Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 25 септември  2008г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на единадесети септември, през две хиляди и осма година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: З.Б.

                                                                                        В.Е.

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора С. Х., изслуша докладваното от съдия Г.Р.  КНАХ № 1142/2008 Г.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът  - И.Г.Х., чрез адвокат С., обжалва Решение № 814/08.07.2008 г., постановено по НАХД № 1613/2008 г. на Районен съд – гр.Бургас. С решението е потвърдено Наказателно постановление № 4190/20.03.2008 г. на Началник група в Сектор „ПП-КАТ” при ОДП – гр.Бургас, с което на Х. за нарушение по чл.21, ал.1 от Закон за движение по пътищата и на основание чл.182, ал.1, т.5 от същия закон е наложена глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за 2 месеца.

В съдебно заседание касаторът поддържа подадената жалба, в която се съдържат аргументи за неправилно приложение на закона, а именно неприлагане на нормата на чл.13 от НК.

Ответникът по касационната жалба не се явява и не взема становище по жалбата

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира жалбата за неоснователна. Изразява мнение, че в случая чл.13 от НК не може да намери приложение, както правилно е приел първоинстанционния съд.

Касационната жалба е подадена от лице, имащо право да обжалва решението по см. на чл. 210 ал.1 АПК и в срок, поради което е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

С оспорения съдебен акт правилно са установени фактите по делото.

В случая по тези факти касаторът не спори, както пред настоящата инстанция, така и при първоначалното разглеждане на спора.

Единствено се излагат мотиви за наличие на предпоставки за приложение на нормата на чл.13 от НК, като в подкрепа на тази теза са били представени медицински документи, от които е видно, че на датата, на която е установено административното нарушение – управление на лек автомобил със скорост над разрешената, жалбоподателят е бил с бъбречна криза, поради което е и е извършено това нарушение „за да се спаси личен интерес от непосредствена опасност, която не е могла да бъде избегната по друг начин”.

Тези доводи  не могат да бъдат споделени по следните съображения:

Защитата на този личен интерес в случая  безспорно е могла да бъде осъществена и по друг начин – за жалбоподателя е съществувала възможност да се обади на „Спешна помощ” или да потърси друг подходящ начин, за да се придвижи до болницата, вкл. чрез използване на  услугите на таксиметрова служба или на познати лица, които биха могли да го транспортират до болницата. От друга страна, за да бъде приложена нормата на чл.13 от НК следва причинените от деянието вреди да са по-малко значителни от предотвратените. В случая от една страна е невъзможно да бъде извършена преценка поради липсата на конкретно причинени от деянието вреди. Същевременно обаче, с деянието си касаторът е предпоставил възможност за причиняването на такива вреди, които в никакъв случай не биха били по-малко значителни от предотвратените, а именно овладяването на неприятното болезнено чувство, което е изпитвал жалбоподателя.

С нарушаването на правилата за движение по пътищата, управлявайки автомобила си в градски условия, при висока степен на натовареност на движението с превишена скорост, касаторът е създал предпоставки не само за възникване и причиняване на вреди от имуществен характер, но и такива с много по-висока степен на вредоносност – причиняване на телесни повреди или смърт в случай на евентуално пътно-транспортно произшествие.

По изложените съображения съдът намира, че съдебното решение, а и от тук издаденото наказателно постановление, са правилни и законосъобразни.

Поради изложеното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 АПК, Бургаският административен съд

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 814/08.07.2008 г., постановено по НАХД № 1613/2008 г. на Районен съд – гр.Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 4190/20.03.2008 г. на Началник група в Сектор „ПП-КАТ” при ОДП – гр.Бургас, с което на Х. за нарушение по чл.21, ал.1 от Закон за движение по пътищата и на основание чл.182, ал.1, т.5 от същия закон е наложена глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за 2 месеца.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………ЧЛЕНОВЕ: 1. ………………………………………

 

                                                                                     2. ………………………………………