ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 19.03.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  деветнадесети март                             две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Х. ХРИСТОВ

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1142 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – **** ООД, редовно уведомен, изпраща за представител адв.Н. с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от  гл. юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

Явява се вещото лице Х.Д.С..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Н.: Да се даде ход на делото.

ГЛ. юрисконсулт И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-графологична експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 2297/ 22.02.2018 година – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл.199 от ГПК.

 

          СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

Х.Д.С. -  На 77 години, българин, български гражданин, неосъждан, без родство и особени отношения със страните по делото.

ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.И.: Имам въпроси: На този нотариален акт, какви подписи сте изследвали и каква връзка имат?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Понеже е подписан от 20 лица, което ми представиха. Вероятно те имат отношение към „***“, тези подписи ми предоставиха и за това тези подписи използвах.Тези нотариални  актове са изследвани на място и тези, които съм ползвал са от офиса на фирма „***“. Представил съм част- извадка.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.И.: За голямата извадка, тези лица, които са посочени на стр.2512, които сте представили  какво отношение имат към „***“.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Не мога да кажа, аз питах, но не могат да ми кажат. Те ми предоставиха 10 броя. Не ми ясно какви са, но щом те ми ги предоставят.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.И.: По делото гледахте ли документите? Може ли погледнем подписа на том №5, лист №1421.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Да, всичко видях. Запознат съм този подпис. Подписът не съм го изследвал, не съм го видял. Не съм го взел предвид при изготвяне на заключението, на стр.1421 след фамилията „***

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.И.: В дружеството „***“ проверявали  ли сте ведомости за заплати с подписи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: На място ми предоставиха, не ми дават оригинали,  имаше служителки,  които ми даваха  копия.

ГЛ.Ю.К.И.: Ние имаме изследвани пет подписа на служители или представляващи „***“,  имената са: Н.М., Г.И., Ц.К., Р.М., С.Д.Ж.

ВЪПРОС НА АДВ.Н.: Освен нотариалните актове, Вие гледахте ли други документи- договори и др.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Да, мемориален ордер за получени стоки, които са ми предоставили на място, пълномощни, различни документи, нотариално заверени подписи, съгласие за подписа на самите лица.

ВЪПРОС НА АДВ.Н.: Като източник за сравняване какъв да бъде документа. Могат ли да бъде документи, в чиято автентичност не сте убеден?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Ако е положен под официален  документ с подпис и печат.

АДВ.Н.: Моля да ми бъде даден срок да се запозная отново подробно със заключението, както и със заявеното в днешното съдебно заседание и евентуално да преценя дали да задам допълнителни въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице С..

ГЛ.Ю.К.И.: Имам доказателствени искания. Изкарала съм от системата на НАП справка за действащи трудови договори за месеци, за които има  изаденид приходни касови ордери, оспорени от колегата, за да се види колко лица са назначене в това дружество по това време. Моля да се приеме справката. Ще представя писмено становище по заключението на вещото лице  в указан срок. Да се приеме заключението на вещото лице.

АДВ.Н.: Нямам против да бъдат приети, моля да се запозная с тях и да изразя становище.

Съдът счита, че представените справки за актуално състояние на всички действащи трудово договори са относими към предмета на делото

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представени справки за актуално състояние на всички действащи трудови договори към съответните дати: към 31.05.2009 г., към 31.12.2009г.,към 31.12.2010 г., към 30.06.2011 г., към 28.02.2012 г.

ПРИЕМА  и  ПРИЛАГА  по делото заключението на съдебно-графологичната експертиза на вещото лице Х.С..

На същото да бъде изплатено възнаграждение в размер на 400.00 (четиристотин) лева от внесения по делото депозит.

АДВ.Н.: Имам искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, за което представям молба с въпроси към вещото лице. Моля да бъде даден по- голям срок за внасяне на депозита – поне 14 дни, тъй като синдикът трябва да поиска разрешението на съда.

ГЛ.Ю.К.И.: По отношение на искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, не възразявам.

Съдът намира направеното искане за допускане и възлагане на съдебно-счетоводна експертиза от процесуалния представител на жалбоподателя за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА съдебно-счетоводна експертиза, като вещото лице да отговори  на въпросите, поставени с писмената молба, представена по делото в днешното съдебно заседание.

НАЗНАЧАВА за вещо лице С.  В.А..

ОПРЕДЕЛЯ  първоначален депозит в размер на  500.00 (петстотин)  лева, който да бъде внесен в 14 дневен срок от поискалия експертизата.

 

Съдът намира за необходимо да бъде дадена възможност на процесуалните представители на страните по делото да се запознаят   подробно със заключението по изготвената по делото съдебно-графорогична експертиза, както и  с дадените в днешното съдебно заседание  обяснения на вещото лице С., с оглед преценката им дали да зададат допълнителни въпроси към него. Поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Съдът определя 7 дневен срок, в който страните да вземат решение дали ще поставят допълнителни въпроси към в. л. Х.С..

 

Съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, предвид необходимостта от извършване на допълнителни действия във връзка със събирането на доказателства по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.05.2018 година от 11.00 часа, за която дата и час страните  са редовно уведомени.

Вещото лице С.А. да бъде уведомена незабавно след внасяне на депозита, като определя срок за изготвяне и представяне на заключението по допусната експертиза в съда не по-късно от седем дни преди  насроченото за 21.05.2018 година съдебно заседание.

 

Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:36 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: