изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането за предварително изпълнение – извършена проверка, при която е установено грубо неизпълнение на императивни норми от Наредба № Н-18, съответно необходимост от осигуряване на условия за внасянето на дължимите данъци, за да се избегне настъпването на значителна или трудно поправима вреда за бюджета. Преценката на административния орган за наличието на обстоятелства, които да налагат предварително изпълнение на акта, следва да се направи във всеки един случай и да бъде изложена под формата на мотиви за постановяване на разпореждането. В случая, относими мотиви за допуснатото предварително изпълнение на заповедта са налице. Максималния срок на наложената мярка е мотивиран и с факта, че установеното нарушение не е първо за задълженото лице: 1. Преди по-малко от година, на 16.08.2017 г., в 11.10 часа е извършена оперативна проверка на същия търговски обект Бърза закуска павилион 3 гр.Бургас, Приморски парк, базар Флора, стопанисван от „МВГ 844" ООД с ЕИК ***. При извършената оперативна проверка, чрез наблюдение има извършена продажба на един брой пица, на стойност 2.50лв., заплатена в брой от клиент, след предаване на стоката и получаване на паричните средства от лице без регистриран трудов договор, не е издаден и представен фискален касов бон от функциониращото в обекта ФУ, с изградена дистанционна връзка с НАП и в изправност към момента на проверката. Издадено е НП № 301264- 0006857/23.11.2017г., както и ЗПАМ № ОП-293-0018752/18.08.2017 г. 2. На дата 15.07.2017 г., при проверка на фактическата касова наличност в същия обект органите по приходите констатират положителна разлика в размер на 75.00 лв. Издаден е АУАН № F317012/17.07.2017г. и НП № 279154- F317012/31.07.2017г. за нарушение на чл. 33, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ. Изведен е извод, че очевидната липса на своевременни последици в правната сфера на лицето го стимулира към нови нарушения на данъчното право, както и че задълженото лице системно не зачита данъчното законодателство и упорито отказва да приведе дейността си в съответствие със законовите изисквания.

Доводите, наведени в жалбата, че горните две проверки, показвали тенденциозна насоченост в дейността на приходната администрация и тезата на жалбоподателя, че с допуснатото предварително изпълнение ще му бъдат причинени значителни и трудно поправими вреди, съдът намира за недоказана.

За пълнота на изложението съдът намира за нужно да отбележи и следното:

Действително, редакцията на нормата на чл.187, ал.4 ЗДДС позволява да се направи привръзка с паралелното административно-наказателно производство, тъй като предоставя възможност на органа, наложил ПАМ, да прекрати мярката по молба на административно-наказаното лице и след като бъде доказано от него, че глобата или имуществена санкция е заплатена изцяло. Налагането на ПАМ е свързано с извършено административно нарушение, но двете производства са самостоятелни, различни и се развиват по различен процесуален ред – по реда на АПК и на ЗАНН. В случая липсата на данни за издадено наказателно постановление за същото административно нарушение, обосноваващо евентуално нарушение на правото на защита, свързано с привилегирования състав по чл.187, ал.4 ЗДДС, не е основание да се даде превес на интереса на частния субект. Налице е защитим значим държавен и обществен интерес по смисъла на чл.60, ал.1 АПК.

Издадената заповед за налагане на ПАМ, съдът намира и за изцяло съобразена с целта на закона.

С оглед на изложеното, искането за отмяна на допуснатото с разпореждане на административния орган предварително изпълнение на принудителната административна мярка, наложена със заповедта за налагане на принудителна административна мярка е неоснователно и като такова следва да бъде отхвърлено.

Предвид горното и на основание чл.60, ал.5 и ал.6 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МВГ 844" ООД, ЕИК: ****с адрес: гр. Бургас, жк. „Славейков", ****, представлявано от управителя П.К.А., ЕГН: **********, чрез пълномощник адв. В.В.  против разпореждане за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка (ПАМ) със заповед за налагане на ПАМ № ФК-137-0265127/03.05.2018 година на директор на дирекция „Контрол“ в ТД – Бургас на НАП.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: