ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 27.06.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми юни                          две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 1141 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 11,15 часа се явиха:

За жалбоподателя „Хелио-тур“ АД - редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника - кмет на община Созопол - редовно уведомен, представител не се явява.

 

Съдът докладва постъпила по делото молба с вх. № 7227/26.06.2018 г. от процесуалния представител на жалбоподателя - адв. С., с която заявява, че изп. директор на дружеството-жалбоподател, както и той като процесуален представител са в невъзможност да се явят в днешното съдебно заседание, поради което моли делото да бъде отложено за друга дата.  В случай, че съдът даде ход на делото заявява, че поддържа жалбата и доказателствените си искания.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото. Към депозираната по делото молба от процесуалния представител на жалбоподателя с искане за отлагане на делото не са приложени доказателства, поради което същата следва да се остави без уважение.

Ето защо по хода на делото, съдът

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Хелио-тур-с“ АД с ЕИК по Булстат ********, със седалище и адрес на управление *********, представлявано от Е.З.Б., против заповед № 8-Z-483/11.04.2018 г., с която на основание чл. 225а, ал. 1 ЗУТ, е наредено да се премахне установения незаконен строеж „метален навес“, находящ се в ПИ с кадастрален идентификатор 67800.34.23, в местността „Света Марина“, землище на гр. Созопол.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

Съдът намира, че следва да уважи доказателствените искания на дружеството-жалбоподател, изложени в жалбата, и да допусне извършването на съдебно-техническа експертиза с въпроси,  формулирани в жалбата, и допълнително поставени такива, на основание чл. 171 ал. 2 АПК.

Ето защо и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства.

 

Допуска извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши оглед на място и необходимите справки да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, формулирани в жалбата, както и на тези, поставени от съда на основание чл. 171 ал. 2 АПК, а именно:

 

1.                          Има ли издадени строителни книжа за навеса, предмет на процесната заповед?

2.                          Допустим ли е строежът по ПУП към момента на изграждането му, по правилата и нормите, действали към момента на извършването му и по сега действащия ПУП?

3.                          Да се посочи дали за имота, в който в изграден строежът, има сега ПУП и допустим ли е той по него?

4.                           Деклариран ли е строежът пред одобряващите органи и кога?

5.                          Търпим ли е строежът съгласно изискванията на § 16, ал. 1, т. 1,2 и 3 ДР ЗУТ и § 127 ПЗР ЗИД  ЗУТ?

6.                          Инициирана  ли е процедура по узаконяване на строежа съобразно § 184 ПЗР ЗИД  ЗУТ и кога?

7.                          Съобразно действащия ОУП на Община Созопол къде попада навеса и какво е предназначението на ПИ с идентификатор 67800.34.23?

8.                          Променяно ли е предназначението на имота, върху който е извършен навеса?

9.                          Представлява ли част от бившия къмпинг „Златна рибка“  ПИ с идентификатор 67800.34.23

НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещото лице инж. С.И. при депозит в размер на 500.00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването.     

              

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

Не приключва събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.10.2018 г. от  10.45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: