ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 19.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети септември                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор:  ДЕЯН ПЕТРОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1141  по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ А.С.С., редовно призован, не се явява. За него адвокат В., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия /КРДОПБГДСРСБНА/ София, редовно призован, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт П., с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас, редовно призована, се явява прокурор Петров.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме възражение по хода на делото. Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изясняване на фактическата страна.

 

АДВОКАТ В.: Поддържам исковата молба изцяло, както и направените с нея доказателствени искания. Нямам какво да добавя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам исковата молба по съображения изложени в представения писмен отговор. Поддържаме доказателствените си искания за приемане на доказателствата представени с отговора по исковата молба и изискване на административното дело от Административен съд-София град. Считам, че са неотносими извадките представени към исковата молба от интернет сайтове. Също така по това, по делото не видях да има конкретизиране от страна на ищеца, относно исканите свидетели при режим на довеждане, какви точно факти и обстоятелства ще се установяват в подкрепа на исковата молба, за да прецени съдът тяхната относимост и допустимост по спора.  Искането така, както е формулирано е твърде общо.

 

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Присъединявам се към изложеното от юрисконсулт Т..

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат по делото документите представени с исковата молба, както и тези представени от ответника, с отговора. Не възразявам да бъдат удовлетворение доказателствените искания, както на ищеца така и на ответника. Няма да соча други доказателства.

 

АДВОКАТ В.: С разпита на тримата свидетели ще доказваме различни обстоятелства, а именно състоянието на моя доверител в къщи и на местоработата му.

                                                  

Съдът с оглед направените изявления и изясняване на обстоятелствата по делото, на основание чл.145, ал.1 и чл.146 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОКЛАДВА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ДЕЛОТО:

 

Производството е образувано по искова молба на А.С.С., с която се претендира обезщетение на основание чл.1, ал.1 и чл.7 от ЗОДОВ, в размер на 18 000лева за нанесени неимуществени вреди от Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия София, съответно 10 000лв. за причинени душевни страдания и 8 000лв. за уронване на престижа и достойнството на работното място, ведно със законната лихва считано от 21.12.2016г. до окончателното изплащане на сумата, както и всички направени по делото разноски. Първата претенция е за причинени душевни терзания в следствие на решението на ответника, от което е получил лично сериозен психически срив, в резултат на който е променил отношението си към хората и семейството, затворил се е в себе си, станал е по раздразнителен и е предизвикал притеснение в къщи и на работното място, който и към момента не е отшумял. Твърди, се от  друга страна решението на ответната страна е известно на града и работното му място, тъй като е публикувано  в множество електронни сайтове и във вестник „Черноморски фар“, което е уронило престижа на работното му място, поради което колегите му са променили отношението  към него и са го отбягвали, отказвали  да говорят за професионални проблеми и дори са отказвали да обсъждат  състоянието на пациентите и други, което му е причинило и му причинява допълнителни душевни терзания.

От жалбоподателят се прави искане за допускане на трима свидетели при режим на довеждане за твърденията изложени в исковата молба.

 

Ответникът в представения писмен отговор по делото с вх.№ 6243/19.06.2017г., изразява становище по допустимост на иска, като го оспорва по основание и размер и счита същия за неоснователен.

От ответника се прави искане да се приемат представените от него доказателства и да бъде изискано адм.д.№1114/2014г. на Административен съд - София град за прилагане по настоящото дело.

 

СТРАНИТЕ: Не възразяваме по доклада на делото.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с исковата молба и писмения отговор писмени доказателства.

 

Да се ИЗИСКА от Административен съд- София град, адм.дело №1114/2014г. за прилагане по настоящото дело.

 

ДОПУСКА до разпит при режим на довеждане за следващо съдебно заседание исканите от ищеца трима свидетели. УКАЗАВА на ищеца, че в случай че не бъдат доведени в следващото съдебно заседание допуснатите свидетелите, ще бъде приключено събирането на доказателствата и делото ще бъде решено с оглед наличните такива.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.11.2017г. от 11.30ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.41 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: