ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 06.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                 ХXІ-и административен състав, на шести октомври и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С. Х., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1142 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 09:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – **** ООД (в несъстоятелност), редовно призован, се представлява от адвокат Н., упълномощена от синдика на дружеството, с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се представлява от  гл. юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

адв. Н.: Да се даде ход на делото.

ГЛ. юрисконсулт И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

          Съдът ДОКЛАДВА постъпили с писмо вх. № 8111/01.08.2017 г. писмени документи от ответника по делото, с искане да бъдат приети като доказателства по делото.

В изпълнение на разпореждане № 5543/02.08.2017 г., оспорващото дружество е уведомено чрез адв. Н. за постъпилите документи и му е дадена възможност в 7-дневен срок от съобщението да заяви становище по приемането им като доказателства по делото.

 

АДВ. Н.: Във връзка с допуснатата експертиза съм уведомила отново синдика на дружеството, което представлявам , но поради обективни и процесуални затруднения, синдикът не е могъл да внесе сумата. На 18.10.2017г. синдикът ще бъде в гр.Бургас по повод на Общо събрание на кредиторите за одобряване на видовете разходи, като считам, че до края на този месец сумата ще бъде внесена.

Считам, че първоначално определения депозит от 200 лв. е добре да бъде завишен, с оглед обема работа, при който вещото лице ще трябва да направи съпоставка на повече от два документа и затова считам, че депозитът следва да бъде завишен на 400 лв.

Нямам други доказателствени искания.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ И.: Във връзка с представените документи с докладваното днес писмо, искам да уточня, че РА и РД, както и заповедите за възлагане на ревизия са съставени като електронни документи. Същите са подписани с електронен подпис. В този вид те са изпратени по електронен път на жалбоподателя, който с активиране на електронна препратка е отворил същата и се е запознал с тяхното съдържание. Освен електронен документ, на жалбоподателя е изпратен и генериран файл, който удостоверява подписването на тези документи. Тези документи са представени по преписката на хартиен носител. Има антетка на документа, от която се вижда, че това е електронен документ. В конкретния случай визирам например този на стр. 42 по том І от делото, където е посочен електронен подпис.

Съгласно разпоредбата на чл. 184, ал. 1 от ГПК, това е начинът за представяне на електронен документ. Ако някоя от страните или съдът желаят, може да бъде представен на електронен носител.

Представените от „Борика“ АД документи касаят факта, че лицата подписали всички електронни документи с електронен подпис, притежават такъв към датата на подписването. Т.е. тези документи са бали валидно издадени. Електронните подписи се издават за срок от една година и затова поискахме от доставчика на тази услуга да представи на хартиен носител. Вижда се името и периода на подписа.

Заявявам, че съм съгласна да се даде възможност за внасяне депозита и извършване на допуснатата съдебно-графологична експертиза.

 

С оглед заявеното от представителя на оспорващата страна за по-големия обем работа, който трябва да изпълни вещото лице за представяне на заключението си по допуснатата съдебна експертиза, съдът намира за основателно искането да бъде завишен първоначално определения депозит за вещото лице. В този смисъл и на основание чл. 253 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

                                  О П Р Е Д Е Л И:

 

ИЗМЕНЯ определението си, постановено в открито съдебно заседание на 06.07.2017 г., като ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 400 лв., вносим от жалбоподателя, в едномесечен срок от днес.

 

По доказателствата, съдът

 

      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с молба от 01.08.2017 г. документи, изходящи от „Борика“ АД, като доказателства по делото.

ПРОДЪЛЖАВА срока за представянето на документ за платен депозит по допуснатата съдебно-графологична експертиза в размер на 400 лв., с едномесечен срок, считано от днес. След представянето на документа, незабавно да бъде призовано вещото лице Д. с изричните указания, че заключението по допуснатата експертиза следва да бъде депозирано в деловодството на съда по настоящото дело при спазване на срока по чл. 199 от ГПК.

 

За събиране на доказателства съдът

 

     О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.01.2018 г. от 09.30 часа, за която дата страните уведомени от днес.

След представянето на документа за внесения депозит, да се призове вещото лице Д..

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: