О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Бургас , 23.06.2011г.

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети юни две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №1143 по описа за 2011г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на 124б ал.3 ЗАДС във вр. с чл. 166 ал.4 във вр. с ал.2 АПК.

            Образувано е по жалба / по същество искане/ на Т.Б.Щ. ***, подадена на 22.06.2011г. от адв. А.А. против допуснато предварително изпълнение на Заповед за налагане на ПАМ № 321/ 20.05.2011г., издадена от Зам. началник на Митница Бургас. С тази „жалба” се иска спиране на допуснато предварително изпълнение на акта. Твърди се, че последното „ще допринесе” значителна и трудно поправима вреда за жалбоподателя, изразяваща се в „ икономически загуби от неупражняване на търговската дейност в обекта”. Излагат се аргументи за незаконосъобразност на НП № 126/ 2011 г., издадено от  Зам. началник на Митница Бургас и на Отказ за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия № 2607- 732- А/ 23.09.2010г.

            Представят се удостоверение за липса на задължения към НАП гр. Бургас; удостоверение за регистрация на обект № Т021200278/25.03.2004г. и разрешение за търговия с тютюневи изделия № Б.3- 441/ 09.04.2004г.

            Съдът, намира искането за допустимо, но неоснователно по същество.

Заповед за налагане на ПАМ № 321/ 20.05.2011г., издадена от Зам. началник на Митница Бургас е оспорена от Т.Б.Щ. *** с жалба, подадена на 31.05.2011г., въз основа на която е образувано адм. дело №1143/ 2011г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            В заповедта е посочено, че подлежи на предварително изпълнение на осн. чл. 124б ал.3 ЗАДС във вр. с чл.60 ал.1 АПК.

Тук следва да се отбележи, че позоваването на разпоредбата на чл. 60 ал.1 АПК не е съвсем точно, доколкото предварителната изпълняемост на акта настъпва не в резултат на волеизявление на неговия издател, формирано след преценка наличието на съответните предпоставки, а по силата на изрична законова разпоредба- чл. 124б ал.3 ЗАДС.

В настоящото производство жалбоподателя следва да обоснове и докаже, че в резултат на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на акта ще претърпи вреди или интересите му ще бъдат накърнени в степен равна или по- голяма, така че да може да се противопостави на от презумирания от закона защитим обществен интерес.Такова доказване не е проведено.

Твърденията, съдържащи се в искането не са подкрепени с никакви доказателства, а ангажираните такива са неотносими към предмета на доказване настоящото производство.

            Ето защо и на осн. чл. 166 ал.3 АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         Оставя без уважение жалба / по същество искане/ на Т.Б.Щ. ***, подадена на 22.06.2011г. от адв. А.А. против допуснато предварително изпълнение на Заповед за налагане на ПАМ № 321/ 20.05.2011г., издадена от Зам. началник на Митница Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му.             Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя.

 

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………