ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 03.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети юли                                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:         

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  1140  по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:34 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Хелио-тур-с“АД, редовно призована, се явява адвокат М.С., с пълномощно по делото /л.11/.

За ОТВЕТНИКА Кмет на община Созопол, редовно призован, представител не се явява.

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „Хелио-тур-с“АД против заповед № 8-Z482/11.04.2018г. на кмета на община Созопол, с която на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Едноетажна масивна сграда – „рецепция“, находящ се в поземлен имот с кадастрален идентификатор 67800.34.21 в м.„Света Марина“, землище на гр.Созопол.

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване на обжалваната заповед с писмо вх.№6347/07.06.2018г..

ПОСТЪПИЛИ са допълнителни доказателства под опис от ответника с писмо вх.№7121/25.06.2018г..

ПОСТЪПИЛ е с писмо вх.№7230/27.06.2018г. от началника на РДНСК-Югоизточен район, сигнал с вх.№ 1434-00-634/19.02.2018г.

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата и направените с нея доказателствени искания за допускане на съдебно-техническа експертиза и на един свидетел. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. Представям документи за законосъобразност и отреждане на земята, а именно правен анализ на дружеството-жалбоподател. Опис на документите съдържащи се в този анализ ще изготвя допълнително и ще представя по делото. Моля във връзка с исканата съдебно-техническата експертиза да укажете на вещото лице да извърши проверка и в областна управа Бургас, СДИСС на ул. Шейново в гр.Бургас и Горско стопанство Бургас. Считам, че е важно вещото лице да посети тези две институции, тъй като земята в к-г „Златна рибка“, където се намира процесната сграда е една част земеделска земя и по-голямата част държавен горски фонд, а сега горски фонд. Със свидетелските показания ще установяваме годината на построяване и това дали постройката е надстроявана, тъй като последните години не се ползва от жалбоподателя и имаме данни, че някои постройки в къмпинга са надстроявани. Други доказателствени искания към момента нямам.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства представени с жалбата, административната преписка, писмо с вх.№7121/25.06.2018г. и писмо с вх.№7230/27.06.2018г..

По приемането на днес представените доказателства от адвокат С., съдът щ есе произнесе в следващото съдебно заседание, след представяне на опис, тъй като същите са много обемни.

По искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, съдът счита същото за основателно, но поставените въпроси следва да бъдат преформулирани, тъй като така както са зададени част от тях са правни и съдът следва да им отговори с крайния си акт, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като извърши оглед на място, проверка на документите находящи се в община Созопол, в Областна управа Бургас, в СДИСС на ул.Шейново в гр.Бургас и Горско стопанство Бургас и се запознае с приложените по делото доказателства да отговори на следните въпроси:

1.Какво представлява процесният обект, като бъде описан начина на неговото изграждане и закрепване на терена, като се опише неговото фактическо състояние, включително  и ползва ли се в момента и от кого?

2.За строежа налице ли са одобрени инвестиционни проекти и издавано ли е разрешение за строеж, съответно въведен ли е в експлоатация, с кой акт и кога е станало това?

3.В кой имот попада строежът, съответно част ли е от къмпинг, като в случай, че е част от такъв да се посочи кой е къмпинга?

4.Налице ли са документи установяващи промяната на предназначението на земята, като същата какво представлява дали земеделска земя или държавен горски фонд или е с променено предназначение?

5.Налице ли са документи за годината на изграждане на строежа?

6.Строежът бил ли е допустим по действащите към момента на изграждането му градоустройствени планове и по правилата и нормативите действали тогава или съгласно ЗУТ? Съответно деклариран ли е от собственика му пред одобряващите органи до 31.12.1998г. и бил ли е деклариран от собственика му пред одобряващите органи в 6 месечния срок от обнародване на ЗУТ?;

7.Има ли данни за унищожаване на архивите на община Созопол?.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 450 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ще бъде определено след представяне на доказателство за внесен депозит.

ДОПУСКА до разпит искания от жалбоподателя свидетел, който да бъде разпитан в следващото съдебно заседание. УКАЗВА на жалбоподателя, че ако свидетелят не бъде доведен в следващото съдебно заседание, определението за неговото допускане ще бъде отменено, а делото ще бъде решено с оглед наличните доказателства.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

АДВОКАТ С.: Нямам други доказателства към момента.

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.10.2018г. от 11.20ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Делото да се докладва в закрито заседание, след представяне на доказателство за внесения депозит за определяне на вещо лице.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.48 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: