ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 12.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На дванадесети юни                                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1142 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 10:40 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Константинос Анастасиу 98“ ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:     

Производството е образувано по жалба срещу Акт за прихващане или възстановяване № П-02002018009355-004-001/26.01.2018г. на орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с Решение № 81/16.04.2018г. на директора на Дирекция ОДОП-Бургас при ЦУ на НАП.

Административният орган е представил административната преписка. На 07.06.2018г. е постъпило писмо от жалбоподателя, с което са направени искания по съществото на спора и са представени писмени доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорваме жалбата и считаме, че същата е необоснована. Моля да приемете административната преписка, включително и представените с жалбата писмени доказателства. Представям и моля да приемете доказателства за квалифицираните ел. подписи на лицата имащи право да издават РА, РД и АПВ.

Считам, че въпросът е правен. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, с оглед изявлението  на процесуалния представител на ответника и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, представените с административната преписка, тези представени от жалбоподателя с писмената му молба от 07.06.2018 г., както и представените такива в днешно съдебно заседание от ответника.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаеми г-н административен съдия, аз Ви моля да потвърдите обжалваното АПВ, като считам, че същият е правилен и законосъобразен, защото с него е извършено прихващане на задължения с ревизионния акт за корпоративен данък, които са установени по предвидения в ДОПК ред. Изискуеми са и към момента на извършване на прихващания налице са били предпоставките това да бъде сторено.

По отношение на твърденията на жалбоподателя за спиране на изпълнението на ревизионния акт, което административният орган не е съобразил, твърдя, че към онзи момент не е имало основания за спиране на изпълнението. Спирането на изпълнението на ревизионния акт е факт, който е настъпил впоследствие и то е породило действие занапред и не следва да бъде преценено с предходен административен акт, какъвто се явява обжалваното АПВ. Към момента, към който той е бил издаден, не е налице спиране на ревизионния акт за задължения, с които са били прихванати и ето защо считам, че АПВ следва да бъде потвърден.

Претендираме юрисконсултско възнаграждение в минимален размер по Наредба № 1.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:46 часа.

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: