ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1056                       11  май 2018 година               град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, VІІІ - ми състав, в закрито заседание на единадесети май, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                                                                  Съдия: Златина Бъчварова

като разгледа административно дело номер 1143 по описа  за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.34, ал.5 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс/ДОПК/.

Образувано е по жалба на „Бург ойл“АД с ЕИК по Булстат****, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.“Батак“№15, представлявано от Н.В.П. против заповед №П-02000218047250-023-001 от 11.04.2018 година на началник сектор при ТД НАП Бургас, с която, на основание чл.34, ал.1, т.2 ДОПК е спряно производството по извършване на проверка на дружеството.

Жалбоподателят твърди, че органът по приходите неправилно е спрял производството по извършваната на дружеството проверка, тъй като между последното и цитираното в оспорената заповед адм. дело №3040/2017 г. по описа на Административен съд Бургас липсва връзка. Иска да се отмени заповедта. Претендира разноски.

Ответникът началник сектор при ТД НАП Бургас е представил административната преписка по издаване на процесната заповед и извършваната на дружеството проверка, и не е взел становище по жалбата.

Административен съд Бургас като взе предвид доводите на страните, представените по делото доказателства и съобрази закона, намира следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.34, ал.5 ДОПК, пред надлежна инстанция, от лице което има правен интерес от оспорването, съдържа необходимите форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

  Видно от представената административна преписка, производството е образувано във връзка с резолюция за извършване на проверка №П-0200218047250-0РП-001 от 14.03.2018 г. по повод възстановяване на сума в размер на 54 456.00 лева, която следва да завърши до 05.04.2018 г./л.95 от делото/.  Резолюцията е подписана с валиден електронен подпис, към датата на издаването й/л.88 от делото/.

Инспектор по приходите при ТД НАП Бургас е направил искане за продължаване на срока за извършване на проверката, поради „предстоящо издаване на решение по адм. дело №3040/2017 г.“ до 13.04.2018 г./л.94 от делото/.

С промяна на резолюция за извършване на проверка №П-02000218047250-0РП-002 от 03.04.2018 г., срокът на проверката по прихващане или възстановяване е удължен до 13.04.2018 г./л.93 от делото/.

На 11.04.2018 г. инспектор по приходите при ТД НАП Бургас е направил искане до началник сектор при ТД НАП Бургас  за спиране производството по извършваната на „Бург ойл“АД във връзка с възстановяване на сумата от 54 465.76 лева/л.91 от делото/. В искането се сочи, че с АПВ №П-02000217122483 от 21.07.2017 г. е отказано на дружеството да се възстанови сумата от 63 623.24 лева. Последният е оспорен по административен ред и е мълчаливо потвърден от  директора на дирекция „ОДОП“ Бургас. Цитираното АПВ, мълчаливо потвърдено от директора на дирекция „ОДОП“ Бургас, е оспорено пред Административен съд Бургас, за което е образувано адм. дело №3040/2017 г., по което, към датата на искането-11.04.2018 г. не е постановен съдебен акт. Сочи се също, че решението по адм. дело №3040/2017 г. ще има преююдициално значение по отношение на производството по възстановяване на сумата от 54 465.76 лева, поради което „фактически наличните неясноти“ обуславят спиране на последното.

Като е възприел изложените в искането за спиране на проверката №П-02000218047250-053-001 от 11.04.2018 г./л.91 от делото/ мотиви, на 11.04.2018 г. началник сектор при ТД НАП е издал заповед №П-02000218047250-023-001 , с която, на основание чл.34, ал.1, т.2 ДОПК е спрял производството по извършване проверката на „Бург ойл“АД, която е предмет на оспорване в настоящото производство.

При така установените факти се налагат следните правни изводи:

На първо място, заповед №П-02000218047250-023-001 от 11.04.2018 г. е издадена от компетентен орган- началник сектор при ТД НАП Бургас, който е органът възложил производството, съобразно нормата на чл.34, ал.3 ДОПК, подписан с валиден електронен подпис/л.88 и 89 от делото/.

