ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 06.07.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                 ХXІ-и административен състав, на шести юли и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1142 по описа за 2017 година.                  

 

На именното повикване в 13:01 часа при спазване на чл. 142, ал.1 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – **** ООД (в несъстоятелност), редовно призован, се представлява от адв. Н., упълномощена от синдика на дружеството, с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ – директорът на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се представлява от ст.юрисконсулт Т. с пълномощно от днес.

 

 

адв. Н.: Да се даде ход на делото.

 

ст.юрисконсулт Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването на страните, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на ***“ ООД (в несъстоятелност) против ревизионен акт (РА) № 0216004418/31.01.2017г., издаден от гл. инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Бургас, частично потвърден с решение № 78/10.04.2017г. на директора на дирекция ОДОП Бургас, с който са определени допълнителни данъчни задължения на дружеството-жалбоподател, както следва:

-корпоративен данък за 2013г. в размер на 27162,64 лева, ведно с лихви за забава в размер на 7835,68 лева;

-намаление на данъчната загуба за 2014г. със 151129,51 лева за целите на ЗКПО;

-м.февруари 2015г. ДДС в размер на 11788,56 лева, ведно с лихва за забава в размер на 2258,49 лева.

 

С определение № 848/18.05.2017г. съдът е конституирал страните в производството по делото и им е дал указания по доказателствената тежест.

 

 Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата.

 

Адв. Н.: Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. Заявявам, че съдържащата се  информация, представена от ответната страна и формираща осемте тома, които са по делото, не са били връчвани в цялост на моя доверител. Аз съм се запознала с относимите към спора доказателства. Предмет на обжалване са само малка част от задълженията по РА, тъй като друга е отменена от административния орган. оспорвам автентичността на писмените доказателства - приходни касови ордери (ПКО) и разходни касови ордери(РКО), които съм описала в нарочна молба. Твърдя, че подписите за дружеството-получател не са положени нито от представител на дружеството, нито от негов служител. Уточнявам, че това са двете сделки, отложени по ДДС - ***. Органът е приел, че е платено по тези приходни касови ордери. Правя доказателствени искания за установяване автентичността на подписите или неавтентичността им - допускане на съдебно-графологична експертиза. Има протоколи с искания и обяснения. С молбата, която представям с препис за другата страна, съм поискала допускане на съдебно-графологична експертиза, като моля съдът да съобрази, че за внасяне на депозита за вещо лице синдикът иска разрешение от съда, затова моля за по-дълъг срок за представяне на депозита и насрочването на следващото съдебно заседание.

 

ГЛ.ЮК.Т.: Оспорвам жалбата като необоснована. Моля да приемете като доказателство осемте тома, като твърдим, че това е цялата административна преписка. Нямаме възражения по разпределението на доказателствената тежест. По отношение на направеното днес оспорване автентичността на подписите заявявам, че поддържаме всички писмени доказателства и ще се ползваме от тях.

 

 

Съдът по доказателствата като съобрази представеното от страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените и допуснати от съда с определение № 848/18.05.2017г. документи, като доказателства по делото.

 

С оглед своевременното оспорване от представителя на „***“ ООД (в несъстоятелност) истинността на конкретни доказателства в частта на автентичността на подписите от страна на дружеството и изрично заявеното от ответника, че ще се ползва от тези доказателства, съдът намира, че следва да открие производство по проверка истинността на оспорените доказателства, поради което и на основание чл.194, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.193, ал.2 от ГПК, във вр. с §2 от допълнителните разпоредби на ДОПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

Открива производство по проверка истинността на описаните документи в днес представената молба от Н.в частта на автентичността на подписите на лицата, които са ги подписали от името на „***“ ООД (в несъстоятелност);

Указва, че доказателствена тежест за установяване на направеното оспорване е в тежест на оспорващата страна, доколкото се оспорват подписи на лица, представляващи дружеството-жалбоподател.

Съдът намира искането за допускане на съдебно-графологична експертиза за допустима и относима като доказателствено средство по делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

Допуска съдебно-графологична експертиза, която да отговори на поставените въпроси в днес представената молба на адв. н.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за вещото лице в размер на 200 лева, вносим от жалбоподателя в едномесечен срок от днес.

УКАЗВА на жалбоподателя чрез Н.че в същия срок следва да депозира по делото доказателство за изцяло внесения депозит.

НАЗНАЧАВА за конкретно вещо лице по делото Х.Д., адрес: *****ециалност “експерт-криминалист”.

 

адв. Н.: Нямаме други доказателствени искания към момента.

ст.юрисконсулт  Т.: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 06.10.2017 г. от 09:15 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

ДА СЕ ПРИЗОВЕ вещото лице след представяне на доказателства за изцяло внесения депозит от жалбоподателя.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:23 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: