Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       №1131

 

гр. Бургас, 09. 07. 2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд гр. Бургас, ХVІ-ти състав, в съдебно заседание на трети юли през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХД № 1141/2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на директора на Държавната финансова инспекция, гр.София, подадена чрез пълномощника юрк. Р. В. К., против решение № 835 от 09.05.2014 г. по административнонаказателно дело № 879/2014 г. по описа на Районен съд гр. Бургас. Излагат се аргументи за незаконосъобразност на първоинстанционното съдебно решение. В жалбата са развити доводи за допуснато нарушение на закона и се иска да бъде отменено решението на първоинстанционния съд, като вместо него да се постанови друго, с което наказателното постановление (НП) да се потвърди. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява. Не са ангажирани нови доказателства.

Ответникът по касация – С.З.С. не се явява лично и не изпраща представител в съдебното заседание. В писмено становище излага съображения за неоснователност на жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С решение № 835 от 09.05.2014 г. по административнонаказателно дело № 879/2014г. Бургаският районен съд е отменил наказателно постановление № 11011410/16.08.2013 г. на директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на С.З.С., е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3000 лева за нарушение на чл. 8, ал.1, вр. чл. 7, т.3, чл. 14, ал.1, т.2, чл. 15, ал.3 от ЗОП.

За да достигне този резултат, съдът е приел, че изпълнителното деяние на нарушението, изразяващо се в непровеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка при наличие на законовите предпоставки за това, се осъществява чрез бездействие и се счита за довършено, когато действието е следвало да бъде изпълнено. Приел е, че следва да се установи кога доставките са надвишили сумата от 66 000 лв., предвидена в чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП, и за всички останали доставки е следвало да се провежда процедура за възлагане на обществена поръчка, но това не е сторено. Счел е, че това не е датата 04.01.2012 г., тъй като фактурата от тази дата е на стойност 328.92 лева с ДДС и към тази дата доставките все още не са били достигнали прага от 66 000 лв., респ. за възложителя не е било възникнало задължението да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка, поради което на тази дата не е било извършено нарушение. По тези съображения е приел, че ангажирането на административнонаказателната отговорност за извършено на 04.01.2012 г. от С. нарушение на чл. 8, ал.1 от ЗОП е незаконосъобразно.

Решението на районния съд е валидно и допустимо. Съдът е извършил цялостна преценка на доказателствата и е приложил правилно материалния закон, макар и да е изложил кратки мотиви.

От фактическа страна по делото е установено, че възложителят МБАЛ „Дева Мария“ ЕООД е следвало да проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти по реда на ЗОП, но такава процедура не е провеждана, както и не са събрани оферти с публикуване на покана. Установено е също, че на 04.01.2012 г., е издадена фактура от „Софарма Трейдинг“ АД за сумата от 328.92 лева, а С.З.С., като управител на дружеството-възложител МБАЛ „Дева Мария“ ЕООД, която е и лице по смисъла на чл. 8, ал.3 от ЗОП - при наличие на законово задължение за това, не е провела процедура за възлагане на обществената поръчка по реда на ЗОП за доставка на лекарствени продукти, общо на стойност 552 80.50 лева без ДДС. Нарушението е квалифицирано като такова по чл. 8, ал.1, вр. чл. 7, т.3, чл. 14, ал.1, т.2, чл. 15, ал.3 от ЗОП. На 09.07.2013 г. е съставен АУАН за това в присъствието на С.. Процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне изпълнител на тази услуга не е проведена, поради което управителя на дружеството-възложител е санкциониран с оспореното пред първоинстанционния съд наказателно постановление.

В съдебното производство наказващият орган има тежестта да докаже, че е налице съставомерно деяние, извършено виновно от наказаното лице. В случая това процесуално задължение не е изпълнено - нарушението не е установено по безспорен начин с допустимите доказателствени средства. Наказващият орган е приел, че предоставените услуги са на стойност над праговете по чл. 14, ал. 1, т. 2 ЗОП (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., изм., бр. 94 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012г.). Тази преценка същият е извършил не въз основа на обективни данни, налични към 04.01.2012 г. - напр. прогнозната стойност на доставките за лекарствени продукти, а въз основа на настъпили по-късно обстоятелства, които очевидно не са могли да бъдат известни на санкционираното лице към момента, в който според наказващия орган процедурата е следвало да бъде открита.

Касационната съдебна инстанция приема, че е допуснато закононарушение и относно възприетата от наказващия орган правна квалификация. Нарушението е регламентирано в правна норма - чл.8, ал.1 от ЗОП, която е бланкетна. В последната е регламентирано задължение за възложителите да проведат процедура за възлагане на обществена поръчка, когато са налице основанията, предвидени в закона. Основанията за възлагане на обществена поръчка са посочени в разпоредбите на чл.7, т.3, чл. 14, ал.1, т.2 и чл. 15, ал.3 от ЗОП, цитирани в НП. Последната норма е също препращаща. С кое от тези основания е допълнен съставът на административното нарушение не е конкретизирано в НП и доколкото в тях са изброени дейностите, чието извършване е предпоставка за възлагане на обществени поръчки, съдът приема, че жалбоподателят е ограничен в правото му да научи какво нарушение му се вменява. Като не е конкретизирал в достатъчна степен състава на административното нарушение, наказващият орган е нарушил правото на защита на субекта на нарушението. Т.е. наказаното лице е лишено от възможността да упражни ефективно правото си на защита. Следва извод, че правилно първоинстанционния съд е установил противоречие на процесното НП със закона.

По изложените съображения настоящият касационен съдебен състав приема, че не са налице релевираните касационни основания и обжалваното решение, като постановено в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, във вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас, ХVІ-ти състав

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 835/09.05.2014 година, постановено по административнонаказателно дело № 879 по описа за 2014 година на Районен съд гр. Бургас, ХІ наказателен състав.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                2.