На второ място, същият е издаден в предвидената от закона писмена форма и съдържа необходимите реквизити.

На трето място, при издаването му не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

На следващо място обаче, актът е издаден в нарушение на материалния закони и съображенията за това са следните:

В нормата на чл.34, ал.1 ДОПК са посочени предпоставките, при които органът по приходите може да спре производството по извършване на ревизия или проверка.

В конкретния случай производството по извършване проверката на „Бург ойл“АД е спряно на основание  чл.34, ал.1, т.2 ДОПК- наличие на образувано административно, наказателно или друго съдебно производство, което е от значение за изхода му.

В заповедта е посочено, че проверката се спира, тъй като в Административен съд Бургас е налично висящо производство №3940/2017 по описа на съда, което има преюдициално значение за приключване на производството по извършване проверката на дружеството.

След извършена служебна проверка съдът установи, че действително е образувано съдебно производство №3040/2017 г. по жалба на „Бург ойл“АД  против акт за прихващане или възстановяване/АПВ/ №П-020002171122483-004-001 от 21.07.2017 г., издаден от инспектори по приходите при ТД НАП Бургас, мълчаливо потвърден от директора на дирекция „ОДОП“ Бургас, по което е постановено съдебно решение №805 от 23.04.2018 г. С последното съдът е отменил процесното АПВ и е върнал преписката на ТД НАП Бургас за ново произнасяне при спазване на задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на решението/л.74-81 от делото/. От мотивите на решението се установява, че оспореното в производството по адм. дело №3040/2017 г. АПВ №П-020002171122483-004-001 от 21.07.2017 г. касае сума в размер на 63 623.24 лева, която според органа по приходите, е неправомерно надвзета от „Бург ойл“АД, но на основание чл.171, ал.2 ДОПК и чл.129, ал.1, вр. с ал.5 и 6 ДОПК е отказано да бъде възстановена на дружеството, поради изтекла абсолютна погасителна давност.

Съдът намира, че производството по адм. дело №3040/2017 г. по описа на Административен съд Бургас не е преюдициално по отношение производството по извършване на проверка на жалбоподателя, възложена по повод възстановяване сумата от 54 465.76 лева, за да е основание за спиране това по извършване на проверката. Касае се за две различни вземания, с различен размер, които се претендират от жалбоподателя за възстановяване в различни производства. Производството по адм.дело №3040/2017 г. касае сума в размер на 63 623.24 лева, която очевидно не е тази в размер на 54 465.76 лева по извършваната проверка.

По тези съображения съдът намира, че заповедта е незаконосъобразна и следва да се отмени, а преписката да се върне на органа по приходите за продължаване производството по възложената на „Бург ойл“АД проверка.

При този изход на спора и предвид направеното искане от жалбоподателя му се следват направените по делото разноски, които са в размер на 50.00/петдесет/ лева.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.34, ал.6 ДОПК, Административен съд Бургас, VІІІ-ми състав

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ заповед №П-02000218047250-023-001 от 11.04.2018 година на началник сектор при ТД НАП Бургас, с която, на основание чл.34, ал.1, т.2 ДОПК е спряно производството по извършване проверка на „Бург ойл“АД с ЕИК по Булстат****, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.“Батак“№15, представлявано от Н.В.П.

ВРЪЩА преписката на ТД НАП Бургас за продължаване производството по извършваната на „Бург ойл“АД с ЕИК по Булстат****, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.“Батак“№15, представлявано от Н.В. П., проверка.

ОСЪЖДА ТД НАП Бургас да заплати на „Бург ойл“АД с ЕИК по Булстат****, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.“Батак“№15, представлявано от Н.В.П., разноски в размер на 50.00/петдесет/ лева.

Определението е окончателно.

 

 

 

 

                                                     СЪДИЯ: