ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 11.01.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  единадесети януари                             две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Х. ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1142 по описа за 2017 година

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – **** ООД (в несъстоятелност), редовно уведомен, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от  гл. юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

Явява се вещото лице Х.Д.С..

По хода на делото:

ГЛ. юрисконсулт И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба с входящ № 270/09.01.2018 година от  Х.Д.С., назначен за вещо лице по допусната съдебно-графологична експертиза, с която уведомява съдебния състав, че не е изготвил същата,  поради краткия срок  и неосигуряване на сравнителен материал от подписи на съответните служители. Моли делото да се отложи за друга дата.

ГЛ.Ю.К.И.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

Съдът намира, че молбата на назначеното по делото вещото лице Х.  С. е основателна и следва да му бъде дадена възможност да изготви заключение по възложената съдебно-графологична експертиза.

Предвид необходимостта от събирането на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и  го НАСРОЧВА за 12.02.2018  година от 11:20 часа, за която дата и час страните и вещото лице се считат редовно уведомени.

Съдът УКАЗВА на вещото лице, че следва да представи заключението седем дни преди датата на насроченото съдебно заседание.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09:36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: