Р Е Ш Е Н И Е

 

№………….                     Дата 07.11.2008 год.                       град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 09.10.2008 год.,  в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. П.С.

                                                                                   2. Ю.Р.

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: С. Х.

 

разгледа докладваното от съдия С.

КНАХ дело № 1144 по описа за 2008 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по жалба на К.И.Ж. *** против Решение № 475/25.06.2008 год., постановено по НАХД № 642/08 год. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено НП № 71/23.10.2007 год., издадено от Директор на Държавно лесничейство – Бургас, с което, на касатора е наложено административно наказание “глоба” в размер на 600 лева, лишен е от право на ловуване за срок от 3 години, отнети са в полза на държавата вещите, предмет на нарушението, определено е заплащане на обезщетение по реда на Наредбата за размера на обезщетенията за щетите, нанесени на дивеча.

Твърди се, че съдебното решение е незаконосъобразно, като постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и нарушения на материалния закон. Възразява се, че решаващият съд не е обсъдил доводите на жалбоподателя, както и събраните по делото гласни доказателства, не е обсъдил и възможността за евентуалното приложение на чл.28 от ЗАНН – наличие на маловажен случай.

В съдебно заседание касаторът лично и чрез пълномощник поддържа подадената жалба.

Ответникът, чрез процесуален представител, оспорва основателността на жалбата, като счита решението на Районния съд за правилно, законосъобразно и мотивирано. също не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава мотивирано заключение за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Касационна жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна.

         Административният съд обсъди доводите на касационния жалбоподател, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон.

         Постановеното съдебно решение е валидно, допустимо и постановено съобразно нормите на материалния закон.

На база на събраните по делото доказателства, първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, като е приел за  установено, че на 19.08.2007 год. жалбоподателят е ловувал в землището на Долно езерово, където е отстрелял 1 бр. яребица. За ловуването на този ден не е имал надлежно разрешително, а за отстреляният дивеч е имало забрана за ловуване в този период от време. За констатираното нарушение бил съставен акт, въз основа на който, впоследствие било издадено и оспореното пред Районния съд наказателно постановление. По същество съдът е приел, че е осъществен състава на нарушението, изложил е и аргументи за неоснователност на възражението за липса на умисъл, приел, че правилно са били приложени санкциониращите норми и е потвърдил наказателното постановление.

При тези фактически данни, настоящата инстанция споделя изцяло правните изводи на решаващия съд.

Съгласно нормата на чл.86, ал.2, т.1 от ЗЛОД който убие или улови дивеч в забранено за лов време, в забранено за лов място или със забранени средства или методи, се наказва с глоба: 1. за дребен дивеч - от 600 до 2000 лв., но не по-малко от трикратния размер на причинената щета;…

Видно е от събраните по делото доказателства, а и това не се оспорва от жалбоподателя, на процесната дата същият е осъществил действия по ловуване по смисъла на чл.43, ал.2 от ЗЛОД, съгласно който ловуване е убиване, улавяне, преследване и нараняване на дивеч, както и вземане, пренасяне, укриване, съхраняване, обработване, превозване на намерен, ранен и убит дивеч или на разпознаваеми части от него, събиране и вземане на яйца от птици - обект на лов. Нарушението е формално, такова на просто извършване и с факта на неговото установяване законът свърза определени неблагоприятни последици за извършителя. Доказани са обективните признаци на нарушението и правнозначимите факти – убит е дребен дивеч в забранено за лов време.

Не се споделят доводите на касатора за наличието на случайно деяние по смисъла на чл.15 от НК – такова би било налице, ако изстрелът беше произведен случайно, без да са били извършвани целенасочени действия в тази насока, а не както се възприема от касатора, че яребицата е убита случайно измежду ятото косери. Безспорно е, че деянието е умишлено – изстрелът е произведен при наличие на пряк умисъл за това. Възражението, че неволно /случайно/ е била отстреляна именно тази птица измежду многото други, съдът възприема като защитна теза на жалбоподателя, която не се подкрепя от събраните по делото доказателства. Не се споделя и възражението за наличието на маловажен случай – фактът, че нарушителят е ловец, който притежава ловен билет, би трябвало да обоснове по-висока степен на отговорност към тази извършвана от него дейност, още повече, че на същия са известни правилата, респ. ограниченията, които следва да се спазват – от една страна извършен е лов без да е било налице надлежно разрешително за деня, от друга страна – отстрелян е дребен дивеч в забранено за лов време. При тези обстоятелства и с оглед личността на извършителя, който би следвало да съобразява поведението си в качеството си на ловец, и с оглед постигане целите на личната и общата превенция, съдът намира за неуместно приложението на чл.28 от ЗАНН в настоящия случай.

Размерът на санкциите е определен в неговия минимум и в този смисъл не е налице възможност за тяхното редуциране.

Като е формирал правилна фактическа обстановка, подкрепена изцяло от събраните по делото доказателства и въз основа на тях е извел правните си изводи, Районният съд е постановил един обоснован и правилен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила.

При така изложените съображения и на основание чл.221, ал.2, предл. 1-во, Бургаският административен съд

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 475/25.06.2008 год., постановено по НАХ дело № 642/08 год. по описа на Районен съд – Бургас, с което е ПОТВЪРДЕНО Наказателно постановление № 71/23.10.2008 год., издадено от Директор на Държавно лесничейство - Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………..

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1………………..

 

                                                                                           2………………...